Text copied!
CopyCompare
Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament - Jueces - Jueces 16

Jueces 16:18-21

Help us?
Click on verse(s) to share them!
18Yi tele'n xtxum Dalila tetz, yi ya'stzun yi mero bintzij yi tal Sansón tetz, nin tzun ben mantar i' tan chichakle'n yi e' wi'tz cyajcawil yi e' filistey, i tzun taltz: —¡Ma jalu', ba'n chu'lu', na ja tal Sansón swetz yi mero xtxolbil yi ewa'n cuntu' ta'n! stzun Dalila bantz. Nin tzun e' opon yi e' ajcawa'tz te Dalila nin cya'n yi pwok cya'n yi chisuknak tetz.
19Nin tzun joy Dalila puntil tan watzaje'n cu'n Sansón wi tkan, nin tzun ẍchak jun yaj tan tpone'n tan c'aple'n len yi juk boc'oj xi'il wi' Sansón yi lasu'n quitane'n. Ej nin tzun octz tan yajle'n Sansón, i tzun taltz tetz:
20—¡Sansón chu'l yi e' filistey tan abiyle'n! Lajke'l nin tzun tele'n watl Sansón, nin tane'n swutz yi xcyek i' scye'j chi na ban nin tunin. Poro quinin pujx ta'n yi nsken cyaj cyen coli'n tan Kataj Jehová.
21Cwe'n tzun chitz'amol, nin tzun el tzaj chic'olpil chicabil wutz. Nin tzun aj quicy'altz jalen le tnum Gaza. Cwe'n tzun chic'aloltz tan caren yi brons cu'n, nin tzun octz cya'n tan tole'n jun ca' yi na xcon tan ẍche'je'n triw yi cho'n at xetze'.

Read Jueces 16Jueces 16
Compare Jueces 16:18-21Jueces 16:18-21