Text copied!
CopyCompare
Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament - Hebreos

Hebreos 9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1I bin jalu' at wi'nin puntil yi bajx xtxolbil yi xomnake' yi e' pale' te'j yi cyoque'n tan banle'n yi chimunl swutz Ryos. Nin at jun mantial yi chin xan nin yi xconak cya'n tan c'u'laje'n Ryos tzone'j wuxtx'otx'.
2Nin yi bi' yi bajx cuart te jun mantiala'tz i'tz, Yi Ama'l Yi Xan. Nin tul yi jun cuarta'tz ya'stzun atit yi cantil tu yi mes kale ate'e'nt yi pam yi na xansij tetz Ryos.
3Nin yi ca'p cuart cho'n at wutz coc yi bajx. Nin xbu'k tu' at tetz jatxbil xo'l. Ya'stzun yi luwar yi na bi'aj, Yi Ama'l Yi Wi'nin Xanil.
4Nin tul yi jun cuarta'tz ya'stzun kale atit yi altar yi oro cu'n te'j, kale na chipatwit insens tibaj. Nin tul yi jun cuarta'tz cho'n at yi caẍa' yi oro cu'n te'j, kale at cu'nt yi bajx xtxolbil yi tak' Ryos tetz Moisés. Ej nin tc'u'l yi jun caẍa'a'tz ya'stzun kale at cu'nt jun xaru' yi oro cu'n. Nin tc'u'l yi xaru'a'tz at maná. Ej nin ncha'tz tc'u'l yi jun caẍa'a'tz, ya'stzun kale at cu'nt yi xtx'amij Aarón yi xlumin swutz Faraón tentz, tu yi cob lepaj c'ub kale tz'ibane't yi bajx xtxolbil yi tak'nak Ryos.
5Ma tib yi caẍa' ya'stzun kale ate'e'nt yi cob querubin, yi nchixcon tan ẍchajle'n yi ya'stzun kale najle't Ryos. Elnak li't chixicy' tetz mujil yi jun caẍa'a'tz kale na cuyle't chipaj yi e' wunak. At mas xtxolbil poro stzicu'n te yi ja wi't wal scyeru'.
6Ma yi nsken nuc'xij yi e'chk takle'n tul yi cob ama'la'tz kalena's tzun cyoque'n yi e' pale' tul yi bajx cuart tan banle'n chimunl swutz Ryos.
7Ma yi ca'p cuart ntin yi wi'tz pale' at cu tan toque'n. Nin jun ntzi' k'ej tul jun yob na oc i'. Ncha'tz, tajwe'n yi cy'a'n ẍch'el yi xtx'ixwatz i' ta'n, tu yi ẍch'el yi chitx'ixwatz yi e' mas wunak tan toye'n tetz, bantz cuyul Ryos yi tetz paj tu cyakil chipaj yi e' mas wunak yi quinin tz'icy' scyetz yi nchijuch quil.
8I bin jalu' na xcon yi e'chk xtxolbila'se'j tan yi Espíritu Sant tan ẍchajle'n sketz yi qui'c cu tan toque'n jun tul yi luwar yi chin xan tcunin, na ntin nxcon yi bajx cuart kale na chibanwit chimunl cyakil k'ej swutz Ryos.
9Nin cyakil yi e'chk takle'na'tz yi nchiban, i'tz jun elsawutzil tetz ketz jalu', na quinin xcye' yi e'chk oya'tz tu yi e'chk tx'ixwatz tan cyoque'n tetz tz'aknak cu'n swutz Ryos.
10Na cyakil yi e'chk chimunla'tz yi nchiban cyen chi tane'n yi wa'a'n, yi uc'a'a'n, tu yi xtx'ajle'n chiwankil, quinin xcye' tan xtx'ixpe'n cyajtza'kl tan chixansal quib. Ma na jalen cu'n tucumule'n yi tiempil yi njal junt xtxolbil mas balaj.
11Na yi jalu' at Jesucristo. Nin i' yi wi'tz kapale'il yi xcyek tan tak'le'n yi e'chk takle'n balaj sketz. Nin mas ba'n tcu'n yi ama'l kale na banwit yi ketz kapale'il yi tetz munl, ẍchiwutz yi e' pale'a'tz tentz. Na yi ama'l kale oque't yi ketz kapale'il tan banle'n yi tetz munl, nk'e'tz wunak bnol tetz. Nin nk'e'tz cho'n at tzone'j wuxtx'otx'.
12Nin yi tocompone'n Cristo tul, quinin xcon ẍch'el chiw ta'n tetz katx'ixwatz, nin quinin xcon yi ẍch'el cne'r ta'n tetz katx'ixwatz. Ma na ite'n nin yi tetz ẍch'el xcon ta'n. Nin tpombil nin i' bantz yi tocompone'n tul yi jun ama'la'tz tan kalok'che'n ketz tetz ben k'ej ben sak.
13Bintzi at eka'n tan chiẍch'el yi e' tor yi nchibiylij tetz chitx'ixwatz wunak, nin at eka'n tan chiẍch'el yi e' chiw. Nin ncha'tz at eka'n tan e' ne'ẍ wacẍ yi nchipatij wi altar. Nin at eka'n tan yi chitza'jil yi ja ben chitij squibaj yi e' pajol ca'wl. At eka'n ta'n, na ja xcye' tan chixansal quib tane'n. Nin ja xcye' tan xtx'ajle'n chiwankil tane'n. Poro solte'j tu', na qui na xcye' tan xtx'ixpe'n cyajtza'kl.
