Text copied!
CopyCompare
Luritja Bible - Yipuru wangkapayiku

Yipuru wangkapayiku 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yirriṯi tjana wati palya ngurrtjara tuḻkuku mayutju tiṉa nyinatjunkupayi. Yaṉangu tjuṯangku kuya palyaṉutjangka tuḻkuku mayutju tiṉa paluru kuka tjawirrilyi Katutjaku mirri pungkula tjunkupayi.
2Tuḻkuku mayutju wati paluru yaṉangu tjuṯaku aḻṯurunytju nyinapayi yalatji kulira, “Yaṉangu tjuṯangku kuya palyalpayi, ngayuluṯarra.” Yalatji kulira paluru yaṉangu tjuṯaku tjawirrilyi pungkula tjunkupayi, Katutjanya tjanampa palya nyinanytjaku. Katutjanya palumpaṯarra palya nyinanytjaku paluru kuka tjawirrilyi katirra pungkula tjunkupayi.
4Watingku wiya walytjangku kulira yalatji watjalku, “Ngayuluṉa kuwarri tuḻkuku mayutjurringkula nyinaku.” Katutjalu kutju nintira nyinatjunkupayi. Yirriṯi Katutjalu wati Yirananya nintiṉu tuḻkuku mayutju tiṉa tjanampa nyinanytjaku.
5Yirananya nguwanpa wiya Yiitju Kurayitjalu walytjangku kuliṉu tuḻkuku mayutju tiṉa nyinakitjangku, wiya. Katutjalu palunya nintiṉu yalatji, “Ngayuluṉanta ngulytjuṉi, nyuntu ngayuku katjalpi nyinanyi.”
6Katutjalu piyuku watjaṉu yalatji, “Ngayulu nyuntunya nyinatjunanyi tuḻkuku mayutju tiṉa kutu nyinanytjaku, tuḻkuku mayutju tiṉanya yini Milkitjitikanya nguwanpa.”
7Manta ngaangka nyinarra Yiitjulu Katutjanya puntura tjapilpayi yularra, Katutjalu palunya yaṉṯayaṉṯantjaku, kuya tjuṯangku pungkula iluntankupayingka. Paluru wiya walytjangku puḻkapungkupayi. Paluru tjukarurru nyinarra tjapintjala Katutjalu palunya rapaṉu nguḻuwiya nyinanytjaku.
8Katutjaku katja paluru yaṉangu nyinanytjala kuya tjuṯangku palunya panypurangkula pungkupayi. Yalatji tjana panypurangkula pungkunytjala paluru tjukarurru kutu nyinangi Katutjaku wangkaku.
9Yalatji tjana palunya panypurangkula pungangitjangka paluru nganampa tuḻkuku mayutju tiṉalpi kuwarri nyinanyi. Katutjalu palunya watjaṉu tuḻkuku mayutju tiṉa nyinanytjaku, tuḻkuku mayutju tiṉa Milkitjitikanya nguwanpa. Yaṉangu tjuṯangku Yiitjuku wangka kulira walytjarrinytjala paluru tjananya nyinatjunkupayi kana kutu nyinanytjaku.
11Nganaṉatju wangka palunya nguwanpa nyurrangarrinya piyuku nintilkitjangku puṯu kuliṉi, puṯunyurra ilta kulilpayingka.
12Rawangkunyurra Katutjaku wangka kulira nintilingku nyinamara nintilpayi nguwanpa. Nintilingkunyurra nyinanytjawiyangka nintilpayi kutjupangku nyurrangarrinya ngalyankula piyuku purinytju nintintjaku. Katutjaku wangkakunyurra ngurrpa nguwanpa nyinanyi, pipirri wiima panya mangarriku ngurrpa nguwanpa. Pipirri wiimangku ama kutju tjikilpayi.
13Pipirri wiimangku wiya kuliṉi kuya palyalkitjangku, wiya paluru kuliṉi tjukarurru nyinakitjangku, kulilwiya nyinanyi.
14Pipirri tiṉangku mangarri kuka ngalkulpayi nguwanpanyurra nyinanytjaku. Katutjaku wangkaku nintirringkula ilta tjukarurru kutu nyinanytjaku.