Text copied!
CopyCompare
Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament - Jueces - Jueces 5

Jueces 5:28-29

Help us?
Click on verse(s) to share them!
28”Ma yi xtxu' Sísara, wi'nin bisune'n tan paj yi cya'l na opon. Cyakil nin rat na el tzaj tan xk'uki'n le wentanu'. Nintzun na taltz: ‘¿Mbi tzuntz yi qui nin na ul chan yi wal tul yi tetz care't tetz oyintzi'? ¿Qui bi lo' yi qui nin na ul chan?’
29Itzun na tal cu'n i' scyuch' yi e' tetz mos:

Read Jueces 5Jueces 5
Compare Jueces 5:28-29Jueces 5:28-29