Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long tokples Motu - GENESE

GENESE 37

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Iakob ese tamana e noholaia tanona ma e noholaia, Kanaan tanona.
2Iakob garana herevadia bini: Iosef ena mauri laḡanidia na gwautahitu, bena nega ta seri e reḡuva, ia kakana, tamana adavana Bilha bona Silpa natudia, ida. Bena Iosef na tamana dekena ela, kakana e habadelaidia.
3Israel ese hari Iosef e lalokau henia bada, natuna orena e lalokau henidia maraḡi; badina be burukana ai e havaraia. Bena ia ese hahedoki namohereana ta e henia.
4A kakana ese e itaia, tamadia ese Iosef e lalokau henia bada, idia e lalokau henidia maraḡi; bena idia ese e inai henia, hereva namona ta asie gwaurai henia.
5Hari Iosef na e nihi, bena ena nihi na kakana e hamaorolaidia; una dainai idia ese e inai henia lalodika.
6E hamaorodia eto, Egu nihi mani aina hamaorolaimui.
7Egu nihi ai ita na uma ai, uit ta ḡui; bena lauegu iḡui na e gini tore, a umui emui iḡui ese e ginia heḡeḡe, lauegu iḡui e toma henia diho.
8Bena kakana ese e gwau henia, eto, Oi na ai emai pavapava ai baola a? Oi ese ai ba halohiamai a? Bena ena nihi bona ena hereva daidiai edia badu ienai vada e bada e laova.
9Ma e nihi lou, bena ena nihi na kakana e hamaorolaidia, eto, Vada na nihi lou, bena egu nihi ai dina bona hua bona hisiu gwauta-taese e toma henigu diho.
10Ia ese tamana bona kakana unu e hamaorodia toma; bena tamana e gwaugwau, eto, Emu nihi anina be dahaka a? Lau bona sinamu bona kakamu ese oi baia toma henimu diho a?
11Bena kakana e badu dikadika, a tamana ese ena hereva e lalo tao.
12Nega ta kakana na Sekem ela, tamadia ena seri ireḡudia.
13Bena Israel ese Iosef e hereva henia, eto, Kakamu na Sekem ai seri e reḡudiamu ani? Aoma, aina siaimu dekediai. Iosef e haere, eto, Lau o ina.
14Ma e hamaoroa, eto, Vada aola, ba itadia, kakamu be nanamo eiava, bona seri na edeheto; bena ma baoma, ba hadibagu. Bena e siaia; Heberon kourana amo e lasi, Sekem ai e kau.
15Bena tau ta ese e itaia, taora ai e loa eva-eva, bena e nanadaia, eto, Dahaka o tahuamu?
16Iosef na e haere, eto, Lau na kakagu na tahudiamu; mani emu kara ba hadibagu, idia na edeseni ai edia seri e reḡudiamu.
17Hari tau eto, Ini amo vada e raka oho; badina be edia hereva na kamonai, eto, “Ita na Dotan baitala”. Taunabunai Iosef ese e ḡavadia ela, Dotan ai e ḡavadia tao.
18A ia na dounu dauhai, idia ese e itaia; bena ia do se raka henidia kahi ai idia vada e henega bou, bae alaia mase eto.
19E hereva heheni, eto O itaia, hari nihi tauna vada e maimu;
20aita alaia mase, ini guri asi ranudia ta ai baita negea dobi; bena baitato “Uda boromana ta ese e alaia mase”; unu amo baita itaia, ena nihi anidia be dahaka.
21A Ruben na unu hereva e kamonai, bena ia ese idia imadia amo e hamauria, eto, Lasi, ena mauri basita abia oho,
22basita alaia mase, a guri ta ai baita tahoa dobi. Unu e gwau toma badina ena lalo-hadai be idia imadia amo baine hamauria, tamana baine henia lou eto.
23Taunabunai, Iosef na kakana dekediai e kau ai, idia ese e dabaia tao, ena hahedoki namo-hereana e dokia oho,
24e laohaia, guri ta ai etahoa dobi. Una guri na asi ranuna.
25Bena idia na e ege diho, e aniani. Bena e gaga isi, laolao taudia haida e itadia; idia na Ismael taudia, Gilead amo e maiva, Aigupto baela eto. Edia kamelo ese aniani muramuradia bona muramura mai bonadia e hua.
26Bena Iuda ese tadikakana e hamaorodia, eto, Tadida baita alaia bona ena mase baita hunia anina be dahaka?
27Ini Ismael taudia ediai aita hoia. Imada na ienai basita dau kau, badina be ia na tadida korikori. Bena tadikakana ese ena hereva e abia dae.
28Hari hoihoi taudia na Midian amo e raka hanai; bena Iosef kakana ese guri amo e veria dae, Ismael taudia ediai e hoia, silver monidia ruahui davana. Bena idia ese e hakaua lao, Aigupto e laohaia.
29Gabeamo Ruben na guri e lou henia, a Iosef na lasihia. Bena ena dabua e darea,
30tadina dekedia e lou lao, eto, Mero na lasihia; lau na ede baina kara toma?
31Bena idia ese Iosef ena hahedoki e abia, nani natuna ta e alaia, rarana amo hahedoki e hamiroa.
32Bena hari hahedoki na tamadia dekena e laohaia, eto, Ina na ai ese a davaria; a itaia, ina na natumu ena hahedoki eiava?
33E itaia, bena eto, Ina na natugu ena hahedoki; uda boromana ta ese vada e alaia mase; momokani, Iosef vada e mase.
34Bena Iakob ese ena dabua e darea, guma dabuana e rioa, natuna itailaina e tai boi tai rani ela dina hoho.
35Bena natuna mamaruanedia bona hahinedia iboudiai na ihamarumaruna totona e lao henia, a ia na tauhalo se ura. Ia na e tai lolololo, eto, Natugu baina lao henia mase gabuna ai mai taigu ida. Tamana ese unu e tailaia toma.
36A Midian taudia ese Iosef e hoia Aigupto ai, Potifara, Farao ena tuari oreana biaguna ta, enai.