Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Lankɛnɛmayana

Lankɛnɛmayana 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yesu Alaa Muxu Sugandixin nan fe famatɔni itoe makɛnɛnxi a walikɛne xa fata Ala ra. A a malekan nan xɛ a walikɛɛn Yoni ma a rakolondeni.
2Na Yoni nan na feene seren bama fa fala a a feen naxanye birin toxi, Alaa falan nan ne ra e nun Yesu Alaa Muxu Sugandixin sereyana.
3Sɛwan na kanna xa naxan na nabiya falani itoe xaran e nun naxanye na e tuli mati e ra, e yi a falane suxu naxanye sɛbɛxi a kui, amasɔtɔ waxatin bata maso.
4N tan Yoni nan bata ito sɛbɛ dɛnkɛlɛya yama soloferene ma Asi yamanani. Ala naxan na, naxan yi na, naxan fama, na Ala xa hinanna nun bɔɲɛ xunbenla fi ɛ ma, fata nii soloferene ra naxanye a manga gbɛdɛn yɛtagi,
5e nun fata Yesu Alaa Muxu Sugandixin na, sere tinxinxin nun habadan muxu singe kelixin sayani e nun dunuɲa mangane mangana. Naxan bata en xanu, a yi en xɔrɔya en yulubine ma a wunla xɔn,
6a mɔn yi en findi a mangayaan muxune nun saraxaraline ra a Fafe Ala xa, binyen nun sɛnbɛn xa lu na nan xa habadan han habadan. Amina.
7Ɛ a mato, a fama kundani! Muxune birin a toma nɛn hali naxanye a sɔxɔnxi. Bɔxɔn bɔnsɔnne birin wugama nɛn a fe ra. A xa liga na kiini yati! Amina.
8Marigina Ala naxa, “N tan nan a fɔlɔn na e nun a raɲanna, naxan na, naxan yi na e nun naxan fama, Sɛnbɛn Birin Kanna.”
9N tan Yoni, ɛ ngaxakedenna, naxan findixi ɛ boden na en ma tɔrɔyaan nun mangayaan nun tunnafanni Yesu yi, e bata yi n nasiga Patimɔsi bɔxɔn ma fɔxɔ igen tagi Alaa falana fe ra, n to yi Yesu seren bama.
10Marigin batu lɔxɔna nde yi, n yi Alaa Nii Sariɲanxini, n fala xui gbeena nde mɛ n xanbi ra, a gbo alo xɔta xuina.
11A naxa, “I feen naxanye toma, e sɛbɛ, i yi e rasiga dɛnkɛlɛya yama soloferene ma Efɛsi taan nun Simirini taan nun Pɛragama taan nun Tiyatire taan nun Saridesi taan nun Filadɛlifi taan nun Layodise taani.”
12N yi n yɛɛ raxɛtɛ na kanni gbɛdeni. N to n yɛɛ raxɛtɛ, n yi xɛma lɛnpun dɔxɔ se solofere to na.
13Na lɛnpu dɔxɔ seene tagi, n yi adamadi maligana nde to. Doma gbeen nagodoxi a ma, xɛma tagi xidin yi xidixi a kanken ma.
14A xunna nun a xun sɛxɛne yi fixa alo yɛxɛɛ xabe dugi fixɛna hanma balabalan kɛsɛna, a yɛɛne luxi alo tɛɛ dɛgɛna,
15a sanne mayilenma alo sulan tɛɛn na, a xuiin yi gbo alo walan gbeen xuina.
16Sare solofere yi a yiifanni, silanfan xɛnxɛn dɛ firin kanna yi minima a dɛ, a yɛtagin yi mayilenma alo soge xɔlɛna yanyi tagini.
17N to a to, n yi bira a san bun ma alo faxa muxuna. A yi a yiifanna sa n fari, a naxa, “I nama gaxu. N tan nan a fɔlɔn nun a raɲanna ra.
18Nii rakisina n tan nan yii. N bata yi faxa nun, koni iki n na n niini han habadan. Sayaan nun laxira dɛɲinna n tan nan yii.

19Awa, i naxan toxi, na sɛbɛ, naxan ligama iki e nun naxan fama ligadeni.
20I sare soloferen naxanye toxi n yiifanni, e nun xɛma lɛnpu dɔxɔ se soloferene, ne bunna ni ito ra: Sare soloferene findixi dɛnkɛlɛya yama soloferene malekane nan na, xɛma lɛnpu dɔxɔ se soloferene, dɛnkɛlɛya yama soloferene nan yi ne ra.”