ಗಲಾ - ಇಂಡಿಯನ್ ರಿವೈಜ್ಡ್ ವರ್ಸನ್ (IRV) - ಕನ್ನಡ - 2019

Illustration of ಗಲಾ in ಇಂಡಿಯನ್ ರಿವೈಜ್ಡ್ ವರ್ಸನ್ (IRV) - ಕನ್ನಡ - 2019

About ಗಲಾತ್ಯದವರಿಗೆ

There is no description for ಗಲಾತ್ಯದವರಿಗೆ yet.

This Bible translation has no mobile app yet.

Would you like to help?


Chapters in ಗಲಾ

1
2
3
4
5
6