Text copied!
CopyCompare
परमप्रभु यावे आ लोव़ - यूहन्‍ना

यूहन्‍ना 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1नेल्‍ल क्‍येङा ङोंइती लोव़ माइश्‍शो का बाक्‍त। मेको लोव़ माइश्‍शो परमप्रभु यावे नु बाक्‍शा, मेको नु उइक्‍थी बाक्‍त। यूहन्‍ना १७:५; उत्‍पत्ती १:१; १यूहन्‍ना १:१२; प्रकाश १९:१३
2मिनु मेको रागी सेल्‍चा क्‍येङा ङोंइती रे परमप्रभु यावे नु काथा बाक्‍शो बाक्‍त।
3परमप्रभु यावेमी मेको कली नेल्‍ल सेल्‍पाइश्‍शो बाक्‍त। मार मार सेल्‍शो बाक्‍मे, मेको नेल्‍ल आ सेल्‍शो बाक्‍त। १कोरिन्‍थी ८:६; कलस्‍सी १:१६; हिब्रू १:२
4मेको नु ब्रोंइतीक सोक्‍त बाक्‍शो बाक्‍त। मिनु मेको ब्रोंइतीक सोक्‍ती मुर आन कली छेङछेङ बाक्‍त। यूहन्‍ना ८:१२
5मेको छेङछेङ छिङछिङमी ब्राइब। मिनु छिङछिङमी छेङछेङ कली काप्‍ने मचाप्‍ब। यूहन्‍ना ३:१९
6मिनु परमप्रभु यावे आ सोइश्‍शो मुर का बाक्‍त। मेको आ नें यूहन्‍ना बाक्‍त। मत्ती ३:१; मर्कूस १:४
7यूहन्‍नामी छेङछेङ माइश्‍शो सु बाक्‍म, दे शेंथ जाक्‍त। यूहन्‍नामी “मुर नेल्‍लेमी लोव़ माइश्‍शो कली थमा सुइक्‍ब दुम्‍मल” दे शेंताक्‍व। प्रेरित १९:४
8यूहन्‍ना छेङछेङ माइश्‍शो ममाइ, छेङछेङ आ पर्बम शेंब ला बाक्‍त।
9मिनु छेङछेङ माइश्‍शोमी रागीमी बाक्‍शो मुर नेल्‍ल आन कली रुप्‍ब थुं गेचा कली रागीमी जाक्‍त।
10मिनु रागीमी जाक्‍मेनु, आ सेल्‍शो मुरपुकीमी मेको कली “आंइ कली सेल्‍ब बाक्‍ब” दे मतुइक्‍तेम।
11आंम रागी जाक्‍मेनु, आंम सेल्‍शो मुरपुकीमी मेको कली मब्राम। भजन संग्रह २४:१
12सु सुमी चहिं ब्रामे नु थमा सुदमे, मेको आन कली परमप्रभु यावे आ तमी तौ दुम्‍चा गेप्‍तु। गलाती ३:२६
13ठेयब जातमी जरमेतीके, मुर आन दाक्‍शोमी जरमेतीके नु मुर आन थुंमी मिम्‍शोमी ममाइ तन्‍न परमप्रभु यावे आ पतीके ला आ तमी तौ दुम्‍ने चाप्‍नीम। यूहन्‍ना ३:५-६
14मिनु लोव़ माइश्‍शो मुर दुम्‍शा, गोपुकी नु बाक्‍शो बाक्‍त। मेको शिशी पाइब नु परमप्रभु यावे आ लां कोंइब बाक्‍त। गोपुकीमी “परमप्रभु यावे आ कांइचीक तौ बाक्‍ब” दे तुइश्‍शा, मेको कली परमप्रभु यावे आ छेङछेङ, आ शिशी नु आ थमा पतीकेमी ब्रीशो ताइतक। १तिमोथी ३:१६; प्रस्‍थान ३३:१८; यसैया ६०:१; २पत्रुस १:१६-१७
