2 ಯೋಹಾ - ಇಂಡಿಯನ್ ರಿವೈಜ್ಡ್ ವರ್ಸನ್ (IRV) - ಕನ್ನಡ - 2019

Illustration of 2 ಯೋಹಾ in ಇಂಡಿಯನ್ ರಿವೈಜ್ಡ್ ವರ್ಸನ್ (IRV) - ಕನ್ನಡ - 2019

About 2 ಯೋಹಾನನು

There is no description for 2 ಯೋಹಾನನು yet.

This Bible translation has no mobile app yet.

Would you like to help?


Chapters in 2 ಯೋಹಾ

1