ಜ್ಞಾನೋ - ಇಂಡಿಯನ್ ರಿವೈಜ್ಡ್ ವರ್ಸನ್ (IRV) - ಕನ್ನಡ - 2019

Illustration of ಜ್ಞಾನೋ in ಇಂಡಿಯನ್ ರಿವೈಜ್ಡ್ ವರ್ಸನ್ (IRV) - ಕನ್ನಡ - 2019

About ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು

There is no description for ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು yet.

This Bible translation has no mobile app yet.

Would you like to help?


Chapters in ಜ್ಞಾನೋ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31