Text copied!
CopyCompare
سٌسٌ كِتَابُييٍ؛ تَوُرٍتَ، يَبُرَ، عِنيِلَ - لُكِ

لُكِ 20

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1لْشْ ندٍ، عِسَ تٌ نُ مِشِيٍ كَوَندِقٍ هْرْ مْبَنشِ كُي، عَ نُ عَلَ شَ شِبَارُ قَنيِ مَسٍنقٍ عٍ بّ، سّرّشّدُبّ كُنتِفِيٍ، سّرِيّ كَرَ مْشْيٍ، نُن يُوِقِيٍ شَ قٌرِيٍ نَشَ قَ عَ يِرٍ،
2عٍ عَ مَشْرِن، «عَ قَلَ مُشُ بّ، عِ يِ قٍيٍ رَبَمَ ندٍ شَ يَامَرِ مَ؟ ندٍ يِ سّنبّ قِشِ عِ مَ؟»
3عَ نَشَ عٍ يَابِ، «ﭑ قَن شَ وٌ مَشْرِن قٍ كٍرٍن مَ. وٌ عَ قَلَ ﭑ بّ،
4يَيَ تٌ نُ مِشِيٍ شُنشَمَ يٍ شْورَ، عَلَ نَن عَ شّيشِ بَ، كَ عَدَ مَ؟»
5عٍ قَن نَشَ سٌ وْيّنقٍ عٍ بٌرٍ تَفِ، «شَ وٌن نَ عَ يَابِ، ‹عَلَ،› عَ عَ قَلَمَ نّ وٌن بّ، ‹مُنقٍ رَ وٌ مُ قَ لَ عَ رَ؟›
6كْنْ شَ وٌن نَ عَ يَابِ، ‹عَدَ مَ،› حَمَ بِرِن وٌن مَفْنْمَ نّ عٍ شَ وٌن قَشَ، بَرِ مَ عٍ لَشِ عَ رَ عَ نَمِحْنمّ نَن نُ يَيَ رَ.»
7نَ كُي، عٍ نَشَ عَ يَابِ عَ عٍ مُ عَ كٌلٌن نَشَن يٌ يَيَ شّيشِ.
8عِسَ نَشَ عَ مَسٍن عٍ بّ، «ﭑ قَن مُ عَ قَلَمَ وٌ بّ ﭑ يِ قٍيٍ رَبَمَ نَشَن مَ يَامَرِ مَ.»
9نَ شَنبِ، عِسَ نَشَ سٌ يِ تَالِ وْيّنيِ مَسٍنقٍ حَمَ بّ. «شّمّ ندٍ نَشَ وّنِ بِلِيٍ سِ. عَ نَشَ نَ هّرِ بْشِ رَوَلِيٍ مَ، عَ قَ بِيَاسِ شْنكُيٍ رَ مِنِ.
10وّنِ بٌفِ بَ تّمُي تٌ عَ لِ، بْشِ كَنيِ نَشَ كٌنيِ ندٍ شّي بْشِ رَوَلِيٍ شْن مَ، عٍ شَ وّنِ بٌفِ ندٍ سٌ عَ يِ رَ. كْنْ بْشِ رَوَلِيٍ نَشَ نَ كٌنيِ بْنبْ، عٍ عَ رَفبِلٍن عَ بّلّشّ عِفٍلِ رَ.
11بْشِ كَنيِ مَن نَشَ كٌنيِ فبّتّ شّي. عٍ نَشَ نَ قَن بْنبْ، عٍ عَ كٌنبِ عَ مَيَافِشِ رَ، عٍ عَ رَفبِلٍن عَ بّلّشّ عِفٍلِ رَ.
12بْشِ كَنيِ نَشَ عَ سَشَن ندٍ مَن شّي. عٍ نَشَ نَ قَن مَشْنْ، عٍ عَ كٍرِ.»
13«نَ كُي، بْشِ كَنيِ نَشَ عَ قَلَ، ‹ﭑ مُنسٍ رَبَمَ قَ؟ ﭑ شَ ﭑ مَ دِ مَشَنُشِ نَن شّي. تّمُندٍ، عٍ قَمَ نَ تَن بِنيَدٍ.›
14كْنْ بْشِ رَوَلِيٍ تٌ عَ تٌ، عٍ نَشَ عَ قَلَ عٍ بٌرٍ بّ، ‹يِ نَن نَ كّ تٌنفٌمَ رَ. وٌن نَ عَ قَشَ عَلَكٌ كّ شَ قِندِ وٌن فبٍ رَ.›
15بْشِ رَوَلِيٍ نَشَ عَ رَ مِنِ بْشِ رَ، عٍ سَ عَ قَشَ.» «نَ بْشِ كَنيِ مُنسٍ رَبَمَ قَ؟
16عَ سِفَمَ نّ نَا، عَ نَ بْشِ رَوَلِيٍ قَشَ، عَ عَ شَ بْشِ سٌ مِشِ فبّتّيٍ يِ.» حَمَ تٌ نَ مَسٍنيِ مّ، عٍ نَشَ عَ قَلَ، «عَستْقُلَهِ!»
