ಮಾರ್ಕ - ಇಂಡಿಯನ್ ರಿವೈಜ್ಡ್ ವರ್ಸನ್ (IRV) - ಕನ್ನಡ - 2019

Illustration of ಮಾರ್ಕ in ಇಂಡಿಯನ್ ರಿವೈಜ್ಡ್ ವರ್ಸನ್ (IRV) - ಕನ್ನಡ - 2019

About ಮಾರ್ಕನು

There is no description for ಮಾರ್ಕನು yet.

This Bible translation has no mobile app yet.

Would you like to help?


Chapters in ಮಾರ್ಕ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16