Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Lankɛnɛmayana

Lankɛnɛmayana 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1“A sɛbɛ Efɛsi dɛnkɛlɛya yamaan malekan ma, i naxa: Sare soloferene suxi naxan yiifanni, naxan sigan tima xɛma lɛnpu dɔxɔ se soloferene tagi, na ito nan falaxi.
2N na i kɛwanle kolon, i ya wanla nun i ya tunnafanna. N na a kolon yati, a muxu ɲaxine mi rafan i ma. I bata muxune kɛɲaan fɛsɛfɛsɛ naxanye a falaxi a xɛraan nan e tan na, koni ɲɔndi mi a ra, i yi e kolon wule falane ra.
3I tunnafanxi, i bata tɔrɔ n ma fe ra, koni i mi tunnaxɔlɔxi i ma.
4Koni mawugana nde n yii ɛ xili ma, i bata i mɛ i ya xanuntenya singen na.
5Nayi, i biraxi sa keli yire matexin naxan yi, na yirena fe xa rabira i ma, i yi i kɛɲaan maxɛtɛ, i mɔn yi i ya wali singene dɛ suxu. Xa i mi tin xɛtɛ, n fama nɛn i ma, n yi i ya lɛnpu xɛma dɔxɔ seen ba na.
6Koni i fe faɲini ito ligama: na Nikolayiti muxune kɛwanle raɲaxu i ma, naxanye raɲaxu n fan ma.”
7“Nba, xa naxan tuli na, Alaa Nii Sariɲanxin naxan falama dɛnkɛlɛya yamane xa, a xa na mɛ. Naxan na nɔɔn sɔtɔ, n tinma nɛn a yi siimaya wudi bogin don naxan tixi Alaa nakɔni ariyanna yi.”
8“A sɛbɛ Simirini dɛnkɛlɛya yamaan malekan ma, i naxa: Naxan a fɔlɔn nun a raɲanna ra, naxan faxa, a mɔn yi keli sayani, na ito nan falaxi.
9N na i ya tɔrɔn nun i ya yiigelitɔyaan kolon, anu nafulu kanna nan yati ɛ ra. Naxanye a falama a Yahudiyan nan e ra, koni a tan mi e ra, n na a kolon ne ɛ rayelefuma kii naxan yi. E findixi Setana salide banxin yamaan nan na.
10I nama gaxu i tɔrɔ fe famatɔne ra sese ma. Yinna Manga Setana ɛ tan nde sɛ nɛn kasoon na, alogo a xa ɛ mato, ɛ yi xi fu tɔrɔn sɔtɔ. Ɛ tɔgɔndiya han ɛ sayana, n yi nii rakisin mangaya taxamaseri kɔmɔtin so ɛ xun na.”
11“Nba, xa naxan tuli na, Alaa Nii Sariɲanxin naxan falama dɛnkɛlɛya yamane xa, a xa na mɛ. Naxan na nɔɔn sɔtɔ, sayaan firinden mi na kanna liyɛ mumɛ.”
12“A sɛbɛ Pɛragama dɛnkɛlɛya yamaan malekan ma, i naxa: Silanfan xɛnxɛn dɛ firin kanna naxan yii, na naxa iki:
13N na i dɔxɔden kolon, Setanaa manga gbɛdɛn dɛnaxan yi. I kankanxi n xinla ma, i mi i mɛxi n ma dɛnkɛlɛyaan na, hali e n ma sere tɔgɔndiyaxi Antipasi faxa lɔxɔn naxan yi ɛ konni Setana dɔxɔdeni.
14Koni mawugana ndee n yii ɛ xili ma, muxuna ndee i konni naxanye Balami a xaranna suxi, naxan Balaki xaranxi Isirayila kaane rabira kiin ma yulubini sube donna xɔn naxan bata ba saraxan na suxurene xa e nun yalunyaan xɔn.
15Na kiini, muxuna ndee i konna fan yi naxanye fan Nikolayiti muxune xaranna suxi.
16Nayi, i xun xanbi so i hakɛni, xanamu, n fama nɛn i ma sasa, n yi na muxune yɛngɛ n dɛ silanfanna ra.”
17“Nba, xa naxan tuli na, Alaa Nii Sariɲanxin naxan falama dɛnkɛlɛya yamane xa, a xa na mɛ. Naxan na nɔɔn sɔtɔ, n Manna donse luxunxina nde soma nɛn a yii e nun gɛmɛ fixɛna xili nɛnɛn sɛbɛxi naxan ma, muxu yo mi naxan kolon, fɔ naxan a sɔtɔma.”
18“A sɛbɛ Tiyatire dɛnkɛlɛya yamaan malekan ma, i naxa: Alaa Dii Xɛmɛn naxan yɛɛn luxi alo tɛɛ dɛgɛna, a sanne mayilenma alo sula xuruxina, a tan naxa:

19N na i kɛwanle nun i ya xanuntenyaan nun i ya dɛnkɛlɛyaan kolon i walima muxune xa kii naxan yi e nun i ya tunnafanna. N na a kolon i ya wali dɔnxɛne wuya dangu a singene ra.
20Koni mawugani ito n yii i xili ma, Yesabele, ɲaxanla naxan a falama a nabiin nan a tan na, i bata tin na xa n ma walikɛne mayenden, a yi e xaran yalunyaan nun suben donna ma naxan baxi saraxan na suxurene xa.
21N bata waxatin fi a ma alogo a xa a xun xanbi so a hakɛni, koni a mi tin xɛtɛ a yalunyaan fɔxɔ ra.
22Nanara, n na a rasama nɛn ɲaxankatani. E nun naxanye yalunyaan ligama e bode xɔn, e tɔrɔ kati, xa e mi xɛtɛ e wali ɲaxine fɔxɔ ra.
23N na a diine faxama nɛn. Dɛnkɛlɛya yamaan birin yi a kolon a n tan nan muxune miriyane nun bɔɲɛ yi feene fɛsɛfɛsɛma. N na ɛ tan birin saranma nɛn ɛ kɛwanle ra.”
24“Koni ɛ tan muxu dɔnxɛn naxanye birin Tiyatire taani, ɛ tan naxanye mi biraxi xaran ɲaxini ito fɔxɔ ra, naxanye mi Setana ‘wundo fe tilinxine’ kolonxi, e naxan ma fe falama, n mi goron gbɛtɛ dɔxɔma ɛ xun ma.
25Naxan ɛ yii, ɛ na suxu tun, han n yi fa.
26Naxan na nɔɔn sɔtɔ, a n sagoon liga han a raɲanna, n sɛnbɛn fima nɛn na ma siyane xun na. Kitabun naxa,
27a mangaya xɔdɛxɛn ligama nɛn e xun na a mangaya wure dunganna ra, a yi e rayensenɲɛ ayi alo fɛɲɛna.
28N sɛnbɛn fima a ma nɛn alo n na a sɔtɔxi n Fafe ra kii naxan yi, n yi tagalan saren fan so a yii.”
29“Nba, xa naxan tuli na, Alaa Nii Sariɲanxin naxan falama dɛnkɛlɛya yamane xa, a xa na mɛ.”