Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long tokples Motu - GENESE

GENESE 22

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Unu ḡau muridiai, Dirava ese Abraham e diba-ḡania, eto, Abraham e! Ia eto, Lau o ina.
2Dirava eto, Oi natumu bavabia, natumu vara-edeana, o lalokau heniamu merona, Isaak. Moria tanona baola, bena baina hamaorolaimu ororona dorina ai boubou ḡauna ai, lahi ese baine ḡolea oho ḡauna ai, ba halaoa.
3Daba matana ai, Abraham na e tore isi, ena doniki e abia, ena hesiai memerodia rarua bona natuna Isaak danu e abidia. Boubou lahina audia e siri vaitani, bena e tore isi, Dirava ese e gwauraia gabuna ela.
4Dina ihatoina ai Abraham ese matana e roha isi, gabuna na dauhai e itaia.
5Bena Abraham ese ena memero e hamaorodia, eto, Umui raruosi doniki ida ba noho iniseni ai, a lau be ina mero ida baiala, raruosi baia toma diho, gabeai baia lou mai dekemui ai.
6Bena Abraham ese boubou lahina audia e abi, natuna paḡana ai e ato kau, bona lahi bona kaia imana ai e abi; bena raruosi e raka hebou.
7Bena Isaak ese tamana Abraham e hereva henia, eto, Tamagu e! Tau na e haere, eto, Natugu e, lau o ina. Mero na eto, Lahi bona au bini, a mamoe, lahi ese baine ḡolea oho ḡauna, be edeseni ai?
8Abraham e haere, eto, Natugu e, mamoe lahi ese baine ḡolea oho ḡauna na Dirava sibona ena amo baita abia. Bena raruosi ma e raka lao.
9Raruosi na Dirava ese e gwauraia gabuna ai e kau: unuseni ai Abraham ese boubou patana e larebaia, au pata latanai e lakwaia; bena natuna Isaak e hiria, boubou patana ai e atoa kau, au latadiai.
10Bena Abraham ese imana e toia roro, kaia e abia, natuna vada aine alaia mase eto.
11A Iehova ena aneru na guba amo e boi dobi, eto, Abraham e, Abraham e! Ia na e haere, eto, Lau o ina.
12Ia eto, Imamu mero latanai asio atoa kau, kara ta danu asio karaia ienai; badina be lau harihari name diba oi ese Dirava garina o garimu; badina be natumu vara-edeana egu ai to ruava.
13Bena Abraham ese matana e roha isi, e roha muri, mamoe maruanena ta doana au ai e hedoa dae e itaia. Bena Abraham na ela, mamoe maruanena e abia, boubou ḡauna ai e halaoa, natuna ibodohilaina.
14Bena Abraham ese una gabu ladana e hatoa Iehova-ire; bena unu e gwauraia toma ema bonaharihari e tomu, Ororo dorina ai Iehova ese baine haḡeregu.
15Iehova ena aneru ese Abraham ma e hereva henia lou, guba amo ma e boi dobi,
16eto, Iehova na e tomu: sibogu ladagu ai vada na gwau hamata, ini vada o kara toma dainai, natumu vara-edeana, o lalokau heniamu merona, egu ai so rua dainai,
17lau ese baina hanamomu badabada, oi garamu baina hahutumadia, guba hisiudia bona kone mirina na heheto; oi garamu ese bae inai henidia taudia edia tano bae abihaidia,
18oi garamu daidiai tanobada besedia iboudiai baina hanamodia, badina be oi ese lau eregu o kamonai.

19Bena Abraham na ena hesiai memerodia raruosi dekedia e lou lao; hahaniosi e lou ela Bere-sieba, Abraham ena noho gabuna bunai.
20Unu ḡau muridiai, Abraham ese hari ta e kamonai, tadina Nahoro adavana Milka ida natudia vada e vara.
21Tau guna ladana na Usu; ia tadina be Busu bona Kemuel, Aram tamana,
22bona Kesed bona Haso bona Pilidasa bona Idilapa bona Betuel.
23Hari Betuel na Rebeka tamana. Taurahaniosi bini Abraham tadina Nahoro, adavana Milka ida, natudia.
24Ena hesiai hahinena Reuma ese danu natuna e havaradia: ladadia na Teba bona Gaham bona Tahasa bona Maaka.