Text copied!
CopyCompare
Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament - Hebreos

Hebreos 10

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1I bin jalu' tan yi xtxolbila'se'j ja el katxum tetz yi e'chk ley yi ak'lij tetz Moisés i'tz elsawutzil tu' te yi mbi lbajij. Teblal tu' tane'n. Cha'stzun te quil xcye' yi e'chk leya'tz tan cyoque'n tetz tz'aknak cu'n yi e' yi na cyaj chiẍkans quen quib klo' te Ryos. Quinin xcye' chitx'ixwatz yi ncyoy cyakil yob tan cyocse'n tetz tz'aknak cu'n.
2Na yi jak xcye' ja klo' chitane' tan toye'n, nin ja klo' chinachon te yi qui'c quil.
3Poro quinin xcye', ma na ntin ja xcon tan tulse'n tx'akx yi quil ẍchic'u'l.
4Na qui na xcye' yi ẍch'el jun tor nka yi ẍch'el jun chiw tan stzajse'n yi kil.
5Cha'stzun te yi tulake'n Cristo tzone'j wuxtx'otx', tal yi xtxolbile'j tetz Ryos: “Nk'era'tz tajbilu' yi e'chk tx'ixwatz tu e'chk oy yi na oyij teru'. Cha'stzun te ja xtxumu' inwankil tan xcone'n tetz jun chitx'ixwatz wunak.
6Na qui na tzatzinu' te e'chk oy yi na patij. Nin qui na tzatzinu' te e'chk tx'ixwatz yi na chiquimsij tan stzajse'n klo' yi quil wunak.
7Cha'stzun te walol teru': ‘List atine't Ta' tan banle'n yi teru' tajbilu' chi tz'iba'nt cyen le tu'ju'.’ ”
8Bajx cunin talol Cristo yi quinin tzatzin Ryos te e'chk oy yi na cyak' wunak. Ej nin qui na tzatzin Ryos te e'chk tx'ixwatz, mpe ik yi e'chk tx'ixwatz yi na chipat tan stzajse'n quil, wech na ya'stzun na tal yi ley yi tajwe'n tan chibnol tane'n.
9Ej nin ncha'tz talt Cristo: “List atine't Ta' tan banle'n yi teru' tajbilu'.” Yi na elepont yi yola'tz, i'tz yi ja ul i' tan xite'n yi bajx xtxolbil yi txumijt cyen, nin ja ul i' tan bixbaje'n junt ac'aj trat.
10Ej nin tan tu' yi bnol tane'n Jesucristo yi tajbil Ryos, yi tk'ol tib tan quime'n tetz katx'ixwatz, ja tzun ko' xansaj Ryos. Ej nin nk'e'tz chokxo'l cuntu' ban Cristo yi xtxolbile'j, ma na jun ntzi' tir quime'n i'.
11Ma chipale'il yi e' judiy na chiban yi cyetz chimunl cyakil k'ej, nin na cyoy e'chk chitx'ixwatz tetz Ryos, wech na qui na xcye' tan stzajse'n quil.
12Poro Cristo jun ntzi' tir ntak' tib tetz katx'ixwatz tan stzajse'n kil tetz ben k'ej ben sak. Ej nin yi bnixe'n yi munl i' ta'n ja c'ole' le sbal Kataj Ryos.
13At nin i' te Ryos tan ẍch'iwe'n yi tiemp yil cho'c yi e' contr i' tzak' tkan.
14Nk'e'tz tajwe'n tan quime'n Jesucristo ala' tir, ma na jun ntzi' tir tak' tib i' tetz katx'ixwatz yi o' yi xansa'n cho't. Ej nin ja tak' tib i' tan koque'n ketz tetz tz'aknak cu'n tetz ben k'ej ben sak.
15Ncha'tz yi Espíritu Sant ya'stzun talnak, na je yol i' yi tz'iba'nt cyen:
16“Je yi trate'j yi tzinbixbaje' skaxo'l scyuch' tzantzaj, jalen yil tzajpon wi' yi e'chk k'eja'tz,” chij Kataj Ryos. “Swak'e' cyen inca'wl te cyalma', nin tzintz'ibe' cyen inca'wl te cyajtza'kl.”
17Ej nin ncha'tz tal: “Qui't tz'ul tx'akx yi quil tinc'u'l. Nin qui't tzintxum yi e'chk takle'n cachi' yi nchiban.”
18Cha'stzun te yi ko ja wi't cuylij kapaj, nk'e'tz tajwe'n tan biyle'n mas katx'ixwatz.