17كْنْ عِسَ نَشَ عَ يَ تِ عٍ رَ، عَ عٍ مَشْرِن، «يِ نَشَن سّبّشِ كِتَابُي كُي، عَ قَ قَسَرِ مَ دِ؟ ‹بَنشِتِيٍ مّي فّمّ نَشَن نَ، عَ بَرَ قِندِ تُشُي فّمّ هَفِفّ رَ.›»
18«نَشَن بِرَ مَ نَ فّمّ مَ، عَ عِفِرَ مَ نّ. نَ فّمّ بِرَ مَ نَشَن مَ، نَ قَن بُتُشُنمَ نّ.»

19سّرِيّ كَرَ مْشْيٍ نُن سّرّشّدُبّ كُنتِفِيٍ نَشَ عَ كٌلٌن عَ عِسَ يِ تَالِ وْيّنيِ مَسٍنشِ عٍ تَن نَن بّ. عٍ نَشَ كَتَ عٍ شَ عَ سُشُ كٍرٍن نَ، كْنْ عٍ فَاشُ حَمَ نَن يَ رَ.
20عٍ نُ وَ مَ نّ عٍ شَ عَ سَ فٌمِنَ بّلّشّ، عَ شَ لُ عَ تَن نَن شَ نْي بُن مَ. نَ كُي، عٍ نَشَ عِسَ رَبّن، عٍ مِشِ ندٍيٍ شّي عَ يِرٍ عٍ شَ عٍ يّتّ قِندِ تِنشِنتْييٍ رَ، عٍ شَ سَ عِسَ مَسْتْ عَ شَ وْيّنيِ كُي.
21نَ كُي، عٍ نَشَ عِسَ مَشْرِن يِ مَسٍنيِ مَ، «كَرَ مْشْ، مُشُ عَ كٌلٌن عِ شَ مَسٍنيِ تِنشِن. عِ مُ مِشِ عٍ رَقِسَمَ عٍ بٌرٍ بّ، عِ عَلَ شَ كِرَ مَسٍنمَ عَ نْندِ كِ مَ.
22عَ لَنمَ كَ عَ مُ لَنمَ مُشُ شَ دُوتِ قِ رْ مَ مَنفّ مَ؟»
23كْنْ عِسَ تٌ نُ عٍ شَ كْوتَ كٌلٌن، عَ نَشَ عٍ يَابِ،
24«وٌ فبٍتِ كْبِرِ كٌلٍ مَسٍن ﭑ بّ. ندٍ شِلِ نُن مِسَالِ نَ عَ مَ؟» عٍ نَشَ عَ يَابِ، «رْ مَ مَنفّ.»
25عَ نَشَ عَ مَسٍن عٍ بّ، «وٌ مَنفّ فبٍ رَفبِلٍن مَنفّ مَ، وٌ عَلَ قَن فبٍ رَفبِلٍن عَلَ مَ.»
26نٍيٍ قَن مُ نْ عَ مَسْتْدٍ عَ شَ وْيّنيِ كُي، حَمَ بِرِن يَ شْرِ. قٌ عٍ تٌ كَابَ عَ شَ يَابِ مَ، عٍ سَبَرِ.
27سَدُ سٍنِيٍ، نَشٍيٍ عَ قَلَمَ عَ قَشَمِشِيٍ مُ كٍلِمَ قَشّ مَ، عٍ نَشَ قَ يِ مَشْرِنيِ رَ عِسَ شْن مَ،
28«كَرَ مْشْ، عَننَبِ مُنسَ يِ نَن سّبّشِ مُشُ بّ كِتَابُي كُي، ‹شَ شّمّ ندٍ تَارَ قَشَ، عَ نَشَ عَ شَ فِنّ لُ عَ مُ دِ يٌ بَرِ، عَ نَ شُنيَ نَن نَ فِنّ دْشْمَ، عَلَكٌ عَ شَ بْنسْي قِ عَ تَارَ مَ.›
29نَ كُي، شّمّ ندٍ نَشَ دِ شّمّ سٌلٌقٍرٍ سْتْ. عَ شَ دِ سِنفٍ نَشَ فِنّ دْشْ، عَ قَشَ، عَ مُ بْنسْي يٌ لُ.
30عَ شَنبِرَتٌي نَشَ نَ كَاحّ فِنّ تٌنفٌ، كْنْ عَ قَن نَشَ قَشَ.