15यूहन्‍नामी मेको आ पर्बम “मेको आं नोले जाक्‍त हना यो, आं क्‍येङा ठेयब बाक्‍ब। मिनु आं क्‍येङा ङोंइती यो बाक्‍शो बाक्‍त” देंत।
16आ शिशी पतीक गो शुश शिशी तना तन बाक्‍तक। यूहन्‍ना ३:३४; कलस्‍सी १:१९
17मोसामी परमप्रभु यावे आ अरेशो लोव़ गेप्‍तु। तन्‍न शिशी पाइब नु परमप्रभु यावे आ थमा लां कोंइब येसु ख्रीस्‍त रे बाक्‍ब। रोमी १०:४
18मुरपुकीमी परमप्रभु यावे कली गेनायो मतामे। तन्‍न परमप्रभु यावे नु बाक्‍ब आ कांइचीक तौमी मुर आन कली परमप्रभु यावे कली तुइक्‍पाइक्‍तु। यूहन्‍ना ६:४६; मत्ती ११:२७

19मिनु यरूसलेम सहर ङा यहूदीपुकीमी चढ़ेब नु लेवी आ थर ङा मुर आन कली यूहन्‍ना नु ग्रुम्‍थ सोइक्‍ताक्‍म। मिनु मेकोपुकीमी यूहन्‍ना कली “गे सु ननी?” दे हिल्‍लो पाम्‍तेक्‍म।
20यूहन्‍नामी जोल मपथु, ठीक लोव़ पशा “गो परमप्रभु यावे आ सोइश्‍शो ख्रीस्‍त मनङ” देंत।
21मेकोपुकीमी “मिनु, गे एलीया ननी?” दे हिल्‍लो पाम्‍तेक्‍म। मिनु यूहन्‍नामी “गो मेको यो मनङ” देंत। मिनु मेकोपुकीमी लेंशा “गे परमप्रभु यावे आ लोव़ पाइब ननी?” दे हिल्‍लो पाम्‍तेक्‍म। मिनु मेकोमी “गो मेको यो मनङ” देंत। मलाकी ३:२३; मत्ती १७:१०-१३; ब्‍यवस्‍था १८:१५
22मिनु नोले मेकोपुकीमी “मिनु, गे सु ननी? आंइ कली सोइक्‍ब आन कली मार माइक्‍चा, गे इन पर्बम मार देंनीनी?” दे हिल्‍लो पाम्‍तेक्‍म।
23मिनु यूहन्‍नामी “परमप्रभु यावे आ लोव़ पाइब यसैया आ देंशो खोदेंशो पा ‘गो गोरशो रागीमी बाक्‍शा, प्रभु आ लां रिम्‍शो ग्रोक्‍शा थेलीने’ दे लोव़ पाइब नङ” देंत। यसैया ४०:३
24मिनु हिल्‍लो पाइब का निक्‍शी फरिसी आन सोइश्‍शो बाक्‍तेक्‍म। फरिसी रिती थिती सेल्‍शा, रिम्‍शो पचा कली कोव़ब यो बाक्‍शो बाक्‍तेक्‍म।
25मिनु यूहन्‍ना कली “गे ख्रीस्‍त मननी हना, एलीया मननी हना, परमप्रभु यावे आ लोव़ पाइब यो मननी हना, मारदे मुर आन कली ब्‍वाक्‍कुमी ख्रुम्‍शा ग्रुंइतीक गेय पाइनीनी?” दे हिल्‍लो पाम्‍तेक्‍म।
26मिनु यूहन्‍नामी “इन दातेमी मुर का बाक्‍शो बाक्‍ब, मेको कली गे मतुइक्‍नीनी। लूका १७:२१
27आं नोले जाक्‍शो बाक्‍त हना यो, गो मेको आ जुत्ता प्रुइक्‍चा यो मशिरनुङ” देंत।
