Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Lankɛnɛmayana

Lankɛnɛmayana 16

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Nba, n yi fala xui gbeen mɛ keli Ala Batu Banxini. A yi a falama maleka soloferene xa, a naxa, “Ɛ siga, ɛ sa Alaa xɔlɔ lengen solofereni itoe yixɛlɛ bɔxɔ xɔnna ma!”
2Maleka singen yi siga, a sa a gbee lengenni xɛlɛ bɔxɔn ma. Sube magaxuxin taxamasenna yi muxun naxanye ma, e nun naxanye yi a sawuran batuma, fure ɲaxin yi mini ne fatin ma.
3Malekan firinden yi a gbee lengenni xɛlɛ fɔxɔ igeni. Igen yi liga alo muxu faxaxin wunla. Daliseen naxanye birin yi fɔxɔ igeni, ne birin yi faxa.
4Malekan saxanden yi a gbee lengenni xɛlɛ baane nun tigine yi, e birin yi findi wunla ra.
5Malekan naxan yi igene xun na, n yi na xuiin mɛ, a naxa, “I tinxin, i tan naxan na, i tan naxan yi na a fɔlɔni, i tan sariɲandena, i bata kitin sa tinxinni,
6bayo e bata i ya yama sariɲanxin nun nabine wunla ramini. Nayi, i bata wunla so e yii, e yi a min. Na nan lan e ma.”
7Awa, n yi fala xuiin mɛ keli saraxa gandeni, a naxa, “Ɲɔndin na a ra, Marigina, Ala Sɛnbɛ Birin Kanna, i kitine sama tinxinna nun ɲɔndin nin.”
8Malekan naaninden yi a gbee lengenni xɛlɛ sogen fari. Ala yi tin, sogen xa yamaan magan a yilinga gbeen na.
9A yilinga gbeen yi muxune magan, e yi Ala xinla rayelefu, sɛnbɛn naxan yii a fitina feni itoe rafa. E mi e xun xanbi so e yulubine yi, e yi Ala binya.
10Malekan suulunden yi a gbee lengenni xɛlɛ na sube magaxuxina manga gbɛdɛn ma, a yamanan yi lu dimini, muxune yi lu e lɛnne xinɲɛ xɔlɛni.
11Ala Naxan Kore, e yi na rayelefu e xɔlɛn nun e fure dɛ ɲaxine fe ra. Koni e mi xɛtɛ e kɛwali ɲaxine fɔxɔ ra.
12Malekan senninden yi a gbee lengenni xɛlɛ Yufareti baa gbeeni. Baan yi xara alogo mangan naxanye fama sa keli sogeteden binni, ne xa kiraan sɔtɔ.
13Nba, n yi yinna saxan to minɛ ninginangan nun sube magaxuxin nun wule nabiin dɛ, e luxi alo xunɲɛne.
14Yinnane nan yi ne ra naxanye kabanako feene ligama. E siga dunuɲa mangane birin fɛma alogo e xa e malan yɛngɛ so xinla ma Sɛnbɛ Birin Kanna, Alaa lɔxɔ gbeena fe ra.
15Marigin naxa, “A mato, n fa feen muxune ratɛrɛnama nɛn alo muɲadena. Sɛwan na kanna xa naxan luma a yɛɛ ra yi, a yi a dugine kantan alogo a ragenla nama mini, a yagi.”
16Nba, yinnane yi mangane malan yirena nde yi dɛnaxan xili Heburu xuini Haramagedon.
17Malekan solofereden yi a gbee lengenni xɛlɛ foyeni. Fala xui gbeen yi keli manga gbɛdɛni Ala Batu Banxini, a yi a fala, a naxa, “A bata ɲan!”
18Kuyen ɲin masɔxɔnna nun xuine nun galan xuiin yi mini, bɔxɔn yi xuruxurun gbeen ti naxan ɲɔxɔn munma yi liga xabu muxune da!

19Taa gbeen yi taxun saxanna ra. Siyane taane yi kala. Ala mi ɲinan Taa gbeen Babilɔn xɔn, a yi a xɔlɔ gbeen manpa lengenna so mɛn kaane yii, alogo e xa Alaa xɔlɔn min.
20Ige tagi bɔxɔne birin yi tunun. Geyane fan mi yi fa toma.
21Balabalan kɛsɛ binyene yi lu yolonɲɛ muxune ma naxanye yi kilo tonge naaninna liyɛ. Muxune yi Ala rayelefu na fitina balabalan kɛsɛna fe ra, amasɔtɔ na yi magaxu kati!