Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Galati Kaane

Galati Kaane 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ee! Galati kaa xaxilitarene! Nde ɛ tirinxi? Ɛ tan bata yi Yesu Alaa Muxu Sugandixin faxa feni gbɛ wudin ma ki faɲi!
2Ɛ xa maxɔdin keden yabi n xa: Ɛ Alaa Niin sɔtɔxi sariya suxun nan xɔn ma ba hanma dɛnkɛlɛyaan xɔn ma ɛ naxan ma fe mɛxi?
3Ɛ bata yi a fɔlɔ Alaa Niin barakani, koni iki ɛ xaxilitareyaan bata radangu ayi, han ɛ fa waxi a xɔn ɛ xa a raɲan ɛ yɛtɛ sɛnbɛn na iki ba?
4Ɛ tɔrɔxi nɛn fufafu ba? Fufafu mi yi a ra ba?
5Ala a Nii Sariɲanxin fima ɛ ma, a kabanako feene ligama ɛ tagi sariya suxun nan xɔn ma ba, hanma dɛnkɛlɛyaan xɔn ma ba, ɛ naxan ma fe mɛxi?
6A luxi nɛn alo naxan sɛbɛxi: “Iburahima yi dɛnkɛlɛya Ala ma, Ala fan yi na yatɛ tinxinna ra a xa.”
7Ɛ xa a kolon fa fala muxun naxanye dɛnkɛlɛyaxi, Iburahima bɔnsɔnna muxune nan ne ra.
8Kitabun bata yi a fala nun, a Ala siya gbɛtɛne ratinxinma nɛn a yɛtɛ yɛɛ ra yi dɛnkɛlɛyaan barakani, a yi Yesu a fe Xibaru Faɲin nali Iburahima ma benun a waxatin xa a li, a naxa, “Dunuɲa siyane birin duban sɔtɔma nɛn i tan barakani.”
9Naxanye dɛnkɛlɛyaxi, ne duban sɔtɔma nɛn alo dɛnkɛlɛya muxuna Iburahima.
10Naxanye xaxili tixi sariya suxun na, dangan ne xa. Amasɔtɔ a sɛbɛxi, “Feen naxanye birin sɛbɛxi Sariya Kitabuni, naxan mi ne suxuma, Ala xa na kanna danga.”
11Nba, a bata yigbɛ feu, fa fala muxu yo mi tinxinɲɛ Ala yɛɛ ra yi sariyan xɔn ma. Amasɔtɔ Kitabun naxa, “Naxan na tinxin dɛnkɛlɛyaan xɔn, na nii rakisin sɔtɔma nɛn.”
12Koni sariyan mi minixi dɛnkɛlɛyani, bayo a mɔn naxa, “Naxan na itoe suxu, na kanna nii rakisin sɔtɔma nɛn e xɔn.”
13Alaa Muxu Sugandixin findixi danga muxun nan na en tan ma fe ra, a en xunba sariyan dangan bun ma, bayo a sɛbɛxi, “Naxan yo na singan wudin ma, dangan na kanna xa.”
14A na liga nɛn en xa alogo Ala duban naxan nagidixi Iburahima ma, siya gbɛtɛne fan xa na sɔtɔ Yesu Alaa Muxu Sugandixin barakani. En mɔn yi Alaa Niin sɔtɔ dɛnkɛlɛyaan xɔn ma, a en tuli saxi naxan na.
15Ngaxakedenne, n xa misaala yita ɛ ra fata dunuɲa yi gidin na. Awa, xa muxu firinna lan fena nde ma, e layirin xidi, muxu yo mi na layirin kalɛ hanma a nde sa a fari.
16Na ma, Ala bata Iburahima tuli sa e nun a yixɛtɛna. Kitabun mi a falaxi fa fala “a yixɛtɛne,” naxan yi findima muxu wuyaxi ra. Koni a naxa, “i yixɛtɛna,” na bunna nɛɛn muxu kedenna na a ra, Alaa Muxu Sugandixina.
17N naxan ma, na ni ito ra: Ala bata yi layirin naxan xidi ken, Musaa sariyan mi na kalɛ naxan falaxi ɲɛɛ kɛmɛ naanin ɲɛɛ tonge saxan dangu xanbini. Na mi Alaa tuli saan kalama.
18Amasɔtɔ xa Alaa kɛɛn fima sariyan nan xɔn ma, a mi findixi tuli saan na na yi. Koni Ala hinan nɛn Iburahima ra, a a tuli sa.

19Sariyan fa fixi nanfera nayi? A fixi hakɛne nan ma fe ra han Iburahima yixɛtɛn fa waxatin yi a li, Ala en tuli sa naxan na. Sariyan fixi malekane nan xɔn muxuna nde sabun na.
20Sabu wuyaxi na yi, koni Ala keden peen na a ra!
21Awa, sariyan saxi Alaa tuli saan nan xili ma ba? Ɛn-ɛn de! Bayo xa sariyan yi fixi nun naxan yi nɔɛ nii rakisin fiyɛ, nayi yamaan yi tinxinma ayi nɛn Ala yɛɛ ra yi sariyan xɔn.
22Koni Kitabun naxa, a dunuɲa birin yulubin sɛnbɛn bun ma. Nanara, naxanye dɛnkɛlɛyaxi, ne xa Alaa tuli saan sɔtɔ Yesu a tɔgɔndiyaan barakani, Alaa Muxu Sugandixina.
23Koni benun dɛnkɛlɛyani ito xa fa waxatin naxan yi, sariyan yi en birin maraxi nɛn alo kaso ra saane han dɛnkɛlɛyaan yi lankɛnɛmaya.
24Nanara, sariyan findixi en xuru seen nan na, a en xali Alaa Muxu Sugandixin ma alogo en xa tinxin Ala yɛɛ ra yi dɛnkɛlɛyaan xɔn ma.
25Koni dɛnkɛlɛyaan bata fa. Nanara, en mi fa na sariyan bun ma sɔnɔn naxan yi findixi en xuru seen na.
26Amasɔtɔ ɛ birin bata findi Alaa diine ra dɛnkɛlɛyaan xɔn ma Alaa Muxu Sugandixin Yesu yi.
27Amasɔtɔ ɛ bata rafu igeni ɛ tubi xinla ma Alaa Muxu Sugandixin ma. Nayi, Alaa Muxu Sugandixina muxuyaan bata ragodo ɛ ma alo domana.
28Nanara, tagi raba mi fa Girɛkine nun Yahudiyane tagi. Tagi raba mi fa konyine nun xɔrɔne tagi. Tagi raba mi fa xɛmɛn nun ɲaxanla tagi, ɛ birin bata findi kedenna ra Alaa Muxu Sugandixin Yesu yi.
29Xa Alaa Muxu Sugandixin gbeen nan ɛ tan na, ɛ bata findi Iburahima bɔnsɔnna ra e nun a kɛɛ tongone alo Ala a tuli saxi kii naxan yi.