ಯೂದ - ಇಂಡಿಯನ್ ರಿವೈಜ್ಡ್ ವರ್ಸನ್ (IRV) - ಕನ್ನಡ - 2019

Illustration of ಯೂದ in ಇಂಡಿಯನ್ ರಿವೈಜ್ಡ್ ವರ್ಸನ್ (IRV) - ಕನ್ನಡ - 2019

About ಯೂದನು

There is no description for ಯೂದನು yet.

This Bible translation has no mobile app yet.

Would you like to help?


Chapters in ಯೂದ

1