ಇಂಡಿಯನ್ ರಿವೈಜ್ಡ್ ವರ್ಸನ್ (IRV) - ಕನ್ನಡ - 2019

Illustration for ಇಂಡಿಯನ್ ರಿವೈಜ್ಡ್ ವರ್ಸನ್ (IRV) - ಕನ್ನಡ - 2019
English Title: Kannada Indian Revised Version Bible
Publisher: http://freebiblesindia.in/
Creator: Bridge Connectivity Solutions
Language: Kannada

The Indian Revised Version Holy Bible in the Kannada language of India. Completed 2017.

This Bible translation has no mobile app yet.

Would you like to help?


Books in ಇಂಡಿಯನ್ ರಿವೈಜ್ಡ್ ವರ್ಸನ್ (IRV) - ಕನ್ನಡ - 2019

ಆದಿ
ವಿಮೋ
ಯಾಜ
ಅರಣ್ಯ
ಧರ್ಮೋ
ಯೆಹೋ
ನ್ಯಾಯ
ರೂತ
1 ಸಮು
2 ಸಮು
1 ಅರಸು
2 ಅರಸು
1 ಪೂರ್ವ
2 ಪೂರ್ವ
ಎಜ್ರ
ನೆಹೆ
ಎಸ್ತೇ
ಯೋಬ
ಕೀರ್ತ
ಜ್ಞಾನೋ
ಪ್ರಸ
ಪ.ಗೀ.
ಯೆಶಾ
ಯೆರೆ
ಪ್ರಲಾ
ಯೆಹೆ
ದಾನಿ
ಹೋಶೇ
ಯೋವೇ
ಆಮೋ
ಓಬ
ಯೋನ
ಮೀಕ
ನಹೂ
ಹಬ
ಚೆಫ
ಹಗ್ಗಾ
ಜೆಕ
ಮಲಾ
ಮತ್ತಾ
ಮಾರ್ಕ
ಲೂಕ
ಯೋಹಾ
ಅ. ಕೃ.
ರೋಮಾ
1 ಕೊರಿ
2 ಕೊರಿ
ಗಲಾ
ಎಫೆ
ಫಿಲಿಪ್ಪಿ
ಕೊಲೊ
1 ಥೆಸ
2 ಥೆಸ
1 ತಿಮೊ
2 ತಿಮೊ
ತೀತ
ಫಿಲೆ
ಇಬ್ರಿ
ಯಾಕೋ
1 ಪೇತ್ರ
2 ಪೇತ್ರ
1 ಯೋಹಾ
2 ಯೋಹಾ
3 ಯೋಹಾ
ಯೂದ
ಪ್ರಕ

Copyright notice for Kannada Indian Revised Version Bible

Copyright © 2017 Bridge Connectivity Solutions This work is made available to you under the terms of the Creative Commons Attribution-Share-Alike license at http://creativecommons.org/license...