Text copied!
CopyCompare
Luritja Bible - Yipuru wangkapayiku

Yipuru wangkapayiku 13

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yiitjuku walytja kutjupa tjuṯaku nyurrangarri yunytju kutu nyinanytjaku.
2Yaṉangu kutjupa ngurrara yankula nyuntupa ngurrangka ngaranytjala nyakulanyurra yaḻṯinytjaku yunypangku. Nyurrangarri yunyparringkula yaṉangu kutjupa ngurrara ngurrangka paḻtjara ngarritjunkunytjaku. Yirriṯi kutjupa tjuṯangku waṉma ngurrara tjuṯa paḻtjara ngurrangka ngarritjunkupayi. Ngaṉṯi tjana yunypangku kuliṉu, “Ngayuku ngurrangka waṉma ngurrara palunya tjuṯa yaṉanguwiya nyinangi, tjana ilta ilkari ngurrara tjuṯa nyinangi.”
3Tjiilangka nyinapayi tjuṯa nyurrangarri aḻṯururringkula tjananya maḻpangku kanyintjaku. Yunytjuwiya tjuṯangku Yiitjuku walytja kutjupa tjuṯa panypurangkula pungkupayi. Panypurangkula pungutja tjuṯa nyurrangarri aḻṯururringkula tjananya maḻpangku kanyintjaku.
4Palya miiṯararrapula tjukarurru nyinanytjaku, miiṯa kutjupakutu yankula ngarrinytjawiya. Nganaṉa wangka yalatji kulintjaku. Miiṯa kutjupangka tjinguru ngarringutjangka Katutjalu ngula kuutawutjungka kuru watjalku.
5Wiya nyurrangarri kutu maniku yunytjurringkula nyinanytjaku. Yulytja, mani walytjatjarra kutju nyurrangarri yunypa nyinanytjaku. Katutjalu nyurrangarrinya yaṉṯayaṉṯalku. Paluru watjaṉu alatji, “Ngayulu nyurrangarrinya kutu yaṉṯayaṉṯanmalpa wantinytjawiyangku.”
6Wangka palunya kulira nyurrangarri walytjangku yalatji kulintjaku, “Mayutju Katutjaluṉi yaṉṯayaṉṯaṉingka, wiya ngayulu pungkupayi tjuṯaku nguḻurriku, wiya.”
7Katutjaku wangka nintilpayi tjiḻpi tjuṯa nyurrangarrilawana nyinarra yirriṯi wiyarringu. Paluru tjana tjukarurru Yiitju Kurayitjaku nyinarra wiyarringu palulawana yunypa ilkaringka nyinakitja. Palunya tjananya nguwanpa nyurrangarri Yiitjuku tjukarurru kutu nyinanytjaku.
8Yiitju Kurayitjanya kutu tjukarurru nyinapayi. Yirriṯi kutu tjukarurru nyinarra kuwarri tjukarurru kutu ilkaringka nyinanyi. Ngula paluru tjukarurru kutu nyinamalpa.
9Katutjaku wangka Yiitjunyatjarra kutju nyurrangarri kulintjaku. Kutjupa tjuṯangku nyurrangarrinya wangka kutjupa nintintjala, kulira nyurrangarri wantinytjaku. Paluru tjana nyurrangarrinya yalatji wiyawanangku nintilpayi, “Tjukarurru nyinakitjangku nyurrangarri mangarri kutjupa tjuṯa wantirra mangarri ngaa tjuṯa kutju ngalkuntjaku. Kuka kutjupa tjuṯa wantirra nyurrangarri kuka ngaa tjuṯa kutju ngalkuntjaku.” Kutjupa tjuṯangku wangka palulawana kulira tjana puṯu nguwanpa Katutjaku tjukarurru nyinapayi. Wangka palunya nguwanpa wiya nyurrangarri kulintjaku. Katutjaku wangka Yiitjunyatjarra kutju nyurrangarri kulintjala paluru nyurrangarrinya rapalku tjukarurru kutu nyinanytjaku.
10Tjawirrilyi nguwanpa Yiitjunya nganampa waralyngarala mirrirringu. Tjawirrilyi palunya tuḻkuku mayutju tjuṯangku kuwarri wiya tjaatji tiṉangka kutjara ngalkulpayi.
11Tuḻkuku mayutju tiṉangku tjawirrilyi pungkula tiitjingka ngurrka yintilpayi. Yintira Katutjaku ngurra yunngukutu katirra yintilpayi, yaṉangu tjuṯaku kuya Katutjalu waṉinytjaku. Tjawirrilyi tuḻkuku mayutju tiṉangku pungutja tjana mantjira katirra ngurrangka waṉma kutjalpayi.
12Tjawirrilyi ngurrangka waṉma kutjaṉutja nguwanpa, Yiitjunya tawunu Tjarutjalumala aatjayiṯi waralyngarala ngurrka walytja yintirra mirrirringu, yaṉangu tjuṯaku nganampa kuya waṉikitja.
13Ngurra palula Yiitjunya waralyngarala mirrirringanyingka tjana palunya panypurangkupayi. Nganaṉa kutu palumpa tjukarurru nyinanytjala palya kutjupa tjuṯangku nganaṉanya panypurangkunytjaku, Yiitjunya tjana panypurangutja nguwanpa.
14Nganaṉa palulawana ngurra ilkaringka nyinakitja yunytjurringanyi. Mantangka wiya nganaṉa kutu nyinamalpa, wiya.
15Nganaṉa Yiitjuku walytjarringkula wiya kuka tjawirrilyi Katutjaku kutu tjaatjikutu katinytjaku, wiya. Yalatji katinytjawiyangku nganaṉa kutu Katutjanya puḻkawaṉinytjaku. Yalatji kulira nganaṉa watjantjaku, “Yiitjunya ilta ngayuku mayutju nyinanyi.”
16Nyurrangarri yaṉangu kutjupa tjuṯaku tjukarurru kutu palyara nyinanytjaku. Mani yulytjaṯarra aapa yungkunytjaku, yaṉangu kutjupaku. Yalatjinyurra nyinanytjala Katutjanya nyurrangarrimpa yunypa nyinaku.
17Yiitjuku walytja tjuṯa nyurrangarri nyinanyi. Nyurrangarrimpa mayutju tjaatji ngurrara tjuṯaṯarra nyinanyi. Paluru tjana watjantjala nyurrangarri tjukarurrungku palyantjaku. Paluru tjana nyurrangarrinya yaṉṯayaṉṯaṉutjangka Katutjalu tjananya ngula tjapilku. Tjana rawangku kulilpayi nyurrangarrinya tjukarurru yaṉṯayaṉṯalkitjangku. Tjinguru nyurrangarri tjanampa tjukarurru nyinanytjala tjana yunypangku Katutjaku waarrka palyalku. Tjinguru nyurrangarri tjanampa tjukarurru nyinanytjawiyangka tjana watjilpangku palumpa waarrka palyalku. Katutjanyaṯarra nyurrangarrimpa watjilpa nyinarra ngula kuutawutjungka watjalku.
18Nyurrangarri Katutjanya nganampa tjapintjaku. Nganaṉatju kutu kulira nyinapayi Katutjaku tjukarurru nyinakitja.

