Text copied!
CopyCompare
Soso Kitaabuie: Tawureta, Yabura, Inyila - Yaya I

Yaya I 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1N ma die, n bara na birin sɛbɛ wo ma, alako wo naxa yunubi raba, kɔnɔ xa a sa li mixi nde naxa bira na kui, Ala xa Mixi Sugandixi Isa fama won xunmafalade Baba Ala bɛ. Isa tinxin.
2A tan nan findixi sɛrɛxɛ ra won ma yunubie xafarife ra. A mu won ma yunubie gbansan xafarixi, a na nan nabaxi duniɲa mixi birin bɛ.
3Xa won sa Ala xa yaamarie rabatu, na nan a masenma a won Ala kolon.
4Xa mixi nde a fala, «N tan Ala kolon», kɔnɔ a mu a xa yaamarie rabatuma, wule falɛ nan a ra, nɔndi mu na a bɛ.
5Kɔnɔ mixi naxan Ala xui suxuma, Ala xa xanunteya bara gɛ kamalide na kanyi bɛ. Na kui, won nɔma a kolonde won na Ala fɔxɔ ra.
6Naxan yo a falama a nun Ala nan a ra, a lanma a xa a ɲɛrɛ Isa xa kira xɔn.
7N xanuntenyie, n yaamari naxan masenma wo bɛ, fe nɛɛnɛ mu a ra. Wo a kolon kabi a fɔlɛ. Yaamari fori nan a ra, wo naxan singe mɛ nu.
8Kɔnɔ i man na mato n yaamari nɛɛnɛ nan sɛbɛfe wo ma. Nɔndi nan a ra naxan makɛnɛnxi Isa ɲɛrɛ ki kui a nun wo tan fan ɲɛrɛ ki kui, barima dimi na ɲɔnfe, Ala xa naiyalanyi laxixɛ bara mini fɔlɔ.
9Naxan a falama a a na Ala xa naiyalanyi kui, kɔnɔ a a ngaxakerenyi xɔnxi, na kanyi man na dimi nan kui.
10Naxan a ngaxakerenyi xanuma, na kanyi sabatixi Ala xa naiyalanyi nan kui, fefe mu na naxan a rabirama.
11Kɔnɔ naxan a ngaxakerenyi xɔnma, na kanyi na dimi nan kui. A ɲɛrɛma dimi nan kui, a mu a sigade yati toma, barima dimi bara a ya dɔnxu.
12N ma die, n xa a masen wo bɛ yi sɛbɛli ra: Wo xa yunubie bara xafari Isa xili saabui ra.
13Forie, n xa a masen wo bɛ yi sɛbɛli ra: Wo bara a kolon a tan naxan nu na kabi a fɔlɛ. Fonikee, n xa a masen wo bɛ yi sɛbɛli ra: Wo bara nɔ Sentanɛ ra.
14N ma die, n bara na masen wo bɛ yi sɛbɛli ra, barima wo bara Baba Ala kolon. Forie, n bara na masen wo bɛ yi sɛbɛli ra, barima wo a kolon naxan na na kabi a fɔlɛ. Fonikee, n bara na masen wo bɛ yi sɛbɛli ra: barima wo sɛnbɛ gbo. Ala xa masenyi sabatixi wo bɔɲɛ kui. Wo bara nɔɛ sɔtɔ Sentanɛ xun ma.
15Wo naxa duniɲa fe xanu, xa na mu a ra wo mu nɔma Baba Ala xanude.
16Naxan findixi duniɲa fe ra, alɔ ibunadama waxɔnfe kobi, milɛ, nun yɛtɛ igboɲa naxan kelixi see sɔtɔfe ma, na sese mu kelixi Baba Ala ma. A kelixi yi duniɲa nan ma.
17Duniɲa nun a waxɔnfe ɲɔnma nɛ, kɔnɔ naxee Ala waxɔnfe rabama, e kisima nɛ abadan.
18N ma die, won na waxati dɔnxɔɛ nɛ yi ki. Wo bara a mɛ, a Ala xa Mixi Sugandixi yaxui nde na fafe. Wo bara a kolon a yaxui gbegbe bara fa. Won a kolon na nan ma a won na waxati dɔnxɔɛ nɛ yi ki.

19Na mixie kelixi won tan nan xun ma, kɔnɔ won ngaxakerenyi mu nu e ra, xa na mu a ra e mu nu kelima won xun ma nu. Kɔnɔ e to mu tin lude won ya ma, e bara a masen a won ngaxakerenyie mu nu e ra.
20Ala xa Sɛniyɛntɔɛ bara wo sugandi, a Xaxili Sɛniyɛnxi fi wo ma. Na nan a toxi wo birin nɔndi kolonxi.
21N mu yi bataaxɛ sɛbɛxi wo ma wo xa nɔndi kolontareya xa ma. N a sɛbɛxi wo xa nɔndi kolonyi xa fe nan ma, wule yo mu na naxan kui.
22Wule falɛ na nde ra? Naxan a falama a Isa mu findixi Ala xa Mixi Sugandixi ra. Na kanyi bara findi Ala xa Mixi Sugandixi yaxui ra. A bara tondi Baba Ala nun a xa Di ra.
23Mixi naxan tondima Ala xa Di ra, a bara tondi Baba Ala fan na. Naxan bara tin Ala xa Di ra, a bara tin Baba Ala fan na.
24Wo masenyi naxan mɛ a fɔlɛ, wo xa na ragata wo bɔɲɛ ma. Xa a na na ki nɛ, a lima wo bara sabati Baba Ala xa Di nun Baba Ala i.
25Ala xa Mixi Sugandixi bara kisi laayidi tongo won bɛ, kisi naxan mu ɲɔnma abadan.
26N bara yi bataaxɛ sɛbɛ wo ma mixi ndee nan ma fe ra naxee wama wo madaxufe.
27Ala bara a Xaxili fi wo ma, a na wo bɔɲɛ i. Wo hayi mu na karamɔxɔ gbɛtɛ ma. Ala Xaxili nan wo matinkanma nɔndi birin na. Wule yo mu na a xa masenyi kui. Wo xa bira a fɔxɔ ra tun.
28N ma die, wo nun Isa xa lu a ra, alako a na gbilen tɛmui naxɛ yaagi yo naxa won makuya a ra. Won xa la a ra tɛmui birin.
29Wo to a kolon a tinxin, wo xa a kolon fan a tinxintɔɛ birin fatanxi a tan nan na.