Text copied!
CopyCompare
Luritja Bible - Yipuru wangkapayiku

Yipuru wangkapayiku 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yirriṯi nganampa walytja mirri tjuṯa nyinangi. Katutjaku wangka watjalpayi tjuṯangku palumpa wangka, rawangku tjanala nintilpayi.
2Palulangurulpi paluru palumpa katja mantakutu ngalya wantirriyaṉu palumpa wangka nganaṉanya nintintjaku. Manta ilkariṯarra katja paluru tjungungkupula yurrunpa palyaṉu. Ngulalpi katja palunya Katutjalu mayutju tiṉa yuwankarraku nyinatjunku.
3Katutjanya nguwanpa paluru mayutju tiṉa nyinanyi, paluru kutjarra ngangkari tiṉatjarrangku manta ilkariṯarra kanyiṉi. Katja paluru ilkari ngurrara tjuṯa watjalpayi manta ilkariṯarra tjukarurrungku yaṉṯayaṉṯantjaku. Yaṉangu yuwankarraku nganampa kuya waṉikitja paluru mirrirringkula, Katutjalakutu yankula tjungupula katu nyinanyi. Paluru kutjarra ngangkari tiṉa kutjutjarra nyinanyi, tjungu.
4Ngurra palulakutu yankula nyinanytjala Katutjalu palunya mayutju tiṉa nyinatjunu. Paluru ilkari ngurrara tjuṯangka wirriḻi nyinanyi. Paluru kutju maṯupurra nganampa nyinanyi.
5Ilkari ngurrarangka Katutjalu wiya yalatji watjaṉu, “Ngayuluṉanta ngulytjuṉi, nyuntu ngayuku katjalpi nyinanyi.”
6Palumpa katja mantakutu wantirriyalkitjangku Katutjalu tjananya ilkari ngurrara tjuṯa yalatji watjaṉu, “Nyurrangarri ngayuku katja puḻkapungkunytjaku.”
7Katutjalu piyuku tjananya watjaṉu yalatji, “Ilkari ngurrara tjuṯa tjana waarrkana nyinanyi. Ngayulu watjantjala kutjupa tjuṯa waḻparringkupayi. Kutjupa tjuṯa warurringkupayi.” Ilkari ngurrara paluru tjana kutjuparringkupayi, kanya katja paluru kutu nyinamalpa, kutjuparrintjawiya.
8Palumpa katja ilkari ngurrara tjuṯangka wirriḻi nyinanyingka, Katutjalu katja palunya watjaṉu yalatji, “Nyuntu mayutju tiṉa ngayunya nguwanpa nyinamalpa. Nyuntu tjukarurrungku tjananya mayutju tiṉangku yaṉṯayaṉṯanmalpa.
9Yaṉangu tjukarurru nyinapayiku nyuntu yunypa nyinaku. Yaṉangu kuya kutu palyalpayiku nyuntu yunytjuwiya nyinaku. Yalatji nintingku kulira Katutjaluṉanta mayutju tiṉa nyinatjunanyi, yunypa kutun nyinanytjaku, mayutju kutjupa tjuṯangka wirriḻi.”
10Katutjalu palumpa katjangka piyuku watjaṉu, “Nyuntuṯarra mayutjungku manta yirriṯi palyaṉu, ilkariṯarra nyuntu palyara ngaratjunu.
11Manta ilkariṯarra ngarala wiyarriku, kanya nyuntu kutu nyinamalpa, wiyarrinytjawiya. Manta ilkari nyuwanalpi nyuntu palyalku. Yuwa, nyuntu kutu nyinamalpa.”
13Yuwa, ilkari ngurrara paluru tjana waarrkana tjuṯa nyinanyi mayutjuwiya. Katutjalu palumpa katjangka kutju yalatji watjaṉu, “Tjunguli ngaangka mayutju kutjarra nyinamalpa. Nyuntupa yunytjuwiya tjuṯaku tjanampa nyuntu mayutjurriku.”
14Ilkari ngurrara tjuṯaya Katutjaku waarrkana nyinanyi. Paluru tjananya watjara wantirriyalpayi yankula yaṉangu palumpa walytja tjuṯa yaṉṯayaṉṯantjaku. Yaṉṯayaṉṯara tjananya ngula katiku Katutjaku ngurrangka kana kutu nyinanytjaku.