Text copied!
CopyCompare
Pohnpeian Bible with Apocrypha - Weiwa Kan - Weiwa Kan 26

Weiwa Kan 26:3-16

Help us?
Click on verse(s) to share them!
3Met me inenen mehlel, pwehki komw mwahngih mwahu duwen tiahk en mehn Suhs akan oh pil arail wiewia kan. Eri, I peki rehmwi komwi en kanengamah oh ketin karonge ie.
4“Mehn Suhs akan koaros kin wehwehki duwen mwomwen ei mour sang ni ei pwulopwul. Irail pil ese mwomwen ei mour nin tapio, pwe I kin koukousoan nan ei tungoal kahnimw, oh pil nan Serusalem.
5Irail pil wehwehki sang nin tapio, ma irail men kadehde, me sang mahs ngehi emen kisehn pwihnen Parisi me keieu poadidiong at palien lamalam.
6Eri, met I pakadeikdahr pwehki ei koapworopworki inou me Koht ketin wiahiongehr samat kahlap ako—
7iei inou wetohte me at kadaudok eisek riauo koaros kin koapworopworki en ale, ni arail kaudok ong Koht ni rahn nipwong. Eri, koapworopwor wet, maing nanmwarki, me I dipkidahr rehn mehn Suhs akan.
8Eri, dahme kahrehda kumwail mehn Suhs akan sohte kak kamehlelehki me Koht kin ketin kaiasada me melahr akan?
9“Pein ngehi medemedewe me I pahn wia soahng koaros ni uwen ei kak pwe I en uhwong mwaren Sises mehn Nasaret.
10Iei met me I wiahier nan Serusalem, I ahpw ale manaman sang rehn samworo lapalap akan oh salihedi sapwellimen Koht aramas tohtohie; oh ni arail pengpenglahn kamala, I pil inenen iang pwungki mehlel.
11Pak tohto I kaloke irail nan en mehn Suhs kan ar sinakoke kan, oh song pwe re en kahmahmkihla arail pwoson. I inenen lingeringerkin irail; ihme kahrehda I pil kohkilahr nan kahnimw en wehin liki kan pwe I en kaloke irail.”
12“Iei kahrepe wet me I pil kohkilahng Damaskus sang ni manaman oh kehkehlik sang rehn samworo lapalap akan.
13Eri, pohn ahlo nin souwas, maing nanmwarki, I ahpw kilangada marain ehu me lingaling sang ketipin, me dakodo sang nanleng ahpw kapiliepene oh pil ohl akan me iang ie seiseiloak.
14Kiht koaros eri pwupwudiong nanpwel, oh I ahpw rong ngihl ehu me peidohng ie ni mahsen en Ipru, ‘Sohl, Sohl, dahme ke kalokalokehkin ie? Ni omw wiewia men, ke pein kauwehkinuhkala, rasehng kouwol emen me kin pahd kisin tuhke keng me soundakepe kin wokihki.’
15I ahpw idek, ‘Ihs komwi, Maing ei Kaun?’ Kaun-o eri mahsanih, ‘Ngehi Sises me ke kin kalokaloke.
16Uhda, pwe I pwarohng uhk pwe I en piluhkada pwe ke en wiahla ei ladu. Ke pahn koasoiaiong meteikan dahme ke kilang rehi rahnwet, oh pil dahme I pahn kasalehiong uhk ni ahnsou kohkohdo.

Read Weiwa Kan 26Weiwa Kan 26
Compare Weiwa Kan 26:3-16Weiwa Kan 26:3-16