14Poro ko at ntak' yi e'chk xtxolbila'tz inin tzun pyor yi ẍch'el Cristo, na mas ba'n yi tetz ẍch'el tetz katx'ixwatz. Na, tak' tib i' tetz katx'ixwatz swutz Ryos tan porer yi Espíritu Sant. Nin qui'c mu'ẍ tal yana'sil i'. Nin ja xcye' yi tetz ẍch'el yi el kojxuj tan xtx'ajle'n cunin te kalma', nin tan telse'n len yi e'chk yab ajtza'kl yi na xcye' tan kapitle'n nin tk'ab quimichil, nin ya'stzun tulej bantz kaxcone'n tetz yi Ryos yi itz' nin tetz.
15Cha'stzun te at wi'nin k'ej yi ẍch'el Cristo yi kayolol skaxo'l tu Ryos te yi ac'aj trat. Nin i' chiyolol cyakil yi e' antiw wunak. Na ja quim i' tan jale'n cuybil chipaj cyakil antiw wunak yi xomnake' te yi bajx xtxolbil. Nin ncha'tz ja quim i' tetz kaxel yi o' yi chakij cho' ta'n. Ej nin tan i' skacambaje' yi herens yi suki'nt ta'n tetz ben k'ej ben sak.
16Je jun elsawutzile'j tan lajluchaxe'n yi xtxolbil skawutz: Elnak katxum tetz yi at na ban cu'nt na bnix cyen jun u'j tan jun yaj yi ntaxk quim tan ẍchajle'n yi mbi'tz yi tajbil i' te yi mebi'l yil quim. Poro qui'c rmeril tan cyetzal chan yi e' yi ẍchicyajk swutz, ma na jalen cu'n lquim yi taw.
17Kalena's tzun jal walor yi u'j yi bnixnak cyen tan yi taw luwar.
18Ni'cu'n tzun yi bajx xtxolbil yi txumijt cyen tan Ryos. Quinin bixe' jalen cu'n quime'n chitx'ixwatz, nin yi bene'n tz'itu'n yi ẍch'el squibaj.

19Na yi wi't tlol Moisés cyakil e'chk ca'wla'tz scyetz yi e' wunak, kalena's tzun je'n tcy'al jun quitxaj xi'il cne'r yi cyak yubil tu jun tal k'ab hisopo. Nin cu' mu'ul tul chiẍch'el e' ne'ẍ wacẍ, tu yi chiẍch'el yi e' chiw yi yuju'n tib tu a'. Nintzun oc tan stz'ite'n cu'n tib yi liwr kale tz'ibane't yi ca'wl Ryos, nin ncha'tz oc tan stz'ite'n nin squib yi e' wunak.
20“Yi chich'e'j ya'stzun yi techl yi ja bixe' yi xtxolbil yi ja cawun Ryos tan kabnol tane'n,” stzun Moisés bantz scyetz.
21Ncha'tz baj stz'itul Moisés tul yi luwar yi chin xan nin, nin tibaj yi e'chk ma'cl yi xcon cya'n tan banle'n chimunl.
22Na yi cyetz chiley i'tz yi jalen yil xansij cobox ma'cl tan chich', kalena's tzun na xcontz cya'n tan banle'n chimunl. Nin ko qui na el ẍch'el jun chitx'ixwatz qui'c cuybil chipaj.
23Tajwe'n bin tan xcone'n ẍch'el yi chitx'ixwatz tan xansaje'n yi ma'cl yi xconak cya'n tan banle'n chimunl. Poro yi e'chk ma'cla'tz yi xconak cya'n, teblal tu' yi mero ma'cl yi at jalen tzi'n tcya'j. Poro quil xcye' yi chitx'ixwatza'tz yi na xcon tzone'j wuxtx'otx' tan xansaje'n yi mero ma'cl yi at jalen tzi'n tcya'j. Ma na tajwe'n cu'n junt tx'ixwatz yi mas ba'n tcu'n tan xansaje'n.
24Cha'stzun te yi ja xcon Cristo. Nin quinin oc i' tul yi ama'l yi wi'nin xanil yi at tzone'j wuxtx'otx', yi wunak tu' bnol tetz, yi teblal tu' yi e'chk ma'cl yi at tcya'j, ma na cho'n tocompone'n i' swutz Ryos jalen tzi'n tcya'j. Ej nin yi munl i' yi tocompone'n i'tz tan toque'n tetz ketz kapale'il.
25Yi e' wi'tz chipale'il yi e' judiy, tul yobi'n na cho'c le Ama'l Yi Wi'nin Xanil, tan toye'n chich' yi nk'e'tz cyetz. Poro Cristo quinin xom te jun ajtza'kla'tz, ma na jun ntzi' tir suk tib.
26Na yi nink suk tib wi'nin tir, tajwe'n tzun klo' tan quime'n i' ala' tir jetz yi cu'le'n wuxtx'otx', poro qui'. Quinin ban i' yi xtxolbila'tz, ma na yi je'n pone'n tampuj yi e'chk tiemp, ja ulak tzone'j wuxtx'otx'. Na ja tak' tib i' tetz katx'ixwatz tan ẍchojle'n yi kil.
27Jun ntzi' tir na kaquim ketz, nin xom tzaj yi ma'le'n kajtza'kl.
28Ni'cu'n tzun bajij te Jesucristo, na jun ntzi' tir ja quim i' tan ẍchojle'n quil jun c'oloj wunak. Ej nin tz'ul i' junt tir. Poro nk'e'tz tan ẍchojle'n yi kil, ma na tan tak'le'n yi itz'ajbil yi quinin bajsbe'n tetz scyetz yi e' yi nternin na el cyalma' tan quilol wutz i'.