19Cha'stzun te e'u' kajwutz, tan tu' yi ẍch'el Jesucristo ja wi't jakxij yi kabe' tan kocompone'n swutz Ryos. Qui bin kacabej kac'u'l tan kocompone'n le Ama'l Yi Wi'nin Xanil.
20Kaxomok te yi ac'aj be' yi ja jakxij ta'n, yi be' kale na jale't itz'ajbil. Kaxomok te'j, na ba'n kocopon tul yi ama'la'tz na ja jakxij yi xbu'k yi nxcon sajle'n tan makle'n yi be'. Na tan tu' yi ntij yi wankil Jesús q'uixc'uj, ja jakxij yi jun be'a'tz.
21Nin Jesús ya'stzun yi wi'tz ketz kapale'il, yi o' yi ato' tajal Ryos.
22Cha'stzun te kaẍkanse' quen kib te Ryos tetz cu'n kalma' nin qui't kacabej kac'u'l te'j, nin skoj cu'n te kalma' nin na kanachon te'j yi qui'ct kil. Nin ncha'tz kawankil ja tx'ajxij tane'n tan jun a' yi chin skoj nin.
23Quiwit bin, benk kukan ttx'otx' te yi na kocsaj. Quil kacabej kac'u'l, na tz'elepon k'ab Ryos te yi alijt ta'n.
24Ej nin chin tajwe'n cunin yil kajoy puntil tan kaquiwsal kib skibil kib. Nin tajwe'n kalok' kib skibil kib. Tajwe'n kaban jun ba'n skibil kib.
25Ncha'tz o' xomi'ch te yi cyajtza'kl yi e' yi qui na cyojkel yi culti'n. Ma na kaquiwsaj kib skibil kib, lmal jalu' na txant tan tule'n Kajcaw Jesucristo.
26Kaquiwsaj kib, na ko kajbilt nin kaben tan juchle'n mas kil yi nsken el katxum te yi bintzi, qui'c junt katx'ixwatz at tan ẍchojle'n kil.
27Ntin tx'aklij kacaws, nin tx'aklij yi jun chin k'ak' skawutz, yi k'ak'a'tz yi banijt tan chixite'n cyakil yi e' contr Ryos.
28Na yi na oc jun tan pajle'n yi ca'wl Moisés, nin ko at cob nka ox stiw yi na cyal yi bintzi nin ja juch yaj til, na ak'lij caws yi juna'tz tan tele'n cu'n swutz, nin cya'l jun na el k'ajab te'j.
29Pyor tcunin chicaws yi e' yi qui'c k'ej yi Cy'ajl Ryos ẍchiwutz, yi e' yi qui'c xac yi ẍch'el Cristo ẍchiwutz, yi e' yi na cho'c tan jisle'n yi Espíritu yi na ak'on yi banl Kataj skibaj. Wech na i'tz yi ẍch'el Cristo yi nxcye' tan bixbaje'n yi ac'aj trat yi na kocsaj. Ej nin i'tz yi ẍch'el Cristo yi nxcon tan katxa'le'n, tan kaxcone'n tetz Ryos.
30Ncha'tz elnak katxum tetz yi yol yi alijt cyen tan Kajcaw yi na tal: “Atin cu'n tan chicawse'n yi e' mal wunak. Wicy'se' inc'u'l scye'j.” Ncha'tz at junt xtxolbil yi cyaj tlol: “Wutzile'n cu'n Kajcaw tz'ocopon tan tak'le'n chicaws yi e' tetz nitxajil.”
31Chin xo'wbil nin scyetz yi e' yi ẍche' cawse' Ryos, yi Ryos yi itz' nin tetz.
32Ma yi e' cyeru', ulk tx'akx ẍchic'u'lu' yi mbi mbajij scye'ju' sajle'n, yi tele'n cu'n pacx te chiwutzu'. Ja icy' pon wi'nin e'chk q'uixc'uj cyanu'.
33Nin at jujun ẍchixo'lu' yi ja chijislij nin ja chibuchlij ẍchiwutz cu'n cyakil wunak. Ej nin at e'u' yi quinin nchixobu' tan quich'eye'n yi e' kajwutza'tz yi ya'stzun nchu'lij.
34Ej nin ncha'tz at e'u' yi el chik'ajabu' scye'j yi e' yi ocnake' xetze'. Ej nin at e'u' yi quinin nchibisunu' yi mme'l ticy'le'n cyakil yi chimebi'lu'. Na elnak chitxumu' tetz yi ẍchicamboku' te jun chimebi'lu' yi mas ba'n tcu'n swutz yi mebi'l tetz tzone'j wuxtx'otx'. Nin elnak chitxumu' tetz yi jun chimebi'lu'a'tz, yi at tzi'n tcya'j, i'tz tetz ben k'ej ben sak.
35Qui bin chicabeju' chic'u'lu' te yi na chiwutz cyenu' te'j, na at jamel quikanu'.
36Poro tajwe'n yi nimit cuntunin chic'u'lu' tan banle'n tane'n yi tajbil Ryos, bantz chicambalu' yi jun chin oy yi suki'nt tan Ryos sketz.

37Na tz'iba'nt cyen le tu'j Kataj: “Txant cuntu' tan tule'n yi jun yi at tulbil. Qui't ampon tiemp tan tule'n.
38Poro ntin yi e' balaj, yi e' yi cho'n k'uklij chic'u'l swe'j, ya'stzun yi e' yi ẍchicambok te jun itz'ajbila'tz. Poro ko at e' yil chipakxij, quil chintzatzin scye'j.”
39Poro yi o' ketz nk'e'tz ni'cu'n o' scyuch' yi e'a'tz yi na chipakxij, na yi o' ketz, k'uklij kac'u'l, nin skaclaxok. Poro yi e' cyetz, tz'aklok cyetz chicawsa'tz.