Text copied!
CopyCompare
ኦራꬃ ጫቆ ማፃፋ ጋሞꬆ - 1 ጴፅሮሳ

1 ጴፅሮሳ 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1ሄሳ ጊሽ ታካ ኢስታራ ኢሲፌ ዎሳ ኬꬃስ ጪማኔ ኪርስቶሳ ዋዬዛስ ማርካ ጊዲዳ ታኒ ቃሴካ ቡሮፔ ቆንጫና ቦንቾዛ ጊሼታናስ ዲዛ ታኒ ኢንቴናራ ዲዛ ዎሳ ኬꬃ ጪማታ ዞራይስ።
2ኢንቴስ ሃዳራ ኢሜቲዳ ፆሳ ዉዴ ናጊቴ። ሄ ኢዛ ዉዴዛ ዎልቃራ ጊዶንታ ፆሲ ኮዪዛ ኦጌራ ዶሳራ ሄሚቴ። ሚሼስ ዪቄቴꬃን ጊዶንታ ሃጋዛናስ ዎዝናፔ ኮሻን ጊዶ።
3ሄሳꬆካ ኢንቴ ኣላፌቴꬃ ጋርሳን ዲዛይታ ዬꬊ ሃሮን ጊዶንታ ዉዴዛስ ሎዖ ሌሚሶ ቤሶን ጊዶ።
4ኢንቴ ሄሳꬆ ኦꬂኮ ሃንኮ ዋና ሄሚዛይሲ ቆንጪዛ ዎዴ ኢንቴ ሞሬቶንታ ቦንቾ ኣክሊሌ ኤካና።
5ሄሳꬆካ ኢንቴኖ ናቴꬃቶ! ኢንቴ ጪማታስ ኣዛዜቲቴ። ኢንቴ ዉሪካ ኣሽኬቴꬅ ኣፋላ ማላ ማይዒዲ ኢሶይ ኢሳስ ኦꬂቴ። “ፆሲ ኦቶሪዛይታ ኢፄስ። ኣሽኬታስ ቃሴ ባ ኪያቴꬅ ኢሜስ” ጌቴቲ ካሴ ጌሻ ማፃፋን ፃፌቲዴስ።
6ሄሳ ጊሽ ፆሲ ባ ዎዴን ꬎቁ ሂስታና ማላ ሚኖ ፆሳ ኩሼፔ ጋርሳራ ኢንቴና ዚቂ ሂስቲቴ።
7ኢዚ ኢንቴስ ቆፒዛ ጊሽ ኢንቴና ሜቲዛ ቆፋ ዉርሲ ኢዛ ቦላ ዬጊቴ።
8ዎጋራ ዴዒቴ! ቤጊቴ! ኢንቴ ሞርኬ ዳቡሎሲ ባስ ሚታና ሚሽ ኮዪሼ ፃጊዛ ጋሞ ማላ ኢንቴ ዩሾን ሃርቡቄስ።
9ኣላሜ ኩሜꬃን ዲዛ ኢንቴ ኢሻቲ ሄሳ ማላ ሜቶ ኤካና ዲዛይሳ ኢንቴ ኤሪዲ ኣማኖን ሚኒ ኤቂዲ ኢዛራ ኤቄቲቴ።
10ኢንቴ ጉꬃ ዎዴስ ዋዬቲዳይሳፌ ጉዬ ኢንቴና ኪርስቶሳ ባጋራ ጌዴ ሜርና ቦንቾስ ፄይጊዳ ኪያቴꬅ ኡባስ ጎዳይ ኢዚ ባርካ ኢንቴና ጋኪዳ ዋዬዛፔ ኣሻና፥ ማዳናኔ ሚንꬄꬃና ቃሴካ ዳዝጊሳና።
11ቦንቾይኔ ዎልቃይ ሜርናፔ ሜርና ጋካናስ ኢዛስ ጊዶ። ኣሚን።
12ታኒ ኢዛን ኣማኔቲዳ ኢሻ ጋ ቆፒዛ ሲልዋኖሴ ባጋራ ሃይሳ ኪታዛ ቃንꬃራ ኢንቴስ ፃፋዲስ። ታ ሄሳ ፃፊዳይ ኢንቴና ዞራናሲኔ ሃይሲ ቱሙ ፆሳ ኪያቴꬅ ጊዲዳይሳ ኢንቴስ ቆንጪሳናስ ጋዳ። ሄሳ ጊሽ ኢንቴ ሃይሳን ፆሳ ኪያቴꬃን ሚኒ ኤቂቴ።
13ኢንቴ ማላ ዶሬቲዳራ ባቢሎኔን ዲዛ ሚቾ ጊዲዳ ዎሳ ኬꬃያ ኢንቴስ ሳሮካ ሺሻዉስ። ታ ና ማርቆሲካ ኢንቴና ሳሮኬስ።
14ኣማኖ ሲቆቴꬃን ኢንቴ ኢሶይ ኢሳ ዬሪ ኤኪዲ ሳሮኬቲቴ። ኢንቴስ ኪርስቶሳይታስ ኡባስ ሳሮይ ጊዶ።