Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Lankɛnɛmayana

Lankɛnɛmayana 13

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Nba, n yi sube magaxuxina nde to tɛ fɔxɔ igen xɔrɛ ra, xun solofere, feri fu a ma. Mangaya kɔmɔti taxamasenne soxi a feri fune ra, Ala rayelefu xinla nde sɛbɛxi a xunne birin ma.
2N sube magaxuxin naxan to, na yi maliga burunna ɲarin nan na, a sanne yi luxi alo kanko gbeen sanne. A dɛɛn luxi alo yatan dɛna. Ninginangan yi a sɛnbɛn nun a manga gbɛdɛn nun nɔ gbeen so a yii.
3N yi a xunna nde to, na yi luxi alo e na a maxɔlɔ gbeen ti naxan a faxɛ, koni na yiren bata yi bari. Dunuɲa muxune birin yi kabɛ gbeen ti sube magaxuxini ito ma, e bira a fɔxɔ ra.
4Muxun birin yi ninginangan batu amasɔtɔ a bata yi sɛnbɛn so sube magaxuxin yii. E yi sube magaxuxin batu, e naxa, “Nde luxi alo sube magaxuxini ito, nde nɔɛ a yɛngɛ?”
5Waso falan nun marayelefu falan ti fena Ala ma, na sɛnbɛn yi sa sube magaxuxin dɛ, fe ɲaxin naba sɛnbɛn yi so a yii kike tonge naanin e nun firin.
6A yi Ala rayelefu fɔlɔ, a lu a xili kalɛ e nun Ala dɔxɔdena e nun naxanye birin ariyanna yi.
7Yama sariɲanxin yɛngɛ sɛnbɛn yi so a yii, alogo a xa e nɔ. Sɛnbɛn yi so a yii bɔnsɔnna birin nun yamane birin nun xuine birin nun siyane birin xun na.
8Dunuɲa muxune birin e xinbi sinma nɛn a bun ma, naxanye birin xili mi sɛbɛxi Yɛxɛɛ Diina Nii Rakisin Kitabun kui xabu dunuɲa da waxatini, naxan bata yi faxa nun e fe ra.
9Nba, xa naxan tuli na, a xa a tuli mati.
10Xa kasorasaan nagidixi naxan ma, na sama nɛn kasoon na yati. Xa sayaan nagidixi naxan ma silanfanna ra, na faxama nɛn silanfanna ra yati. Nanara, yama sariɲanxin lan e xa e tunnafan e tɔgɔndiya.
11Nba, n yi sube magaxuxi gbɛtɛ to minɛ bɔxɔni. Feri firin yi a ma, ne luxi alo Yɛxɛɛ Diin fenne, koni a yi falan tima alo ninginangana.
12A yi sube magaxuxi singena nɔɔn birin nawalima a ɲɔxɔni, a yi a liga bɔxɔn nun a muxune birin yi e xinbi sin na sube magaxuxi singen bun ma, naxan maxɔlɔde ɲaxin bata yi bari.
13Sube magaxuxi firindeni ito yi kabanako taxamasenne ligama, a yi tɛɛn nagodo bɔxɔn ma muxune yɛtagi keli kore.
14Sɛnbɛn naxan so a yii a xa kabanako taxamasenne raba sube magaxuxi singen ɲɔxɔni, na yi dunuɲa muxune mayenden, a yi a fala dunuɲa muxune xa a e xa sube magaxuxi singen sawuran nafala e suxuren na suben naxan bata yi maxɔlɔ silanfanna ra, a yi bari.
15Sɛnbɛn yi so sube magaxuxi firinden yii alogo a xa niin bira sawurani, alogo na sawuran xa falan ti, a mɔn xa muxune faxa naxanye mi e xinbi sinma sawuran bun ma.
16A yi a liga a muxune birin xa karahan taxamasenna yi lu e birin yiifanna ma hanma e tigi ra, muxudin nun muxu gbeena, nafulu kanna nun yiigelitɔna, xɔrɔn nun konyina.
17Muxu yo mi nɔɛ seen sarɛ hanma e seen mati xa na taxamasenna mi a ma, sube magaxuxin xinla hanma a xinla taxamasenna xasabina.
18Fɔ xaxinla xa sɔtɔ nɛn feni ito yi. Xa naxan xaxili na, na kanna xa sube magaxuxin xinla taxamasenna xasabini ito yatɛ ki faɲi, a yi a bunna fala, amasɔtɔ xɛmɛna nde xinla nan a bunna ra, a tan ni i ra: kɛmɛ sennin tonge sennin e nun sennin.