31نَ نَن مَن نَبَ نَ قَن شَنبِرَتٌي رَ، عَ نُن نَ دِ سٌلٌقٍرٍ بِرِن نَ. عٍ بِرِن نَشَ قَشَ، عٍ سٍسٍ مُ بْنسْي لُ.
32عَ دْنشْي رَ، فِنّ قَن نَشَ قَشَ.
33نَ كُي، مَرَكٍلِ لْشْي، نَ فِنّ تٌ دْشْشِ يِ مِشِ سٌلٌقٍرٍ بِرِن شْن مَ، عَ سَ قِندِ مَ ندٍ فبٍ رَ؟»
34عِسَ نَشَ عَ مَسٍن عٍ بّ، «يِ دُنِحّءِفِرِ كُي، شّمّ فِنّ دْشْمَ، فِنّ قَن دْشْمَ شّمّ شْن.
35كْنْ مِشِ نَشٍيٍ بِنيّ سْتْمَ عٍ شَ كٍلِ قَشّ مَ، عٍ شَ سَ سٌ وَشَتِ كُي نَشَن سَ قَمَ، عٍ تَن شّمّيٍ مُ فِنّيٍ دْشْمَ، فِنّيٍ قَن مُ دْشْمَ شّمّيٍ شْن.
36عٍ مُ قَشَمَ سْنْن، بَرِ مَ عٍ لُمَ نّ عَلْ مَلٍكّيٍ. عٍ تٌ بَرَ كٍلِ قَشّ مَ، عٍ قِندِ مَ عَلَ شَ دِيٍ نَن نَ.»

37«كْنْ عَ قَلَقٍ تَن، عَ قَشَمِشِيٍ كٍلِمَ قَشّ مَ، عَننَبِ مُنسَ يَتِ نَ مَسٍن نّ كِتَابُي كُي وُرِ بِلِ شَ قٍ قَلَشِ دّننَشّ، عَ تٌ مَرِفِ شِلِ قَلَ، ‹ﭑ تَن نَن نَ مَرِفِ عَلَتَلَ رَ، عِبُرَهِمَ، عِسِيَفَ، نُن يَشُبَ نَشَن بَتُمَ.›
38قَشَمِشِيٍ شَ مُ عَلَ بَتُمَ، قٌ عَ مِشِ حِحّ. مِشِ يٌ قِندِ عَلَ بَتُي رَ، نَ كَنيِ حِحّ نَن عَ رَ.»
39سّرِيّ كَرَ مْشْ ندٍيٍ نَشَ عَ قَلَ عَ بّ، «كَرَ مْشْ، عِ شَ مَسٍنيِ قَن،»
40بَرِ مَ سَدُ سٍنِيٍ مُ سُو سَ مَشْرِنيِ يٌ تِدٍ عَ مَ سْنْن.
41عِسَ نَشَ عٍ مَشْرِن، «مُنقٍ رَ عٍ عَ قَلَمَ عَ عَلَ شَ مِشِ سُفَندِشِ قِندِشِ دَوُدَ شَ دِ نَن نَ؟
42دَوُدَ يّتّ عَ مَسٍن نّ يَبُرَ كِتَابُي كُي، ‹مَرِفِ بَرَ عَ مَسٍن ﭑ مَرِفِ بّ، “ِ مَفٌرٌ ﭑ يِرٍقَنيِ مَ،
43هَن بٍيمَنُن ﭑ شَ عِ يَشُييٍ قِندِ عِ سَنيِ كِلْنسٍ رَ.”›»
44«شَ دَوُدَ عَ شِلِ ‹ﭑ مَرِفِ›، دَوُدَ قَ نْمَ قِندِدٍ عَ بَبَ رَ دِ؟»
45حَمَ بِرِن تٌ نُ عٍ تُلِ تِشِ عَ رَ، عِسَ نَشَ عَ مَسٍن عَ قْشِرَبِرّيٍ بّ،
46«وٌ وٌ يّتّ رَتَنفَ سّرِيّ كَرَ مْشْيٍ مَ. عَ رَقَن عٍ مَ عٍ شَ عٍ مَحّرّ فُبَ شُنفبٍ رَفٌرٌشِ عٍ مَ، مِشِ شَ نُ عٍ شّيبُ تَا كُي بِنيّ شّيبُي رَ. عٍ وَ مَ دْشْقٍ سَلِدٍ سَقّ سِنفٍيٍ، عٍ مَن شَ بِنيّ سْتْ شُلُنيِ.
47عٍ كَاحّ فِنّيٍ هَرِفٍ بَمَ عٍ يِ. عٍ سَلِمَ عَ شْننَكُيٍ رَ، عَلَكٌ مِشِيٍ شَ عٍ تٌ. فبَلٌي نَشَن نَفَتَشِ عٍ تَن بّ، عَ فبٌ كِ قَنيِ.»