Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - 1 KORINTO

1 KORINTO 12

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Lauegu varavara taudia e, lau ura be Lauma Helaga ena harihari gaudia umui diba.
2Umui diba, Dirava umui diba lasi neganai, haida ese kaivakuku, hereva diba lasi gaudia dekenai umui idia hakaua kerere lao. Umui ese idia murinai umui raka sibona.
3Lau ura umui diba Dirava ena Lauma ese ia hakaua tauna be inai bamona ia hereva diba lasi, “Iesu do ia dika momokani.” Bona tau ta be inai bamona ia hereva diba lasi, “Iesu be Lohiabada,” to Lauma Helaga ese ia hakaua noho tauna sibona mo.
4Lauma ena harihari gaudia be idauidau, to Lauma Helaga tamona sibona ese idia ia henia.
5Hesiai daladia be idauidau, to iena hesiai ita karaia noho Lohiabada be tamona.
6Gaukara danu be idauidau, to Dirava be tamona, ia ese taunimanima ibounai ta ta dekenai goada idauidau ia henia.
7Lauma Helaga ese taunimanima ta ta ibounai dekenai iena goada ta ia henia, bona ia hedinaraia, iena orea taudia ibounai durua totona.
8Badina be Lauma Helaga tamona ese, tau ta dekenai hereva mai aonega ena diba ia henia. Bona unai Lauma Helaga tamona ese, ma tau ta dekenai hereva mai diba bada ena goada ia henia.
9Ma unai Lauma Helaga tamona ese tau ta dekenai abidadama ia henia, ma ta be gorere hanamoa siahuna ia henia.
10Lauma Helaga danu ese tau ta dekenai hoa kara karaia siahuna ia henia, ma ta dekenai Dirava ena hereva gwauraia siahuna ia henia. Ma ta dekenai lauma momokani o lauma momokani lasi tohoa siahuna ia henia. Ma ta dekenai idau momokani gadodia hereva diba ia henia, bona ma ta unai gado anina hedinaraia siahuna ia henia.
11Unai kara bona diba ibounai be Lauma Helaga tamona ese taunimanima edia lalona dekenai ia havaraia. Ia ese, iena ura hegeregerena, harihari gaudia taunimanima ta ta dekenai ia henia.
12Keriso be tauanina tamona bamona, mai ena kahana momo. Inai tauanina ena kahana be momo, to ibounai be tauanina tamona sibona.
13Oibe, ita ibounai Lauma tamona lalonai ita idia bapatisoa, vadaeni tauanina tamona ita lao vadaeni. Ita be Iuda taudia, Iuda lasi taudia, idia guia taudia, bona ura kwalimu taudia. To Dirava ese ita ibounai dekenai Lauma tamona ia henia vadaeni, ia dekena amo ita inua totona.
14Badina be tauanina be kahana tamona lasi, to kahana momo.
15Bema aena ia gwau, “Lau be imana lasi dainai lau be tauanina ena lasi.” Unai dainai ia be tauanina ena lasi, a?
16Bona taiana bema ia gwau, “Lau be matana lasi dainai lau be tauanina ena lasi.” Unai dainai ia be tauanina ena lasi, a?
17Tauanina ibounai bema ia be matana sibona edena bamona do ia kamonai diba? Tauanina ibounai bema ia be taiana sibona edena bamona bonana do ia kamonai diba?
18To Dirava ese kahana ta ta tauanina lalonai ia atoa vadaeni, iena ura hegeregerena.

19Bema tauanina ena kahana ibounai be kahana tamona sibona neganai, tauanina be edena bamona do ia noho?
20To inai bamona be lasi. Kahana be idauidau momo, to tauanina be tamona sibona.
21Unai dainai, matana ese imana do ia hereva henia lasi, do ia gwau lasi, “Oi be lau oi durua diba lasi.” Kwarana ese danu aena do ia hereva henia lasi, do ia gwau lasi, “Oi be lau oi durua diba lasi.”
22Lasi, ita laloa idia goada lasi kahadia be mai edia gaukara bada herea.
23Bona tauanina kahadia haida ita laloa be namo bada lasi, to idia ita naria namonamo, haida bamona lasi. Bona kahadia haida edia toadia be namo lasi, to idia ita hanamoa bada herea.
24To iseda tauanina ena kahana haida be mai edia hairaina, bona idia ita hanamoa lasi. Dirava ese kahana ibounai ia haboua vadaeni, tauanina tamona idia lao, bona ia ese namo lasi kahadia dekenai matauraia bada ia henia vadaeni.
25Inai bamona ia karaia, tauanina be do ia parara lasi totona, bona kahana ibounai ese ta ta ibounai do idia naria totona.
26Vadaeni, kahana ta do ia hisihisi neganai, kahana ibounai ese unai hisihisi ena mamina do idia abia. O bema kahana ta do idia hanamoa neganai, kahana ibounai ia danu do idia moale nega tamona.
27Umui ibounai be Keriso ena tauanina, umui ta ta be iena kahana ta.
28Iena ekalesia lalonai Dirava ese ibounai dekenai edia gabu ta ta ia henia vadaeni, inai bamona: Ginigunana be aposetolo taudia, iharuana be peroveta taudia, ihatoina be hereva hadibaia taudia. Idia murinai be hoa kara karaia taudia. Ma idia murinai be gorere idia hanamoa diba taudia, bona durua taudia, taunimanima hakaua taudia, bona idau momokani gadodia idia hereva diba taudia.
29Ibounai be aposetolo taudia, a? Ibounai be peroveta taudia, a? Ibounai be hereva hadibaia taudia, a? Ibounai be hoa kara idia karaia taudia, a?
30Ibounai be gorere idia hanamoa diba, a? Ibounai be idau momokani gadodia idia hereva diba, a? Ibounai be gado edia anina idia hedinaraia diba, a?
31Namona be umui ese harihari gaudia herea momokani do umui ura henia bada. To dala namo herea momokani be harihari umui dekenai do lau hedinaraia.