Text copied!
CopyCompare
Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament - Marcos

Marcos 16

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Itzun bantz yi sken icy' yi jun k'ej ujle'n, nintzun e' ben Lu'ch Mat tu Salomé tu Lu'ch yi xtxu' Jacow tan lok'che'n jun jilwutz tz'ac'bil yi wi'nin c'o'cal, tan chibene'n tan tocse'n te wankil Jesús.
2Chin jalchan cunin tzun e' bene'ntz le bajx k'ej te sman. Nsken je'ul k'ej yi cyopone'n kale oc quent wankil Jesús.
3Poro te yi ntaxk chopon na chijilon squibil quib: —¿Al nink scyetz jun tz'icy'an len yi c'ub tzi jul? —che'ch.
4Ma yi bene'n quilol kale oc cyent Jesús nsken wi't el toli'n yi jun chin c'uba'tz.
5Cyoque'n tzun tul yi jul nin ben quilol jun xicy yi c'olchij. Cho'n at i' le chisbal nin chin sak cu'n yi be'ch tetz. Wi'nin quele'n yab te'j.
6Poro itzun saj tlol yi juna'tz scyetz: —Quil chixobu', na na el intxum tetz yi na chitzanu' tan joyle'n Jesús yi aj Nazaret, yi jun yi nquim swutz pasyon. Qui'ct at tzone'j, na ja itz'ij junt tir. Quil cu'nu' kale cyaje't coyba'n. Qui'ct at.
7Chibenku' bin tan talche'n stziblal scyetz yi e' ẍchusbe'tz nin tetz Lu', yi at tpombil i' tan chich'iwe'n jale'n Galilea. Squile' wutz i' chone'j chi alijt cyen ta'n.
8Cyele'n tzun ojkuj yi e' xna'na'tz. Wi'nin chilucnewe'n tan xo'w. Nin quinin cyal jun yol tetz jun, tan paj xo'w yi ate' cu'nt.
9Ite'nin te yi bajx k'eja'tz te sman, chin jalchan nin, yi sken itz'ij junt tir Jesús, bajx ẍchajol tib swutz Lu'ch Mat, yi jun yi elnak juk espíritu cwent Bayba'n twankil ta'n.
10Bene'n tzun i' tan talche'n stziblal scyetz yi e' yi xomche' te Jesús. Na wi'nin chibisune'n nin wi'nin cyok'e'n.
11Ma yi quibital yi nsken wi't itz'ij junt tir Jesús, nin yi nsken wi't i'lwij wutz tan Lu'ch, quinin cyocsaj.
12Pontzaj tlen ẍchajol tib Jesús ẍchiwutz cobt ẍchusbe'tz, poro apart yubil i'. Cho'n ẍchajol tib scyetz te yi na chixon joylaj len yi tnum.
13Yi nsken ẍchaj tib ẍchiwutz chipakxe'n tzuntz tnum tan talche'n stziblal scyetz yi e' mas ẍchusbe'tz. Poro quinin cyocsaj chiyol.
14Pontzaj tlen tzun ẍchajol tib Jesús ẍchiwutz yi junlaj ẍchusbe'tz te yi na chiwan cu'n wi mes. Nin yajon i'-tz scye'j tan paj stze'tzal cyalma', na quinin cyocsaj chiyol yi e' yi i'lon tetz yi nsken itz'ij i'.
15Itzun taltz scyetz: “Quibene'nk bene'n tzi'n wi munt tan xtxole'n yi balaj stziblal scyetz cyakil wunak.
16Cyakil yi e' yil chincyocsaj, nin yil je' a' ẍchiwi' ẍchiclaxok cyera'tz. Ma yi e' yi quil chincyocsaj tz'ak'lok cyetz chicawsa'tz.
17Ncha'tz ẍchibne' e'chk takle'n yi na ẍchaj yi cho'n k'uklij chic'u'l swe'j. Xconk imbi' cya'n tan chilaje'n len yi e' espíritu cwent Bayba'n. Chixcyek tan yolche'n e'chk jilwutz yol tan porer yi Espíritu Sant.
18Kol chitz'ame'n lubaj, nka kol baj wenen cya'n, qui'c chiban ta'n. Ncha'tz kol cyak'e'n chik'ab squibaj yi e' yabi'ẍ tz'ul yos scyuch'.”

19Itzun yi wi't jilone'n Kajcaw Jesús scyetz, nin aj ticy'le'ntz tcya'j, nin c'ole' cu'ntz le sbal Kataj Ryos jalen tzi'n tcya'j.
20Chibaj bene'n tzun yi e' ẍchusbe'tz tan xtxole'n yi balaj stziblal bene'n tzi'n wi munt. Nin oc Kajcaw tan quich'eye'n. Nin tan yi e'chk milawr yi bnix cya'n lajluchax yi i'tz yi bintzi yi xtxolbil yi na chitzan tan xtxole'n. Amén.