Text copied!
CopyCompare
Pohnpeian Bible with Apocrypha - Rom - Rom 15

Rom 15:24-26

Help us?
Click on verse(s) to share them!
24I koapworopworki me I pahn kak ahnsou wet. Ni ei pahn seiloaklahng Spein, I men tuhwong kumwail, oh mwurin ei pahn pas rehmwail ahnsou kis, I men ale sawasepen ei seiloak sang rehmwail.
25Eri soh, ahnsou wet I pahn seiloaklahng Serusalem pwe I en sewesehda sapwellimen Koht souleng kan wasao.
26Pwe mwomwohdiso kan nan Masedonia oh Krihs re pein lemehda re en wia arail meirong pwe en sewese me semwehmwe kan nanpwungen sapwellimen Koht souleng kan nan Serusalem.

Read Rom 15Rom 15
Compare Rom 15:24-26Rom 15:24-26