Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Galati Kaane

Galati Kaane 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Alaa Muxu Sugandixin bata xɔrɔyaan fi en ma alogo en xa xɔrɔya. Nanara, ɛ kankan na ma, ɛ nama so konyiyaan bun ma sɔnɔn.
2Ɛ tuli mati. N tan Pɔli nan ito falama ɛ xa. Xa ɛ tin, e yi ɛ banxulan, Alaa Muxu Sugandixin tɔnɔ mi fa ɛ ma sɔnɔn.
3N mɔn ito nan falama muxun birin xa, naxan na tin e xa a banxulan: sariyan birin suxu goronna na xun ma.
4Ɛ tan naxanye katama ɛ xa tinxin Ala yɛɛ ra yi sariyan xɔn, ɛ nun Alaa Muxu Sugandixin bata taxun. Ɛ bata keli Alaa hinanna bun ma.
5Bayo en xaxili tixi en ma yigin nan na Alaa Niin barakani dɛnkɛlɛyaan xɔn ma, a en natinxinma nɛn.
6Amasɔtɔ xa ɛ Yesu Alaa Muxu Sugandixini, banxulanna nun banxulantareyaan tɔnɔn mi na, fɔ dɛnkɛlɛyaan naxan walima xanuntenyani.
7Ɛ yi a ligama ki faɲi! Nde ɛ ɲɔndin suxuni kalaxi?
8Ala naxan ɛ xilixi, a tan mi na ligaxi.
9“Hali buru rate se xurudin nɔɛ burun birin nagboɛ ayi nɛn.”
10Koni n laxi ɛ ra Marigin barakani fa fala ɛ mi miriya gbɛtɛ tongɛ. Nba, muxun naxan ɛ yifuma, a findi muxu yo ra, Ala na yalagima nɛn.
11Koni, ngaxakedenne, xa n mɔn yi banxulan feen kawandin nan bama nun, nanfera e mɔn n bɛsɛnxɔnyama? Nayi, Yesu faxa wudin mi findɛ e xa tɛrɛna feen na.
12Nayi, naxanye ɛ yifuma banxulan feen na, ne yi lan e xa e gbeena ngaan ba na!
13Amasɔtɔ ɛ tan, ngaxakedenne, ɛ xilixi xɔrɔyaan nan ma. Anu, ɛ nama xɔrɔyaan findi fati bɛndɛn nafan feene ra. Koni ɛ xa wali ɛ bode xa xanuntenyani.
14Amasɔtɔ sariyan birin fala yisoxin ni i ra: “I adamadi boden xanu alo i yɛtɛna.”
15Koni xa ɛ liga alo subene, ɛ ɛ bode yɛngɛ, ɛ yi ɛ balo ɛ bode ra, ɛ xa a liga ɛ yeren ma, xa na mi a ra, ɛ ɛ bode ɲanma nɛn feu!
16Koni n tan naxa, ɛ xa sigan ti Alaa Niin barakani. Nanara, ɛ mi fati bɛndɛn nafan feene rakamalɛ sɔnɔn.
17Amasɔtɔ fati bɛndɛn nafan feene mi tinɲɛ Alaa Niina feene ma. Alaa Niin fan mi tinɲɛ fati bɛndɛn wanle ma. Ne firinne yaxun nan e bode ra. Nanara, ɛ mi ɛ yɛtɛ waxɔn feene ligama.
18Xa ɛ biraxi Alaa Nii Sariɲanxin fɔxɔ ra, ɛ mi fa sariyan bun sɔnɔn.

19Fati bɛndɛn nafan feene kolon mi raxɔlɔ: yanga suxuna, xɔsi fena, haramu feene,
20suxure batuna, kɔɛrayana, xɔnnantenyana, lantareyana, xɔxɔlɔnyana, bɔɲɛ teena, yɛtɛ yigbona, mayitaxunna,
21milɛna, dɔlɔ minna, haramu sumunne, e nun na fe sifane. N na ɛ rakolonma alo n bata yi a fala kii naxan yi: Naxanye fe sifani itoe ligama, ne mi Alaa Mangayaan toma.
22Muxun na lugo Alaa Nii Sariɲanxin na, kɛwanli itoe nan findima a bogin na: xanuntenyana, sɛwana, bɔɲɛ xunbenla, diɲana, ɲɛnige faɲina, fanna, tɔgɔndiyana,
23limaniyana, yɛtɛ suxuna. Tɔn mi dɔxɛ na feene ra.
24Naxanye bata findi Yesu Alaa Muxu Sugandixin gbeen na, ne bata e fati bɛndɛn wanle gbangban a faxa wudin ma e nun e waxɔn feene nun e rafan feene.
25Xa en dunuɲa yi gidin nabama Alaa Nii Sariɲanxin xɔn, fɔ en kɛwanle xa lan Alaa Nii Sariɲanxin ma.
26En nama waso, en yi en bode rafen, en yi en bode maxɔxɔlɔn.