Text copied!
CopyCompare
سٌسٌ كِتَابُييٍ؛ تَوُرٍتَ، يَبُرَ، عِنيِلَ - لُكِ

لُكِ 18

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1نَ دَنفِ شَنبِ، عِسَ نَشَ يِ تَالِ وْيّنيِ مَسٍن عٍ بّ عٍ شَ عَ كٌلٌن عَ قٌ عٍ شَ عَلَ مَشَندِ تّمُي بِرِن تُننَبّشِ كُي.
2عَ نَشَ عَ مَسٍن، «كِيتِسَ ندٍ نُ نَ تَا ندٍ كُي، نَشَن مُ نُ فَاشُمَ عَلَ يَ رَ، عَ فبٍ قٍ مَن مُ نُ مِشِ يٌ شَ قٍ مَ.
3كَاحّ فِنّ ندٍ قَن نُ نَ نَ تَا كُي، نَشَن نُ لُمَ قَ رَ كِيتِسَ شْن، عَ نُ عَ قَلَ، ‹كِيتِ تِنشِنشِ سَ ﭑ تَن نُن ﭑ يَشُي تَفِ.›
4عَ نَشَ بُ نَ كِ، كِيتِسَ مُ تِن عَ بّ، كْنْ لْشْ ندٍ عَ نَشَ عَ قَلَ عَ يّتّ بّ، ‹نْندِ نَ عَ رَ، ﭑ تَن مُ فَاشُمَ عَلَ يَ رَ، ﭑ فبٍ قٍ مَن مُ مِشِ يٌ شَ قٍ مَ.
5كْنْ يِ كَاحّ فِنّ تَن نَ ﭑ بْحّ رَحَاشُقٍ ﭑ مَ. ﭑ شَ كِيتِ تِنشِنشِ سٌ عَ يِ رَ، عَلَكٌ عَ شَ بَ قَقٍ ﭑ شْن، عَ نَشَ قَ ﭑ تْورْ.›»
6نَ كُي، مَرِفِ نَشَ عَ مَسٍن، «وٌ يِ كِيتِسَ كٌبِ شُي رَ مّ.
7عَلَ مُ كِيتِ تِنشِنشِ سٌمَ شّ عَ شَ مِشِ سُفَندِشِيٍ يِ رَ، نَشٍيٍ عَ مَشَندِ مَ كْي نُن يَنيِ؟ عَ بُمَ عٍ مَلِقٍ رَ؟
8ﭑ شَ عَ قَلَ وٌ بّ، عَ كِيتِ تِنشِنشِ سٌمَ عٍ يِ رَ مَقُرٍن. كْنْ عَدَ مَ شَ دِ نَ قَ، عَ دَنشَنِيَ لِمَ نّ دُنِحَ مَ؟»
9عِسَ مَن نَشَ يِ تَالِ وْيّنيِ مَسٍن مِشِ ندٍيٍ بّ نَشٍيٍ نُ لَشِ عٍ يّتّ رَ، عَ تِنشِنتْييٍ نَن نَ عٍ تَن نَ دَنفِ بٌورٍيٍ رَ عٍ يٌشِ نَشٍيٍ مَ.
10عَ نَشَ عَ مَسٍن، «شّمّ قِرِن نَشَ سِفَ عَلَ مَشَندِدٍ هْرْ مْبَنشِ كُي. كٍرٍن نُ قِندِشِ قَرِ سّنِ نَن نَ، بٌورٍ، دُوتِ مَشِلِ.
11قَرِ سّنِ نَشَ تِ، عَ عَلَ مَشَندِ عَ بْحّ مَ، عَ نُ عَ عِ، ‹عَلَ، ﭑ بَرَ عِ تَنتُ بَرِ مَ ﭑ مُ لُشِ عَلْ مِشِ فبّتّيٍ، نَشٍيٍ قِندِشِ مُحّتِيٍ، قٍ كٌبِ رَبَيٍ، نُن يّنّلَيٍ رَ. ﭑ بَرَ عِ تَنتُ بَرِ مَ ﭑ مُ لُشِ عَلْ يِ دُوتِ مَشِلِ.
