Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - 1 KORINTO

1 KORINTO 9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Lau be ura kwalimu tauna, ani? Lau be aposetolo tauna, ani? Iseda Lohiabada Iesu lau ese lau itaia vadaeni, ani? Bona umui be lauegu gaukara Lohiabada totona ena anina, ani?
2Idau taudia dekenai sedira lau be aposetolo tauna lasi, to umui dekenai lau be aposetolo tauna momokani. Badina be lauegu aposetolo dagi be umui emui mauri ese idia hamomokania vadaeni, Lohiabada ena lalona dekenai umui noho dainai.
3Haida ese lau idia gwauraia kerere neganai, lau be inai bamona lau haere henia:
4Ai be mai emai maoro lasi do ai aniani bona inuinu, a?
5Ai be mai emai maoro lasi Keristani hahine do ai adavaia, bona aiemai laolao dekenai do ai hakaudia loaloa, a? Badina be aposetolo haida, Lohiabada ena tadina taudia bona Petero ese inai bamona idia karaia vadaeni, ani?
6Bona lau bona Banaba ese aiemai imana gaukara dekena amo aiemai aniani davana ai henia noho, to aposetolo haida be aniani umui henidia kava, ani?
7Edena tuari tauna ese sibona ena gaukara davana ia karaia, a? Edena hadohado tauna ese sibona ia hadoa vain dekena amo vain anina do ia ania lasi, a? Daika ese mamoe do ia naria, vadaeni edia rata do ia inua lasi, a?
8Lau be taunimanima edia laloa sibona lau gwauraia, a? Lasi, lauegu hereva be Dirava ena Taravatu ese ia hamomokania.
9Mose ena Taravatu lalonai inai bamona ia torea, ia gwau, “Uiti ia moia noho boromakau ena uduna umui koua lasi.” Umui laloa Dirava be boromakau sibona edia namo ia laloa, a?
10Ia ese ita danu ia laloa lasi, a? Lau diba momokani unai hereva be ita totona ia torea. Badina be Dirava ese kara inai bamona ia ura henia: Tano ia geia tauna bona aniani ia mage neganai ia utua tauna, idia ruaosi ese edia gaukara davana idia abia be namo.
11Ai ese lauma gaudia ai hadoa vadaeni umui emui huanai. Unai dainai, bema aiemai tauanina durua gauna umui henia neganai, inai be gau metauna, a?
12Bema haida ese inai gaudia umui dekena amo idia abia neganai, ai be do ai abia badabada be maoro herea. Momokani ai be mai emai maoro inai bamona gaudia umui dekena amo ai abia. To ai abia lasi. Lasi momokani. Badina ai ura metau ibounai lalonai ai haheauka, Keriso ena Sivarai Namona ena dala do ai koua garina.
13Umui diba lasi, a, Dubu Helaga lalonai helaga gaukara idia karaia taudia ese Dubu Helaga dekena amo edia aniani idia abia? Bona boubou patana idia naria taudia ese boubou patana dekena amo aniani idia ania.
14Unai bamona danu, Lohiabada ese taravatu ia atoa vadaeni, Sivarai Namona idia harorolaia taudia ese edia haroro gaukara dainai edia davana idia abia be maoro.
15To lau be inai bamona gaukara davana umui dekena amo lau abia lasi. Bona inai hereva harihari lau torea be inai gaukara davana tahua totona lasi, lasi momokani. Lauegu gaukara davana be do lau tahua lasi ela bona lau mase. Lauegu imana gaukara dekena amo aniani do lau abia noho, vadaeni umui emui vairanai lau heagi noho diba.
16To gau tamona, Sivarai Namona lau harorolaia dainai lau heagi diba lasi. Badina unai bamona do lau karaia be Dirava ese ia oda vadaeni. Bema Sivarai Namona lau harorolaia lasi neganai, madi, lau be dika momokani!
17Bema lauegu ura sibona dainai inai gaukara lau karaia neganai, davana lau abia be namo. To inai be Dirava ena oda dainai lau karaia.
18Unai dainai lauegu gaukara davana be dahaka? Lauegu gaukara davana be inai: Moale bada lau davaria badina Sivarai Namona lau harorolaia davana lasi, bona lauegu davana maorona lau tahua lasi.

19Lau be ura kwalimu tauna, lau be hesiai mai guia danu tauna lasi. To taunimanima ibounai edia hesiai mai guia danu tauna lau lao noho, momo herea do lau veria mauri totona.
20Iuda taudia danu lau noho neganai, Iuda edia kara bamona lau karaia, Iuda taudia do lau veria mauri totona. Mose ena Taravatu henunai lau noho lasi, to Taravatu henunai idia noho taudia danu lau noho neganai, lau danu Taravatu henunai tauna lau lao, unai taudia do lau veria mauri totona.
21Unai bamona danu, Dirava ena Taravatu lau utua lasi, badina be Keriso ena Taravatu lau badinaia noho. To Iuda lasi taudia danu lau noho neganai, lau be Taravatu laloa lasi tauna bamona lau lao, unai Iuda lasi taudia do lau veria mauri totona.
22Abidadama manoka taudia danu lau noho neganai, lau be abidadama manoka tauna bamona lau lao, inai abidadama manoka taudia do lau veria mauri totona. Lau ese taunimanima idauidau ibounai edia mauri dalana lau abia dae, dala idauidau ibounai dekena amo, haida do lau veria mauri totona.
23Iesu ena Sivarai Namona dainai, inai kara ibounai lau karaia noho. Bona lau diba, bema inai gaukara lau karaia noho, lau danu ese Sivarai Namona ena mauri hanamoa gaudia do lau abia.
24Umui diba, ani, heau helulu dekenai idia heau taudia ibounai idia heau noho, to tau tamona sibona ese kwalimu ahuna ia abia. Unai bamona do umui heau goadagoada, kwalimu ahuna do umui abia totona.
25Gadara helulu do idia uini totona, heau helulu taudia ese edia tauanina ena ura idia atoa diho, idia tereini goadagoada. Inai bamona idia karaia be, do ia dika haraga kwalimu ahuna abia totona. To ita ese unai bamona do ita karaia be, noho hanaihanai kwalimu ahuna do ita abia totona.
26Lau heau maoromaoro, mai laloa tamona danu, lauegu heau dokona dekenai do lau ginidae totona. Lau be boksini tauna bamona lau paisi goadagoada, do lau uini totona. Hodahoda lau paisia lasi.
27To lauegu tauanina lau botaia momokani, bona iena ura lau karaia lasi, do ia goada totona. Inai bamona lau karaia, badina be haida do lau haroro henidia, to gabeai lau sibona egu mauri do lau halusia garina.