Text copied!
CopyCompare
ኦራꬃ ጫቆ ማፃፋ ጋሞꬆ - 1 ጴፅሮሳ

1 ጴፅሮሳ 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1ኪርስቶሲ ባ ኣሾን ዋዬ ኤኪዳ ጊሽ ኢንቴካ ኦላ ኦሌቲዛ ሚሼ ጊፂዳ ኣሳ ማላ ሃይሳ ሃ ቆፋን ሚኒዲ ጊጌቲቴ። ባ ኣሾን ዋዬ ቤዪዳ ኣሲ ናጋራ ኦሶ ኣጊዴስ።
2ሄሳፌ ጉዬ ባ ዲዛ ዎዴ ኡባን ኢዚ ዳናይ ኢታ ኣሾ ኣሞቴꬂ ኦሶን ጊዶንታ ዲሼ ፆሳ ሼኔ ፖሎና።
3ሂንኮ ዴሬ ኣሳቲ ኦꬂዛይሳ ማላ ኢንቴ ጮ ሜላ ዬዳ ዱሳን ኣሾ ኣሞን፥ ማꬆን፥ ኦጌይ ባይንዳ ካሳን፥ ዎጋፔ ኣꬂ ኡዪዲ ዱሩሳኒኔ ሃራሲዛ ኤቃ ጎይኖን ካሴ ኢንቴ ኣꬂዳ ዎዴዚ ኢንቴስ ጊዳና።
4ሃዒ ቃስ ኢንቴ ሃ ዮዖዛን ኢስታራ ዎጋይ ባይንዳ ቂፂ ቂፆንታ ጊሽ ኢስቲ ማላሌቴቴሲኔ ኢንቴና ጫዬቴስ።
5ጊዶ ኣቲን ሃይቂዳይታ ቦላኔ ፓፃ ዲዛይታ ቦላ ፒርዳናስ ጊጊ ኡቲዳይሳስ ኢስቲ ዛሮ ኢማና።
6ሃይቂዳይታሳራ ሚሺራቾ ቃላይ ዮቴቲዳይ ሄሳ ጊሻሳ። ሄሳꬆካ ኣይ ኣሳ ቦላካ ፒርዲዛ ማላ ኢስታ ኣሾ ቦላ ፒርዳና። ኢስታ ሼምፖይ ቃስ ፆሲ ዲዛ ማላ ዴዖን ዴያና።
7ሄሳ ጊሽ ዎዴ ዉርሴꬂ ማቲዴስ። ኢንቴ ሚኒ ዎሳናስ ዳንዳያና ማላ ዎጋራ ዲቴኔ ዎፑ ጊዳ ቆፋይ ኢንቴስ ዴዖ።
8ሲቆይ ዳሮ ናጋራ ካሚዛ ጊሽ ሃራፔ ቦላራ ኢንቴ ኢንቴ ጋርሳን ሎዔꬂ ሲቄቲቴ።
9ዙዙንꬂ ባይንዳ ኢሶይ ኢሳ ኢማꬃቴꬅ ሞኪ ኤኪቴ።
10ዱማ ዱማ ጊዲዳ ፆሳ ኪያቴꬃ ኢሞታታ ኣማኔቴꬃን ኦይኪዲ ኢንቴፌ ኢሲ ኢሲ ኣሲ ባስ ኢሜቲዳ ፆሳ ኪያቴꬃ ኢሞታን ሃራ ኣስ ማዶ።
11ታማርሲዛዴይ ፆሳ ቃላ ታማርሲዛ ማላ ታማርሶ፤ ሃጋዚዛዴይ ፆሲ ኢዛስ ኢሚዛ ዎልቃን ሃጋዞ፤ ሄሳ ማላን ፆሲ ዬሱስ ኪርስቶሳ ባጋራ ሃኒዛ ኡባን ጋላቴታና። ቦንቾይኔ ጎዳቴꬅ ሜርናፔ ሜርና ጋካናስ ኢዛስ ጊዶ። ኣሚን!
12ታ ሲቆቶ! ኢንቴ ታማ ማላ ፓጪዛ ሜቶ ጊዶን ጌሊዛ ዎዴ ሄሳ ማላይ ካሴ ባይንዳ ኦራꬃ ሚሺ ጋኪዳዝ ኢንቴስ ሚሳቲን ማላሌቶፍቴ።
13ሄሳፌ ቦላራ ኪርስቶሳ ቦንቾይ ቆንጪዛ ዎዴ ኢንቴ ኬሂ ኡፋዬታና ማላ ኢንቴ ኢዛራ ኢዛ ዋዬዛ ኤኪዛይታ ጊዲዳ ማላ ኡፋዬቲቴ።
14ኢንቴ ኪርስቶሳ ሱንꬃ ጊሽ ጫዬቲኮ ቦንቾ ኣያናይ ሄሲካ ፆሳ ኣያናይ ኢንቴ ቦላ ሼምፒዛ ጊሽ ኡፋዬቲቴ።
15ኢንቴፌ ኦና ቦላካ ሜቶይ ጋኪኮ ሄሳዴይ ሼምፖ ዎꬊዳ ኣሳ ማላ፥ ካይሶ ማላ፥ ኢታ ኦꬂዳ ኣሳ ማላኔ ኣሳ ዮዖ ጊዶ ጮ ዎፂ ጌሊዳዴ ማላ ጊዶፖ።
16ኢዚ ኣማኒዛዴ ጊዲዳ ጊሽ ኢዛ ቦላ ጋኪዛ ሜቶይ ዲኮ ቃስ ኪርስቶሳ ሱንꬃን ኢዚ ፆሳ ጋላቶ ኣቲን ዬላቶፖ።
17ፒርዳይ ዶሜታናስ ዎዴይ ማቲዴስ። ሄ ፒርዳይ ዶሜታናይ ኮይሮ ፆሳ ኣሳ ቦላኮ! ሂስቲን ፒርዳይ ኑናን ዶሚኮ ፆሳ ሚሺራቾ ቃላስ ኣዛዜቶንታ ኢፂዳ ኣሳ ዉርሴꬂ ኣይ ጊዳኔ?
18ጌሻ ማፃፋይ “ፂሎይካ ዋይዲ ኣታናዝ ጊዲኮ፥ ሃንኮ ፆሳስ ጎይኖንታ ኣሳይኔ ናጋራንቻቲ ዋናንዴቶ?” ጊዛ ማላ።

19ሄሳ ጊሽ ፆሳ ሼኔ ማላ ዋዬቲዛ ኣሳቲ ባናቴꬃ ዉርሲ ኣማኔቲዳ ባና ሜꬊዳይሳስ ሃዳራ ኢሚዲ ሎዖ ኦሶ ኦꬆንታ ኣጎፌቶ።