Text copied!
CopyCompare
سٌسٌ كِتَابُييٍ؛ تَوُرٍتَ، يَبُرَ، عِنيِلَ - لُكِ

لُكِ 24

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1سَندٍ لْشْي سُبَشّ مَ، فِنّيٍ نَشَ كُرُن سِفَ رَ فَبُرِ يِرٍ، عٍ لَبُندّ تُرٍ شَنِن، عٍ نُ بَرَ نَشَن نَقَلَ.
2كْنْ عٍ نَشَ عَ لِ، فّمّ نَشَن نُ دْشْشِ فَبُرِ دّ مَ، عَ نُ بَرَ بَ نَا.
3عٍ تٌ سٌ فَبُرِ كُي، عٍ مُ مَرِفِ عِسَ قُرٍ تٌ.
4عٍ كْنتْقِلِشِ تٌ نُ تِشِ، شّمّ قِرِن نَشَ مِنِ عٍ مَ، عٍ شَ سٌسٍيٍ مَيِلٍنمَ.
5فِنّيٍ نَشَ فَاشُ، عٍ عٍ شُن سِن بْشِ. نَ شّمّ قِرِن نَشَ عَ قَلَ عٍ بّ، «مُنقٍ رَ وٌ مِشِ حِحّ قٍنمَ قَشَمِشِيٍ يَ مَ؟
6عِسَ مُ نَ بٍ، عَ بَرَ كٍلِ قَشّ مَ. وٌ شَ وٌ رَتُ عَ نَشَن مَسٍنشِ وٌ بّ فَلِلٍ.
7عَ عَ مَسٍن نّ، عَ قٌ عَدَ مَ شَ دِ شَ سَ يُنُبِتْييٍ بّلّشّ، عَ بَنبَن وُرِ مَفَلَنبُشِ مَ، عَ مَن قَ كٍلِ قَشّ مَ عَ شِ سَشَن ندٍ مَ.»
8نَ كُي، عٍ نَشَ رَتُ عِسَ شَ وْيّنيِيٍ مَ.
9عٍ تٌ فبِلٍن كٍلِقٍ فَبُرِ يِرٍ، عٍ نَشَ نَ قٍ بِرِن مَسٍن عِسَ قْشِرَبِرّ قُ نُ كٍرٍنيِيٍ بّ، عَ نُن عَ قْشِرَبِرّ بٌورٍ بِرِن بّ.
10مَرِيَمَ مَفِدَلَكَ، يٌهَننَ، يَكِ نفَ مَرِيَمَ، عَ نُن فِنّ فبّتّيٍ نَشٍيٍ نُ نَ عٍ قْشْ رَ، عٍ تَن نَن نَ قٍ بِرِن قَلَ عِسَ شَ شّيرَيٍ بّ.
11كْنْ نٍيٍ مُ لَ عٍ رَ، بَرِ مَ نَ مَسٍنيِ نَشَ لُ عٍ بّ عَلْ دَشُ وْيّنيِ.
12كْنْ ثِيّرِ تَن نَشَ كٍلِ، عَ عَ فِ هَن فَبُرِ يِرٍ. عَ نَشَ عَ قٍلٍن نَ كُي مَتٌقٍ رَ، كْنْ عَ مُ سٍسٍ تٌ قٌ كَسَنفٍ، عَ سَشِ عَ كُي عِفٍلِ. عَ نَشَ فبِلٍن عَ شْنيِ، عَ كَابَشِ نَ قٍ مَ نَشَن بَرَ رَبَ.
13نَ لْشْي كٍرٍنيِ، عِسَ قْشِرَبِرّ مِشِ قِرِن ندٍيٍ نُ نَ كِرَ رَ سِفَقٍ عٍمَيُسِ، تَا لَنمَ نَشَن مَكُيَ دَرِ سَلَمُ رَ كِلٌمّتِرِ قُ نُن كٍرٍن حْندْن.
14عٍ نُ نَ وْيّنقٍ عٍ بٌرٍ بّ يِ قٍ بِرِن مَ نَشٍيٍ نُ بَرَ رَبَ.
15عٍ نُ وْيّنقٍ تّمُي نَشّ، عِسَ نَشَ عَ مَسٌ عٍ رَ، عٍ بِرِن نَشَ سِفَ كِرَ كٍرٍن شْن،
16كْنْ عٍ مُ عَ كٌلٌن عَ عِسَ نَن عَ رَ.
17عِسَ نَشَ عٍ مَشْرِن، «وٌ نُ نَ مُنسٍ قَلَقٍ كِرَ شْن؟» نَ مَشْرِنيِ مَ، عٍ نَشَ تِ كِرَ رَ، عٍ سُننُنشِ.
