Text copied!
CopyCompare
Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament - Hebreos

Hebreos 8

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1I bin jalu' yi na elepont cyakil yi ja wi't wal scyeru' i'tz yi at jun ketz kapale'il yi chin tz'aknak cunin. Ej nin cho'n c'olchij i' xlaj Kataj jalen tzi'n tcya'j.
2Nin na ban i' yi tetz munl tul yi mero ca'l Ryos yi at tzi'n tcya'j, yi nk'e'tz wunak bnol tetz ma na Ryos.
3Bixba'nche' yi e' wi'tz pale' tetz tzone'j wuxtx'otx', tan toye'n e'chk oy tu chitx'ixwatz wunak tetz Ryos. Ni'cu'n tzun yi ketz kapale'il, tajwe'n yi cy'a'n jun oy ta'n tetz.
4Poro yi cho'nk at Cristo tzone'j wuxtx'otx' qui'c cu tan toque'n i' tetz pale'. Na ate' nin yi e' pale' yi bixba'nche' tan yi ley Moisés. Nin ntin e' at cu tan cyoque'n tan toye'n e'chk oy tetz Ryos.
5Ej nin yi altar tu e'chk ma'cl yi na xcon cya'n yi e' pale' tzone'j wuxtx'otx' i'tz jun tu' elsawutzil te yi mero altar tu yi e'chk mero ma'cl yi at tzi'n tcya'j. Na el katxum tetz yi elsawutzil tu' yi bnix tan Moisés, na yi ntaxk oc Moisés tan banle'n yi mantial, tal Ryos tetz: “Banaj cyakil quib yi inchaj tzatz wi'wtz Sinaí,” stzun Ryos ban.
6Yi xtxolbila'se'j na elepont yi at mas k'ej yi munl yi wi'tz kapale'il swutz chimunl yi e' wi'tz pale' tetz tzone'j wuxtx'otx'. Ncha'tz na ẍchaj yi at mas k'ej i', na i' yi yolol te yi jun ac'aj trat yi ja bixe' tan kaclaxe'n. Yi jun xtxolbila'tz mas ba'n tcu'n swutz yi xtxolbil yi txumij cyen tentz, na at mas e'chk takle'n balaj yi suki'nt ta'n.
7Ej ncha'tz yi qui'k mu'ẍ tal paltil yi bajx xtxolbil yi ak'lij, qui'c klo' tajwe'n yi cwe'n xtxumul Ryos junt ac'aj trat.
8Til Ryos yi at chipaltil yi e' antiw naka'tz, nin na el katxum tetz tan tu' yi yol Kataj yi tz'iba'nt cyen yi na tal: “Tz'opon jun tiemp yi sbixek jun ac'aj trat wa'n skaxo'l scyuch' yi e' xonl Israel, nin scyuch' yi e' xonl Judá.
9Poro yi jun xtxolbila'tz yi sbixek wa'n, nk'e'tz ni'cu'n sbne' tu yi jun xtxolbil yi bnixnak wa'n scyuch' chimam chite' tentz yi cyele'n tzaj wa'n le tnum Egipto. Nin tan paj yi quinin chijepon tan banle'n tane'n, quinin no'c il scye'j.
10Poro yi jun ac'aj trat yi sbixek wa'n tzantzaj scyuch' yi e' xonl Israel, apart puntil sbne': Tz'ocopon wetz inca'wl le chiwi'. Nin tzintz'ibe' cyen te cyalma'. Kalena's tzun no'c tetz chiRyosil. Nin yi e' cyetz chocopon tetz intanum.
11Nin yil bajij yi xtxolbile'j, qui'c tajwe'n tan toque'n jun tan ẍchusle'n junt. Na qui'c nin jun yi qui'k tz'el xtxum tetz yi ẍe'n wutane'n. Nitxa' lo'-tz, tijc'u'lal lo'-tz, tircu'n e' tz'elepon chitxum tetz yi ẍe'n wutane'n.
12Nin tzincuye' chipaj nin qui't tz'ul tx'akx yi quil tinc'u'l.” Ya'stzun yol Ryos yi tz'iba'n cyen.
13Ma jalu', yi bene'n tlol Ryos yi sbixek junt ac'aj trat ta'n, na tzun elepont yi ja baj walor yi bajx, nin txant tan tele'n cu'n swutz.