Text copied!
Bibles in Aguacateco

Jueces 5:28-29 in Aguacateco

Help us?

Jueces 5:28-29 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

28 ”Ma yi xtxu' Sísara, wi'nin bisune'n tan paj yi cya'l na opon. Cyakil nin rat na el tzaj tan xk'uki'n le wentanu'. Nintzun na taltz: ‘¿Mbi tzuntz yi qui nin na ul chan yi wal tul yi tetz care't tetz oyintzi'? ¿Qui bi lo' yi qui nin na ul chan?’
29 Itzun na tal cu'n i' scyuch' yi e' tetz mos: