Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long Tok Pisin - Matyu

Matyu 27

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Tulait i kamap, na olgeta bikpris na ol hetman bilong ol manmeri ol i wokim toktok bilong kilim Jisas i dai.
2Na bihain ol i pasim em long baklain, na ol i kisim em i go na putim em long han bilong namba wan gavman Pailat.
3Judas, em dispela man i bin givim Jisas long han bilong ol birua, em i lukim ol i daunim Jisas long kot na putim hevi long en. Na em i senisim tingting bilong en na em i kisim dispela 30 mani silva ol bikpris na ol hetman i bin givim long em, na em i bringim i go bek long ol.
4Na em i tok olsem, “Mi bin mekim sin. Dispela man mi givim long han bilong yupela, em i no bin mekim rong. Na yupela bai i kilim em i dai.” Tasol ol i bekim tok olsem, “Em i no samting bilong mipela. Em wari bilong yu tasol.”
5Na Judas i tromoi ol dispela mani silva insait long banis bilong tempel, na em i go hangamapim em yet na em i dai.
6Ol bikpris i kisim dispela mani silva, na ol i tok, “Dispela mani em i pe bilong kilim man i dai. Yumi no ken putim wantaim mani bilong tempel.”
7Na ol i pasim wanpela tok, na long dispela mani ol i baim hap graun bilong ol man bilong wokim sospen graun. Ol i laik bai dispela graun i stap matmat bilong ol man bilong ol longwe ples.
8Olsem na dispela hap graun i kisim nem, Graun Bilong Blut, na ol man i save kolim olsem yet.
9Olsem na wanpela tok bipo God i bin mekim long maus bilong profet Jeremaia em i kamap tru. Em i bin tok olsem, “Ol i kisim dispela 30 mani silva. Ol Israel i bin makim dispela pe olsem pe bilong baim dispela man.
10Na long dispela mani ol i baim graun bilong man bilong wokim sospen graun, olsem Bikpela i bin tokim mi.”
11Jisas i sanap i stap long ai bilong namba wan gavman Pailat, na Pailat i askim em olsem, “Yu king bilong ol Juda, a?” Na Jisas i tok, “Yu yet yu tok olsem.”
12Na ol bikpris wantaim ol hetman ol i sutim planti tok long Jisas. Tasol em i no bekim wanpela tok.
13Olsem na Pailat i askim em gen olsem, “Ating yu no harim olgeta dispela toktok ol i sutim long yu?”
14Na Jisas i no bekim wanpela tok long Pailat. Olsem na Pailat i tingting planti.
15Long olgeta yia long dispela bikpela de bilong lotu, namba wan gavman i save lusim wanpela kalabusman. Ol manmeri yet i save kolim nem bilong wanpela man i stap long kalabus, na Pailat i save lusim dispela man i go long ol.
16Na long dispela taim i gat wanpela man nogut tru i stap long kalabus, nem bilong en Jisas Barabas.
17Ol manmeri i kam bung pinis, orait Pailat i askim ol olsem, “Yupela i laik bai mi lusim husat i go long yupela? Bai mi lusim Jisas Barabas, o bai mi lusim dispela Jisas ol i tok God i bin salim em i kam?”
18Pailat i tok olsem, long wanem, em i save, ol i bel nogut tasol long Jisas, na ol i bringim em i kam long kot.

19Na tu, taim Pailat i sindaun i stap long sia bilong jas, meri bilong en i bin salim tok i kam long em olsem, “Yu no ken mekim wanpela samting long dispela stretpela man. Long nait mi lukim em long wanpela driman, na mi pilim bikpela hevi.”
20Ol bikpris wantaim ol hetman i kirapim bel bilong ol manmeri, long ol i mas singaut long Pailat i mas lusim Barabas na i kilim Jisas i dai.
21Na namba wan gavman i askim ol gen olsem, “Yupela i laik bai mi lusim husat bilong dispela tupela man?” Na ol manmeri i singaut olsem, “Barabas.”
22Na Pailat i askim ol, “Na yupela i laik bai mi mekim wanem long dispela Jisas ol i tok God i bin salim em i kam?” Na olgeta i singaut olsem, “Nilim em long diwai kros.”
23Na Pailat i askim ol, “Bilong wanem? Em i mekim wanem rong?” Tasol ol i singaut strong moa, “Nilim em long diwai kros.”
24Pailat i save nau, ol bai i no inap harim tok bilong en, na bikpela pait i laik kirap. Olsem na em i kisim sampela wara na em i wasim han bilong en long ai bilong ol manmeri. Na em i tok olsem, “I no asua bilong mi sapos dispela man i dai. Em i samting bilong yupela tasol.”
25Na olgeta manmeri i bekim tok olsem, “Dispela asua i ken i stap long mipela na long ol pikinini bilong mipela.”
26Olsem na Pailat i lusim Barabas i go long ol. Na em i tok na ol soldia i wipim Jisas. Na bihain em i givim Jisas long han bilong ol soldia, bai ol i nilim em long diwai kros.
27Orait ol soldia bilong namba wan gavman i bringim Jisas i go insait long haus gavman, na olgeta i kam bung long pes bilong em.
28Na ol i rausim klos bilong em, na ol i putim wanpela retpela klos long em.
29Na ol i kisim ol rop i gat nil na wokim samting olsem hat bilong king, na ol i putim long het bilong em. Na ol i putim wanpela stik long han sut bilong en. Na ol i brukim skru long en, na ol i tok bilas long em olsem, “Gude, king bilong ol Juda.”
30Na ol i spet long em, na ol i kisim dispela stik ol i bin putim long han bilong Jisas na ol i paitim het bilong en.
31Ol i mekim dispela olgeta pasin bilong tok bilas long em pinis, orait ol i rausim dispela klos ol i bin putim long em, na ol i putim bek klos bilong em yet. Na ol i kisim em i go bilong hangamapim em long diwai kros.
32Ol i wokabaut i go, na ol soldia i lukim wanpela man bilong taun Sairini, nem bilong en Saimon. Na ol i kisim em na mekim em i karim diwai kros bilong Jisas.
33Orait ol i go kamap long wanpela ples, nem bilong en Golgota. As bilong dispela nem i olsem, Ples bilong bun bilong het. Na long dispela ples
34ol i givim Jisas sampela wain ol i bin tanim wantaim marasin i gat pait nogut, bai em i dring. Na em i traim, tasol em i no dring.
35Ol soldia i hangamapim Jisas pinis long diwai kros, orait ol i pilai satu bilong tilim ol klos samting bilong en namel long ol yet.
36Na ol i sindaun long dispela ples, na ol i was long em.