12ﭑ سُنمَ سَنمَيَ قِرِن لْشُن كٍرٍن بُن مَ، ﭑ مَن قَرِلّ قِمَ ﭑ سْتْسٍ بِرِن نَ.›
13كْنْ دُوتِ مَشِلِ تَن نَشَ تِ عَ شَتِ مَ. عَ حَن مُ نُ سُو سَمَ عَ شَ عَ يَ رَتٍ كٌورٍ مَ. عَ نُ عَ بّلّشّ سَشِ عَ كَنكٍ مَ، عَ نُ عَ قَلَ، ‹عٍٍ، عَلَ! كِنِكِنِ ﭑ مَ، بَرِ مَ يُنُبِتْي نَن ﭑ نَ!›»
14«ﭑ شَ عَ قَلَ وٌ بّ، يِ مِشِ قِرِن تٌ فبِلٍن عٍ شْنيِ، نَ دُوتِ مَشِلِ نَن نُ تِنشِنشِ عَلَ يَ عِ، بَرِ مَ مِشِ يٌ عَ يّتّ عِفبٌ، عَ كَنيِ قَمَ نّ عِفٌرٌدٍ. كْنْ مِشِ نَشَن عَ يّتّ مَفٌرٌ مَ، عَ شَ قٍ عِتٍمَ نّ.»
15مِشِيٍ نُ قَقٍ دِ مّدِيٍ رَ عِسَ شْن، عَلَكٌ عَ شَ عَ بّلّشّ سَ عٍ مَ. عَ قْشِرَبِرّيٍ تٌ نَ تٌ، عٍ نَشَ وْيّن نَ مِشِيٍ مَ.
16كْنْ عِسَ نَشَ عٍ شِلِ، عَ عَ مَسٍن عٍ بّ، «وٌ عَ لُ دِ مّدِيٍ شَ قَ ﭑ يِرٍ. وٌ نَشَ تْنيِ دْشْ عٍ مَ، بَرِ مَ نَشٍيٍ مَنِيَشِ عٍ رَ، عٍ تَن نَن سٌمَ عَلَ شَ مَنفّيَ نِينِ بُن مَ.
17ﭑ شَ نْندِ قَلَ وٌ بّ، مِشِ نَشَن مُ تِنمَ عَلَ شَ مَنفّيَ نِينِ رَ عَلْ دِ مّدِ، نَ كَنيِ مُ سٌمَ عَلَ شَ مَنفّيَ نِينِ بُن مَ قٍوٌ!»
18مَنفّ ندٍ نَشَ عِسَ مَشْرِن، «كَرَ مْشْ قَنيِ، عَ لَن ﭑ شَ مُنسٍ رَبَ عَلَكٌ ﭑ شَ عَبَدَن كِسِ سْتْ كّ رَ؟»

19عِسَ نَشَ عَ مَسٍن عَ بّ، «مُنقٍ رَ عِ ﭑ شِلِمَ كَرَ مْشْ قَنيِ؟ مِشِ يٌ مُ قَن. عَلَ كٍرٍن ثٍتِ نَن قَن.
20عِ سّرِيّ كٌلٌن؛ ‹عِ نَشَ يّنّ رَبَ. عِ نَشَ قَشّ تِ. عِ نَشَ مُحّ تِ. عِ نَشَ مِشِ تْوحّفّ. عِ بَبَ نُن عِ نفَ بِنيَ.›»
21مَنفّ نَشَ عِسَ يَابِ، «ﭑ بَرَ نَ بِرِن نَبَتُ كَقِ ﭑ دِ مّدِ تّمُي.»
22عِسَ تٌ نَ مّ، عَ نَشَ عَ قَلَ عَ بّ، «قٍ كٍرٍن نَن قَ لُشِ عِ شَ قٍ. سِفَ، سٍ نَشَن بِرِن نَ عِ يِ رَ، سَ عَ مَتِ، عِ عَ كْبِرِ قِ سٍتَرٍيٍ مَ. نَ كُي، عِ قَمَ بَننَيَ سْتْدٍ عَرِيَننَ. عِ نَ نَ رَبَ، قَ، عِ بِرَ ﭑ قْشْ رَ.»
23كْنْ عَ تٌ نَ مّ، عَ نَشَ سُننُن، بَرِ مَ عَ نُ بَننَشِ كِ قَنيِ.
24عِسَ تٌ عَ سُننُنشِ تٌ، عَ نَشَ عَ مَسٍن عَ بّ، «سٌقٍ عَلَ شَ مَنفّيَ نِينِ بُن مَ، عَ شْرْشْ نَاقُلِ كَنيِيٍ بّ كِ قَنيِ!
25حْشْمّ سٌ حْشُن سّنبّ يَلٍ رَ، دِنّ بَننَمِشِ سٌقٍ رَ عَلَ شَ مَنفّيَ نِينِ بُن مَ.»
