Text copied!
CopyCompare
Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament - Hebreos

Hebreos 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Wi'nin tir jilon Kataj Ryos scyetz yi e' kamam kate' tentz. Nin wi'nin e'chk puntil xcon ta'n scyetz yi e' elsanl stzi' i' tan cyalol yi tetz tajbil scyetz yi e' kamam kate'a'tz.
2Poro te yi tiemp yi ato' tul jalu' ja xcon yi tetz Cy'ajl ta'n tan tlol yi tetz tajbil sketz. Yi Cy'ajola'tz bixba'nt ta'n tan tetzal cyakil e'chk takle'n, na i' txumul tetz cyakil yi e'chk takle'n yi ja wi't bajij tu yi txe'n bajij.
3Ej nin tan i', na lajluchaxe't yi pak'puchal tu yi k'ej Ryos. Na ite'n nin i' Ryos, na i yi porer yi tetz yol xicyol tetz cyakil e'chk takle'n yi at. Nin yi xcyewe'n i' tan stzajse'n yi kil ja c'ole' le sbal kawutzile'n Kataj Ryos yi at tzi'n tcya'j. Cho'n c'olchij i' jalu' le sbal Ryos.
4Ej nin ncha'tz ja jal mas k'ej i' ẍchiwutz yi e' ángel, na ja tak' Ryos mas k'ej i' swutz yi chik'ej yi e' ángel. Ej nin ncha'tz yi tetz bi' at mas k'ej swutz chibi' yi e' ángel.
5Na qui'c nin jun tir yi jajk tal Ryos tetz jun ángel: “Aẍ jun c'oloj inCy'ajl, jalu' nno'c tetz ataj.” Ej nin ncha'tz qui'c nin jun tir yi jajk tal Ryos yi xtxolbile'j tetz jun ángel: “Nocopon tetz ataj nin yi aẍatz cẍocopon tetz incy'ajl.”
6Ej nin yi txant tan saje'n ẍchakol yi tetz Cy'ajl tzone'j wuxtx'otx', yi jun yi cya'l na opon tan stz'amle'n yi tetz k'ej, je yol Ryose'j tetz: “Tajwe'n tan cyoque'n yi e' ángel tan ac'u'laje'n.”
7Poro apart yol tal i' scyetz yi e' ángel: “Yi e' weri inángel, chin lajke'l nin na chixon, chi na xon cyek'ek'. Nin ni'cu'n e' tu tak' k'ak', yi na je' lit'p.”
8Poro apart yi yol yi nxcon tan Ryos tan talche'n yi ẍe'n tane'n yi tetz Cy'ajl. Je yol i'e'j: “I ilu'a'tz ilu' Ryos. Nin tetz ben k'ej ben sak, quil tz'el yi ca'wl yi at tk'abu', na chin tz'aknak cuninu', nin mpe nin sk'il na cawunu'.
9Wi'nin na pek'u' tan banle'n yi e'chk takle'n balaj. Nin qui na pek'u' tan banle'n yi e'chk takle'n cachi'. Cha'stzun te ja tak' yi Ryosilu' mas tzatzin paz teru' ẍchiwutz yi e' mas tuch'u'.”
10Ncha'tz at jun xtxolbil yi alijt cyen: “Wajcaw, ilu' cu'san yi wuxtx'otx' tentz. Nin ilu' bnol tetz yi tcya'j.
11Yi e'chk takle'na'tze'j sotzok tera'tz, poro yi ilu' teru' quil sotzu'. Tz'a'toku' tetz ben k'ej ben sak. Sbu'yink yi wuxtx'otx' tu yi tcya'j chi na bu'yin jun be'ch ketz.
12Na yi wuxtx'otx' tu yi tcya'j, ni'cu'n tu jun be'chok yi na el te pe'm. Chelepon cye'tz te pe'm. Nin sbnixok ac'aj tcya'j tu ac'aj wuxtx'otx'. Poro yi ilu' teru', iẍnin atu'-tz. Qui'c quimbilu' tetz ben k'ej ben sak.”
13Ncha'tz, qui'c jun tir yi jajk tal Ryos tetz jun ángel: “C'olchin cu'n le insbal jalen cu'n cho'c e' acontr wa'n jak' awukan.”
14Ma yi e' ángel ¿mbi eka'n cya'n? E' ẍchakum Ryos, e' che'w cyek'ek' tu'. Chakij che' tan Ryos tan kuch'eye'n yi o' ketz yi at kach'iw tan kacambal yi kutz'ajbil.