37Antap long het bilong en ol i raitim dispela tok ol i bin kotim em long en. Ol i raitim tok olsem, “Dispela em Jisas, King bilong ol Juda.”
38Klostu long Jisas ol i hangamapim tupela man bilong pait na stil. Ol i hangamapim wanpela long diwai kros i stap long han sut bilong em, na wanpela long diwai kros i stap long long han kais.
39Na ol manmeri i kam i go, ol i tok bilas long em. Ol i naisim het
40na i tok, “Yu man bilong brukim tempel na sanapim gen long tripela de tasol, yu ken helpim yu yet. Sapos i tru yu Pikinini Bilong God, orait lusim diwai kros na kam daun.”
41Ol bikpris wantaim ol saveman bilong lo na ol hetman tu ol i tok bilas olsem,
42“Em i bin helpim ol arapela man, tasol em i no inap helpim em yet. Em i king bilong Israel. Orait em i ken lusim diwai kros na i kam daun, na bai yumi bilip long em.
43Em i bilip long God na i tok, ‘Mi Pikinini Bilong God.’ Orait, sapos God i laikim em, God i ken helpim em nau.”
44Tupela stilman ol i bin hangamapim long ol diwai kros klostu long Jisas, tupela tu i mekim ol wankain tok bilas tasol long em.
45Long 12 klok, tudak i karamapim graun olgeta, i go inap long 3 klok long apinun.
46Na klostu long 3 klok Jisas i singaut strong olsem, “Eli, Eli, lema sabaktani?” As bilong dispela tok i olsem, “God bilong mi, God bilong mi, bilong wanem yu lusim mi?”
47Sampela man i sanap klostu, ol i harim dispela tok, na ol i tok, “Dispela man i singautim Elaija.”
48Na kwiktaim wanpela bilong ol i ran i go kisim wanpela spans na putim long wain. Na taim wain i pulap long en, em i pasim long wanpela stik na i givim long Jisas bilong dring.
49Tasol ol arapela i tok, “Wet, yumi lukim pastaim. Ating bai Elaija i kam helpim em, o nogat?”
50Jisas i singaut strong moa gen, na em i lusim spirit bilong en i go na em i dai.
51Long dispela taim tasol dispela bikpela laplap i hangamap i stap insait long tempel em i bruk long antap i go inap long daunbilo bilong en, na i kamap tupela hap. Na graun i guria, na ol bikpela ston i bruk.
52Na ol ples matmat i op, na planti manmeri bilong God, bipo ol i dai pinis, nau ol i kirap.
53Ol i lusim matmat, na bihain long Jisas i kirap bek pinis, ol i go insait long taun bilong God. Na planti man i lukim ol.
54Kepten wantaim ol soldia i was long Jisas i stap, ol i lukim graun i guria na ol samting i kamap, na ol i pret moa. Na ol i tok olsem, “Tru tumas, dispela man em i Pikinini Bilong God.”

55Planti meri tu i stap, ol i bin bihainim Jisas na i lusim Galili na i kam bilong helpim em. Ol dispela meri i sanap longwe liklik na ol i lukluk i stap.
56Wanpela namel long ol em Maria bilong taun Makdala. Na wanpela em Maria, mama bilong Jems tupela Josep. Na wanpela em mama bilong tupela pikinini bilong Sebedi.
57Long apinun wanpela maniman bilong taun Arimatea, nem bilong en Josep, em i kam. Em tu i disaipel bilong Jisas.
58Em i go long Pailat na i askim Pailat long larim em i kisim bodi bilong Jisas. Orait Pailat i tokim ol soldia na ol i givim bodi long Josep.
59Na Josep i kisim bodi na i karamapim long klinpela waitpela laplap.
60Na em i kisim bodi i go na putim insait long nupela matmat bilong em yet. Dispela matmat em wanpela hul bilong ston Josep i bin tokim ol man long wokim. Na Josep i tantanim wanpela bikpela ston i kam pasim maus bilong hul. Em i mekim olsem pinis, na em i go.
61Maria bilong Makdala wantaim narapela Maria, tupela i stap. Tupela i sindaun klostu long matmat, na tupela i lukluk i stap.
62De bilong redim ol samting bilong de Sabat em i pinis, na long de bihain, ol bikpris wantaim ol Farisi ol i go lukim Pailat.
63Ol i tokim em olsem, “Bikman, mipela i tingim wanpela tok dispela man bilong giaman i bin mekim long taim em i stap yet. Em i tok, ‘Bihain long tripela de bai mi kirap bek.’
64Olsem na yu mas tok na ol i ken pasim gut dispela matmat inap long tripela de. Nogut ol disaipel bilong en i kam stilim bodi bilong en na tokim ol manmeri olsem, ‘Em i kirap bek long matmat.’ Na dispela nupela tok giaman bilong ol bai i winim tok giaman em i bin mekim bipo.”
65Orait Pailat i tokim ol olsem, “Yupela kisim ol soldia na tokim ol long was i stap long dispela matmat. Yupela go na mekim olgeta samting yupela i laik mekim bilong pasim strong dispela matmat.”
66Orait na ol i go pasim matmat. Ol i putim mak bilong tambuim dispela ston i stap long maus bilong hul, na ol i putim ol soldia bilong was long matmat.