Text copied!
CopyCompare
Pohnpeian Bible with Apocrypha - Aiseia - Aiseia 10

Aiseia 10:26-31

Help us?
Click on verse(s) to share them!
26Ngehi, KAUN-O, Wasa Lapalap, pahn wokihkin irail nei mehn wowoki duwehte me I wiahiong mehn Midian ni Paip Orep. I pahn kaloke Asiria duwehte ei kaloke Isip.
27Ni ahnsowo eh pahn leledo, I pahn kasaledekehkumwailla sang pahn manaman en Asiria, oh arail mehn wisik solahr pahn katoutouwih pohn pwopwomwail kan.”
28Karis en imwintihtio kalowedier kahnimw Ai. Re dauliher Mikron! Re pwilikihdi ar dipwisou kan nan Mikmas!
29Re kotelahr wasahn koto oh pahn pweidi nan Kepa! Tohn kisin kahnimw Rama masepwehkadahr, oh tohn kahnimw en Nanmwarki Sohl nan Kipea tangehrdoui.
30Kumwail weriwer, tohn Kallim! Kumwail rong, tohn Laisa! Kumwail sapeng, tohn Anadod!
31Mehn Madmena oh Kepim tangatangehr reperepen mour.

Read Aiseia 10Aiseia 10
Compare Aiseia 10:26-31Aiseia 10:26-31