19Ngayulu nyurrangarrinya yalatji piyuku watjaṉi. Katutjanya ngayuku nyurrangarri tjapintjaku, ngayulu kuwarri palya nyurrangarrilakutu maa yankula nyinanytjaku. Ngayulu kuliṉi ngaangka rawawiyaṉa nyinarra nyurrangarrilakutu maa yankula nyinanytjaku.
20Yiitjunya tjawirrilyi nguwanpa mirrirrinytjala Katutjalu watjaṉu palumpa walytja tjuṯa kutu yaṉṯayaṉṯalkitjangku. Paluru ngangkari tiṉatjarrangku Yiitjunya mirringuru kanara mayutju tiṉa nganampa nyinatjunu, palumpa walytja tjiipi tjuṯa nguwanpaku. Katutjalu nganaṉanya yaṉṯayaṉṯara kanyintjala nganaṉa yunypangku palumpa waarrka palyantjaku. Ngayulu kuliṉi paluru Yiitju Kurayitjaluṯarra nganaṉanya nintira rapantjaku nganaṉa kutu palumpa waarrka palyantjaku. Nganaṉa yaṉangu kutjupa tjuṯangkuṯarra Yiitju Kurayitjanya kutu puḻkawaṉinytjaku. Yalatjiku nganaṉa yunytjurringanyi.
22Ngayuku walytja tjuṯa, wangka ngaatjanyalpiya kulila! Piipa ngaatjanya ngayulu wakara wantirriyalku nyurrangarrinya pukuḻmankunytjaku. Wiya wangka ngaatjanya waṯawaralingku ngarrinyi, wiya, wangka wiima kutju ngarrinyi, purinytju riitarringkula kulira yunyparringkunytjaku.
23Yara kutjupa yalatjiya kulila! Nganampa walytja Timitjiyinya kuwarrikunyu tjiilanguru pakaṉu. Wati paluru ngayulakutu kuwarri ngalya yananyingka, tjungulitju nyurrangarrilakutu maa yankula nyinaku.
24Nyurrangarrimpa mayutju tjuṯangka, Yiitjuku walytja kutjupa tjuṯangkaṯarra yalatji watjala!, “Yitaliyanya ngurrara tjuṯa palya Yiitjuku tjukarurru nyinanyi.”
25Ngayulu nyurrangarrimpa Katutjanya tjapinmalpa, paluru aḻṯurungku nyurrangarrinya kutu yaṉṯayaṉṯantjaku.