Text copied!
CopyCompare
Soso Kitaabuie: Tawureta, Yabura, Inyila - Yaya I

Yaya I 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kisi masenyi, naxan nu na kabi a fɔlɛ, muxu tuli naxan mɛxi, muxu ya naxan toxi, muxu bɛlɛxɛ naxan masuxuxi, muxu bara na seede ba.
2Naxan na kisi ra, na bara a yɛtɛ masen. Muxu bara a to, muxu bara na kisi xa fe kawandi ti, naxan mu ɲɔnma abadan, naxan nu na Baba Ala fɛ ma, beenun a xa a yɛtɛ masen muxu bɛ.
3Muxu naxan toxi, muxu naxan mɛxi, muxu wo fan kawandife na nan na, alako won birin xa lu lanyi kui, won nun Baba Ala nun a xa Di Isa, a xa Mixi Sugandixi.
4Muxu yi fe sɛbɛfe nɛ wo ma, alako muxu xa sɛɛwɛ xa kamali.
5Muxu naxan mɛxi Isa ra, muxu xa na dɛntɛgɛ sa wo bɛ. Ala findixi naiyalanyi nan na. Dimi yo mu na a i.
6Xa won a fala won nun Ala na a ra, kɔnɔ won ɲɛrɛma dimi kui, won bara wule fala, won mu ɲɛrɛfe nɔndi kira xɔn ma.
7Kɔnɔ, xa won ɲɛrɛma naiyalanyi kui Ala xa kira xɔn, won nun danxaniyatɔɛe nan luma lanyi kui. Ala xa Di Isa wuli nan won nasɛniyɛnma yunubi birin ma.
8Xa won a fala yunubi yo mu na won ma, won bara won yɛtɛ madaxu, nɔndi yo mu na won bɛ.
9Xa won na won ti won ma yunubie ra, Ala e xafarima nɛ, a won nasɛniyɛn won ma tinxintareya ma. Ala tinxin, won nɔma won xaxili tide a ra.
10Xa won a fala yunubi yo mu na won ma, won bara Ala findi wule falɛ ra, a xa masenyi mu na won bɔɲɛ kui.