28मेना यूहन्‍नामी यर्दन खोला आइक्‍ची हांबु बेथानी गाउंमी मुर आन कली ब्‍वाक्‍कुमी ख्रुम्‍शा ग्रुंइतीक गेय पना पन बाक्‍त।
29आ दीसा यूहन्‍नामी येसु कली आ बाक्‍तीक गे पिना पिन पशो तशा “परमप्रभु यावे आ पाठा मेकोन बाक्‍ब। मेकोमी रागी नेल्‍ल ङा मुर आन मरिम्‍शो पशो क्‍याम्‍ब। यसैया ५३:७
30गो मेको आ पर्बम मार लोव़ पाता देंशा हना, मेको मुर आं क्‍येङा नोले जाक्‍त हना यो, आं क्‍येङा ठेयब बाक्‍ब। मिनु आं क्‍येङा ङोंइती यो बाक्‍शो बाक्‍त।
31ङोंइती गो यो मेको कली मतुइक्‍ब बाक्‍ती। तन्‍न गो मुल इस्राएल ङा मुर आन कली मेको आ पर्बम तुइक्‍पाइक्‍चा कली ब्‍वाक्‍कुमी ख्रुम्‍शा ग्रुंइतीक गेय पथ जाक्‍ती” दे यूहन्‍नामी मुर आन कली देंत।
32यूहन्‍नामी “गो परमप्रभु यावे आ सोक्‍त कली परवा बुदी सरीङ रे बेरशा, येसु आ तारी जुक्‍शो ताता।
33ङोंइती गो यो मेको कली मतुइक्‍ब बाक्‍ती। मिनु आं कली ब्‍वाक्‍कुमी ख्रुम्‍शा ग्रुंइतीक गेय पथ सोइक्‍बमी ‘तेको मुर तारी गेमी आं सोक्‍त जुक्‍शो ताइनेवे, मेको आं सोक्‍तीम ख्रुम्‍ब बाक्‍ब’ दे परमप्रभु यावेमी माइक्‍ती।
34मिनु गो मेको नेल्‍ल ताता। परमप्रभु यावे आ तौ मेकोन बाक्‍ब, दे तुइश्‍शा, इन कली तुइक्‍पाइक्‍तन्‍नी” दे यूहन्‍नामी देंत।
35मिनु आ नित्‍थ नाक्‍त यूहन्‍ना आ शेंसीब निक्‍शी नु बाक्‍माक्‍त।
36मिनु यूहन्‍नामी येसु कली हिरशा गाक्‍शो तशा “कोव़ङीसे, मेरेन परमप्रभु यावे आ पाठा बाक्‍ब” देंत।

37मिनु मेको शेंसीब निक्‍शीमी यूहन्‍ना आ लोव़ नेंशा, येसु आ नोले खोइक्‍ताक्‍स।
38मिनु येसुमी लेश्‍शा कोव़ङानु, मेको आस कली खोइश्‍शो तशा “गे मार माल्‍सी?” दे हिल्‍लो पाप्‍तु। मिनु मेको निक्‍शीमी “शेंब, गे ते बाक्‍नीनी?” दे हिल्‍लो पाम्‍ताक्‍स।
39मिनु येसुमी “गो नु पिशा, कोव़ङीस” देंत। मिनु मेको निक्‍शी आ बाक्‍तीक कोव़थ लाम्‍ताक्‍स। मिनु मेको नाक्‍त येसु नु बाक्‍ताक्‍स। मारदे हना मेना ४ बजे खोदेंशो दुम्‍शो बाक्‍त।
40यूहन्‍ना आ लोव़ नेंशा, येसु आ नोले खोइक्‍ब का अन्‍द्रीयास बाक्‍त। अन्‍द्रीयास सिमोन पत्रुस आ लोक्‍ब बाक्‍त। मत्ती ४:१८-२०