18كٍلٌثَ نَشَ عَ يَابِ، «عِ كٍرٍن نَن مُ عَ كٌلٌنشِ قٍ نَشَن دَنفِشِ يِ وَشَتِ دَرِ سَلَمُ؟»

19عِسَ نَشَ عَ مَشْرِن، «مُنسٍ نِيَشِ؟» عٍ نَشَ دّنتّفّ سَ عَ بّ قٍ نَشَن عِسَ نَسَرّتِكَ لِشِ. عٍ نَشَ عَ قَلَ عَ بّ، «نَمِحْنمّ شُنفبٍ نَن نُ عَ رَ عَ كّوَلِ كِ مَ نُن عَ شَ مَسٍنيِ كِ مَ عَلَ نُن حَمَ بّ.
20سّرّشّدُبّ كُنتِفِيٍ نُن مُشُ شَ مَنفّيٍ بَرَ عَ سَ مِشِيٍ بّلّشّ، عٍ شَ عَ مَكِيتِ قَشّ كِيتِ رَ، عٍ عَ بَنبَن وُرِ مَفَلَنبُشِ مَ.
21كْنْ مُشُ تَن نَن نُ لَشِ عَ رَ، عَ عَ تَن نَن نُ قَمَ عِسِرَيِلَ شْرّيَدٍ. سَ نَ بِرِن شُن مَ، عَ شَ قَشّ شِ سَشَن ندٍ نَن تٌ،
22كْنْ فِنّ ندٍيٍ نَ مُشُ يَ مَ، عٍ بَرَ مُشُ رَكَابَ عٍ شَ دّنتّفّ رَ. عٍ تٌ كُرُن سِفَ رَ فَبُرِ يِرٍ،
23عٍ مُ عَ قُرٍ لِ نَا. عٍ نَشَ قَ عَ قَلَ مُشُ بّ، عَ مَلٍكّ ندٍيٍ نَن مِنِ عٍ مَ، عٍ عَ قَلَ عٍ بّ عَ عِسَ حِحّ نَ عَ رَ.
24مِشِ فبّتّيٍ مُشُ يَ مَ، عٍ قَن نَشَ سِفَ فَبُرِ يِرٍ، عٍ عَ بِرِن لِ عَلْ فِنّيٍ عَ مَسٍنشِ كِ نَشّ، كْنْ عٍ مُ عَ تَن عِسَ تٌ.»
25نَ كُي، عِسَ نَشَ عَ مَسٍن عٍ بّ، «عٍٍ، وٌ شَشِلِ شْرْشْ! نَمِحْنمّيٍ نَشَن بِرِن مَسٍنشِ، وٌ بْحّ مُ لَمَ عَ رَ مَقُرٍن!
26وٌ مُ عَ كٌلٌن عَ قٌ عَلَ شَ مِشِ سُفَندِشِ شَ نَ تْورّ سْتْ، عَ قَ سٌ عَ شَ نْرّ كُي؟»
27عَ نَشَ قَ عَ قْلْ عَننَبِ مُنسَ مَ، دْشْ نَمِحْنمّ بِرِن نَ، عَ كِتَابُييٍ يِرٍ بِرِن قَسَرِ عٍ بّ، عَ تَن يّتّ شَ قٍ مَسٍنشِ دّننَشّ.
28عٍ تٌ مَكْرّ نَ تَا لَنمَ رَ عٍ نُ سِفَقٍ دّننَشّ، عِسَ نَشَ لُ عَلْ عَ نُ وَ مَ دَنفِقٍ نّ،
29كْنْ عٍ نَشَ عَ مَيَندِ، عٍ عَ قَلَ عَ بّ، «لُ مُشُ شْنيِ نّ. نُنمَرٍ نَ عَ رَ يِ كِ، كْي حَن بَرَ سٌ.» نَ كُي، عَ نَشَ سٌ عٍ شْنيِ عَ شَ لُ نَا.
30عٍ بِرِن تٌ دْشْ عٍ دّفٍدٍ، عِسَ نَشَ تَامِ تٌنفٌ، عَ تَنتُي رَ سِفَ عَلَ مَ، عَ عَ عِفِرَ، عَ عَ عِتَشُن عٍ مَ.
31عَ نَشَ مَكّنّن عٍ شَشِلِ بّ كٍرٍن نَ، عٍ عَ كٌلٌن عَ عِسَ نَ عَ رَ، كْنْ عَ مَن نَشَ لْي عٍ مَ يٍن!
32عٍ نَشَ عَ قَلَ عٍ بٌرٍ بّ، «عَ تٌ نُ كِتَابُي كُي قَسَرِ مَ وٌن بّ كِرَ شْن، عَ مُ نُ لُشِ شّ عَلْ عَ تّ نَن شُرُشِ وٌن بْحّ كُي؟»
33عٍ نَشَ كٍلِ كٍرٍن نَ، عٍ فبِلٍن دَرِ سَلَمُ. عٍ نَشَ سَ عِسَ قْشِرَبِرّ قُ نُن كٍرٍنيِيٍ لِ، عَ نُن نَشٍيٍ نُ نَ عٍ قْشْ رَ، عٍ بِرِن مَلَنشِ يِرٍ كٍرٍن.
