Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - 1 KORINTO

1 KORINTO 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Sivarai idia gwauraia loaloa noho, umui emui huanai be lebulebu kara ta ia noho. Inai bamona kara be Dirava diba lasi taudia danu idia karaia lasi. Kara be inai: Tau ta ese iena tamana ena adavana danu idia heudahanai.
2To umui be umui hekokoroku noho, a? Dahaka dainai umui tai lasi? Bona dahaka dainai unai bamona ia karaia tauna be emui orea dekena amo umui atoa siri lasi?
3Momokani, lauegu tauanina umui dekena amo ia daudau, to lauegu lauma be umui dekenai ia noho. Oibe, lau be umui dekenai lau noho momokani bamona. Unai dainai unai kara dika ia karaia tauna lau kota henia vadaeni.
4Umui lau hamaoroa inai: Lohiabada Iesu ena ladana dekenai umui ese hebou ta do umui abia, lauegu lauma be umui danu, bona iseda Lohiabada Iesu ena siahu danu be umui danu do ia noho.
5Vadaeni unai tau dikana be Satani dekenai do umui henia, iena tauanina be Satani ese do ia hamasea totona. Vadaeni iena lauma ese mauri do ia davaria, Lohiabada ia mai Dinana dekenai.
6Umui emui hekokoroku be ia maoro lasi. Umui diba lasi, a, hatubua gauna sisina ese paraoa ibounai ia hatubua?
7Umui be hatubua gauna ia noho lasi paraoa bamona. Unai dainai hatubua gauna gunana, kara dika unai, do umui kokia, paraoa matamata ia goeva bamona do umui noho totona. Badina be iseda Pasova aria ia hegaegae noho, iseda Pasova mamoe, Keriso, idia alaia vadaeni dainai.
8Unai dainai iseda Pasova aria ita abia be namo. Mai hatubua gauna gunana paraoa do ita ania lasi, badina inai be kara dika bona kerere ena toana. To mai hatubua gauna lasi paraoa sibona do ita ania be namo. Inai bamona paraoa be laloa goevagoeva bona hereva momokani do ita karaia ena toana.
9Revareva ta umui dekenai lau torea guna, lau gwau, “Heudahanai taudia danu umui turana karaia lasi.”
10Lau hereva lasi, Dirava diba lasi taudia, idia heudahanai, idia mataganigani, idia henaoa, bona kaivakuku idia tomadiho henia taudia do umui rakatania. Lau be inai bamona lau hereva lasi. Badina be bema inai bamona taudia umui rakatania, umui be inai tanobada do umui rakatania kava, durua ta do umui henia lasi.
11Lasi, lauegu hereva ena anina be inai bamona: Iseda Keristani varavara tauna ta, bema ia be heudahanai tauna, o mataganigani tauna, o kaivakuku tomadiho henia tauna, o hereva dika tauna, o kekero tauna, o henaoa tauna, umui be ia danu do umui turana karaia lasi. Bona ia danu do umui aniani hebou lasi.
12Badina be murimuri dekenai idia noho taudia, kota henia be lauegu gaukara lasi. Dirava sibona ese do ia kota henidia.
13To emui ekalesia orea lalonai idia noho taudia do umui kota henia be maoro, Buka Helaga ia hereva bamona, ia gwau: “Unai kara dika tauna be emui orea dekena amo umui atoa siri.”