26مِشِ نَشٍيٍ عَ شُي مّ، عٍ نَشَ عَ مَشْرِن، «ندٍ قَ نْمَ كِسِدٍ؟»
27عِسَ نَشَ عٍ يَابِ، «مِشِيٍ مُ نْمَ نَشَن نَ، عَلَ تَن نْمَ نَ رَ.»
28ثِيّرِ نَشَ عَ قَلَ عِسَ بّ، «عَ مَتٌ، مُشُ بَرَ كٍلِ مُشُ شَ سٍ بِرِن شُن مَ، مُشُ بِرَ عِ قْشْ رَ.»
29عِسَ نَشَ عَ مَسٍن عٍ بّ، «ﭑ شَ نْندِ قَلَ وٌ بّ، مِشِ يٌ نَشَن نَ كٍلِ عَ شَ سٍ ندٍ شُن مَ عَلَ شَ مَنفّيَ نِينِ شَ قٍ رَ، عَ قِندِ بَنشِ رَ بَ، فِنّ بَ، نفَشَكٍرٍنيِيٍ بَ، بَرِ مَيٍ بَ، دِيٍ بَ،
30نَ كَنيِ عَ حْشْي وُيَشِ سْتْمَ نّ يِ دُنِحَ مَ، عَ مَن قَ عَبَدَن كِسِ سْتْ عَلِفِيَمَ.»
31عِسَ نَشَ عَ شَ شّيرَ قُ نُن قِرِنيِيٍ شُن لَن، عَ عَ قَلَ عٍ بّ، «وٌ عَ مَتٌ، وٌن نَ تٍقٍ دَرِ سَلَمُ نّ يِ كِ. نَمِحْنمّيٍ قٍ نَشٍيٍ سّبّشِ عَدَ مَ شَ دِ شَ قٍ رَ، عَ بِرِن قَمَ نّ كَمَلِدٍ نَا.
32عَ سَمَ نّ كَاقِرِيٍ بّلّشّ، عٍ عَ مَيٍلٍ، عٍ عَ كٌنبِ، عٍ دّيٍ بْشُن عَ مَ.
33عٍ نَ فّ عَ بْنبْدٍ سّبّرّ رَ، عٍ عَ قَشَمَ نّ، كْنْ عَ شَ قَشّ شِ سَشَن ندٍ، عَ مَن كٍلِمَ نّ قَشّ مَ.»
34كْنْ عِسَ قْشِرَبِرّيٍ مُ نَ سٍسٍ قَهَامُ. نَ مَسٍنيِ بَرَ قِندِ وْيّنيِ نْشُنشِ رَ عٍ بّ، عٍ مُ نَشَن كُي كٌلٌن.
35عِسَ تٌ مَكْرّ يٍرِكٌ رَ، دْنشُي ندٍ نُ دْشْشِ كِرَ دّ رَ كُلّ مَتِدٍ.
36عَ تٌ حَمَ شُي مّ كِرَ رَ، عَ نَشَ مَشْرِنيِ تِ، «مُنسٍ رَبَشِ؟»

37عٍ نَشَ عَ قَلَ عَ بّ، «عِسَ نَسَرّتِكَ نَن دَنفِقٍ.»
38نَ كُي، عَ نَشَ فبٍلٍفبٍلٍ، «عِسَ، دَوُدَ شَ دِ، كِنِكِنِ ﭑ مَ!»
39مِشِ نَشٍيٍ نُ يَرٍ، عٍ نَشَ وْيّن عَ مَ عَ عَ شَ سَبَرِ، كْنْ عَ تَن حَن نَشَ سٌ عَ شُي عِتٍقٍ دَنفِ سِنفٍ رَ، «دَوُدَ شَ دِ، كِنِكِنِ ﭑ مَ!»
40عِسَ نَشَ تِ، عَ عَ قَلَ مِشِيٍ بّ عٍ شَ قَ دْنشُي رَ عَ شْن. دْنشُي تٌ عَ مَسٌ عَ رَ، عِسَ نَشَ عَ مَشْرِن،
41«عِ وَ مَ ﭑ شَ مُنسٍ رَبَ عِ بّ؟» عَ نَشَ عَ يَابِ، «مَرِفِ، ﭑ وَ مَ ﭑ يَ شَ سٍ تٌ.»
42عِسَ نَشَ عَ مَسٍن عَ بّ، «سٍ تٌ. عِ شَ دَنشَنِيَ بَرَ عِ رَيَلَن.»
43عَ يَ نَشَ سٍ تٌ كٍرٍن نَ، عَ قَ بِرَ عِسَ قْشْ رَ عَلَ مَتْشْ رَ. حَمَ بِرِن تٌ نَ تٌ، عٍ قَن نَشَ عَلَ مَتْشْ.