34نٍيٍ نَشَ عَ قَلَ عٍ بّ، «مَرِفِ بَرَ كٍلِ قَشّ مَ يَتِ! عَ بَرَ مِنِ سِمْن مَ!»
35عٍ قَن نَشَ دّنتّفّ سَ نٍيٍ بّ قٍ بِرِن مَ نَشٍيٍ دَنفِشِ كِرَ شْن، عَ نُن عِسَ مَكّنّن عٍ بّ كِ نَشّ عَ تٌ تَامِ عِفِرَ.
36عٍ تٌ نُ وْيّنقٍ نَ قٍ بِرِن مَ، عِسَ يّتّ نَشَ مِنِ عٍ مَ، عَ تِشِ عٍ تَفِ. عَ نَشَ عٍ شّيبُ، «عَلَ شَ وٌ بْحّ سَ.»

37عٍ بْحّ نَشَ مِنِ، عٍ فَاشُ، بَرِ مَ عٍ نُ عَ مَحْشُنشِ تُبَرِ نَن نَ.
38كْنْ عِسَ نَشَ عَ مَسٍن عٍ بّ، «مُنقٍ رَ وٌ كْنتْقِلِشِ، وٌ بْحّ مَن سِيكّشِ؟
39وٌ ﭑ بّلّشّيٍ نُن ﭑ سَنيِيٍ مَتٌ، وٌ شَ عَ كٌلٌن ﭑ تَن نَن يَتِ عَ رَ. وٌ شَ ﭑ مَسُشُ، وٌ شَ ﭑ مَتٌ، بَرِ مَ سُبٍ نُن شْرِ مُ نَ تُبَرِ بّ، عَلْ وٌ نَشَن تٌمَ ﭑ مَ يِ كِ.»
40عَ تٌ نَ قَلَ عٍ بّ، عَ نَشَ عَ بّلّشّيٍ نُن عَ سَنيِيٍ مَسٍن عٍ بّ،
41كْنْ نَ قٍ سّيوّ نُن كَابّ نُ فبٌ عٍ بّ. عٍ تٌ مُ نُ فّشِ لَدٍ عَ رَ، عِسَ نَشَ عٍ مَشْرِن، «دٌنسٍ نَ وٌ يِ رَ بٍ؟»
42عٍ تٌ يّشّ فَنشِ ندٍ سٌ عَ يِ،
43عَ نَشَ عَ تٌنفٌ، عَ عَ دٌن عٍ يَ شْرِ.
44نَ تّمُي، عَ نَشَ عَ مَسٍن عٍ بّ، «ﭑ نُ نَ وٌ تَفِ تّمُي نَشّ، ﭑ يِ قٍ بِرِن مَسٍن نّ وٌ بّ. ﭑ عَ مَسٍن نّ وٌ بّ، قَ قَلَ نَشَن بِرِن سّبّشِ ﭑ تَن مَ قٍ رَ عَننَبِ مُنسَ شَ سّرِيّ كُي، عَ نُن نَمِحْنمّيٍ شَ كِتَابُييٍ كُي، عَ نُن يَبُرَ دَوُدَ كُي، قٌ نَ بِرِن شَ كَمَلِ نّ.»
45نَ تّمُي، عَ نَشَ عٍ شَشِلِ رَبِ عَلَكٌ عٍ شَ كِتَابُييٍ قَهَامُ.
46عَ نَشَ عَ مَسٍن عٍ بّ، «عَ سّبّشِ نّ، عَ قٌ عَلَ شَ مِشِ سُفَندِشِ شَ تْورْ، قٌ عَ مَن شَ كٍلِ قَشّ مَ عَ شِ سَشَن ندٍ.
47عَ تَن شِلِ رَ، قٌ سِ بِرِن شَ كَوَندِ نّ تُوبِ قٍ نُن يُنُبِ شَقَرِقٍ رَ، قْلْقٍ دَرِ سَلَمُ مَ.
48وٌ تَن بَرَ قِندِ يِ قٍيٍ سٍيدٍيٍ رَ.
49ﭑ بَبَ نَشَن لَايِدِشِ، ﭑ نَ رَ سَنبَمَ نّ وٌ مَ. وٌ تَن شَ لُ بٍ تَا كُي، هَن سّنبّ شَ كٍلِ كٌورٍ فٌرٌقٍ وٌ مَ.»
50نَ شَنبِ، عِسَ نَشَ عٍ شَنِن هَن بٍتَنِ بِرِ رَ. عَ نَشَ عَ بّلّشّ عِتٍ، عَ دُبَ عٍ بّ.
51عَ نُ دُبَمَ عٍ بّ تّمُي نَشّ، عَ نَشَ كٍلِ عٍ شُن، عَ رَتٍ كٌورٍ.
52عٍ تٌ فّ عَ سُيِدِدٍ، عٍ نَشَ فبِلٍن دَرِ سَلَمُ سّيوّ شُنفبٍ كُي.
53عٍ نُ نَ هْرْ مْبَنشِ كُي تّمُي بِرِن عَلَ تَنتُدٍ.