41मिनु मेकेर रे लशा, अन्‍द्रीयासमी सिमोन कली ग्रुम्‍शा “गो निक्‍शीमी मस्सीह कली ग्रुम्‍तस्‍कु” देंत। मस्‍सीह चहिं ख्रीस्‍त, दे रुम्‍सीब। मस्‍सीह आ देंशो “परमप्रभु यावेमी मेको कली तेल लुक्‍शो बाक्‍ब” बाक्‍ब।
42मिनु अन्‍द्रीयासमी सिमोन पत्रुस कली येसु नु ग्रुम्‍पाइक्‍तु। येसुमी मेको कली तशा “गे योआन्‍नेस आ तौ सिमोन नवे। इ नें केफास देंचा माल्‍ब” देंत। केफास देंशो फुल्‍लु बाक्‍ब। ग्रीक लोव़मी पत्रुस बाक्‍ब।
43मिनु आ सांबु नाक्‍ती येसुमी “गालील रागी लाइनुङ” देंत। मिनु मेकेर लशा फिलीप कली ग्रुम्‍तु। मिनु फिलीप कली “आं नोले खोइय्‍यी” देंत।
44मेको फिलीप अन्‍द्रीयास नु पत्रुस खोदेंशो पा बेथसैदा सहर ङा बाक्‍माक्‍त।
45मिनु फिलीपमी नथानेल माइश्‍शो मुर कली ग्रुम्‍शा, मेको कली “मोसामी नु परमप्रभु यावे आ लोव़ पाइबपुकीमी यो परमप्रभु यावे आ सोइश्‍शो का आ पर्बम ब्रेक्‍शो बाक्‍तेक्‍म। मिनु गोपुकीमी मेको कली ग्रुम्‍तक। मेको नासरथ सहर ङा योसेफ आ तौ येसु बाक्‍माक्‍त” दे नथानेल कली देंत। यसैया ५३:२; ब्‍यवस्‍था १८:१८; येरमीया २३:५; इजीकीएल ३४:२३
46मिनु नथानेलमी चहिं “नासरथ सहर रे सु रिम्‍शो मुर जाक्‍ने चाप्‍बा ङा?” दे फिलीप कली देंत। मिनु फिलीपमी “लो, कोव़ङो” देंत। यूहन्‍ना ७:४१
47मिनु येसुमी नथानेल कली आ बाक्‍तीक जाक्‍शो तशा, नथानेल आ पर्बम “काइ जोल मपाइब नु रिम्‍शो गेय पाइब इस्राएली का बाक्‍ब” देंत।
48मिनु नथानेलमी येसु कली “गे आं कली दोपा तुइक्‍नीनी?” दे हिल्‍लो पाप्‍तु। येसुमी “फिलीपमी इ कली ग्रुम्‍चा ङोंइती गो इ कली फोव़शी रवा आ पुंमी निश्‍शो ताता” देंत।
49मिनु नथानेलमी “शेंब, गे परमप्रभु यावे आ तौ ननी। गे इस्राएल ङा मुर आन पिप ननी” देंत। यूहन्‍ना ६:६९; भजन संग्रह २:७; येरमीया २३:५; मत्ती १४:३३; मत्ती १६:१६
50मिनु येसुमी लेंशा “गो फोव़शी रवा आ पुंमी इ कली ताता देंशो आ पर्बम गे थमा सुइक्‍तीवी। गे मेको क्‍येङा ठेयब गेय पशो ताइनेवे” दे माइक्‍तु।
51मिनु लोव़ बोइश्‍शा “नोफा दाइश्‍शा नेनीने, गेपुकीमी सरीङ रोक्‍शो ताइनीनी। मिनु परमप्रभु यावे आ स्‍वर्ग ङा गेय पाइबपुकी रागीमी जरमेशो आ तार जुक्‍शो नु स्‍वर्ग गे लेश्‍शा लशो ताइनीनी” दे माइक्‍तीमी। उत्‍पत्ती २८:१२; मत्ती ४:११