Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Luqaasa

Luqaasa 22

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Oittaa miyo Paasikaa Baalaa gallassaa bonchchiyo wodee gakkana matiis.
2Qeese halaqatinne higgiyaa tamaarissiyaageeti asaassi yayyiyo gishshau, Yesuusa woriyo ogiyaa koyoosona.
3Hegaappe guyyiyan, Seexaanai tammanne naa77u erissiyo ashkkaratuppe issuwan, Asqqoroota giyo Yihudan gelin,
4Yihudai biidi, qeese halaqatuuranne Beeta Maqidasiyaa wotaaddarata azaziyaageetuura, “Yesuusa waata aattada immoo” giidi haasayiis.
5Haasayin eti ufaittidi, Yihudaa, “Nuuni neessi miishsha immana” yaagidi odidosona.
6I ero yaagidi, asi bainnasan etassi Yesuusa aattidi immanau injjetiya wodiyaa wochchees.
7Oittaa miyo gallassaa bonchchiyo wodee gakkiis. He gallassan Paasikaassi anqqara dorssa shukkanau bessees.
8Yesuusi PHeexiroosanne Yohaannisa, “Nuuni Paasikaa Baalaa bonchchiyo gallassan maana qumaa biidi giigissite” yaagidi kiittiis.
9Kiittin, “Nuuni awan giigissanee?” yaagidi a oichchidosona.
10Yesuusi eta hagaadan yaagiis; “Siyite; katamaa intte gelanau biishin, otuwan haattaa tookkida issi bitanee inttenaara gaittana. A kaallidi, i geliyo keettaa gelite.
11Gelidi keettaawaa, ‘Tamaarissiyaagee nena, “Taani ta erissiyo ashkkaratuura Paasikaa Baalaa bonchchiyo gallassan qumaa maanau imatta kifilee awaanee?” yaagees’ yaagite.
12Keettaawai inttena pooqiyaa bollan de7iya makettida aaho kifiliyaa bessana. Hegan qumaa giigissite” yaagiis.
13Eti biidi, Yesuusi banttau yootidoogaadan demmidi, yaani Paasikaa Baalaa bonchchiyo gallassi maana qumaa giigissidosona.
14Qumaa miyo wodee gakkin, Yesuusi ba kiittido tammanne naa77atuura issippe maanau uttiis.
15Uttidi yaagiis; “Taani waayettanaappe kasetada, inttenaara ha Paasikaa Baalaa bonchchiyo gallassan miyo qumaa maanau daro amottaas.
16Aissi giikko, taani inttessi odais; hegee Xoossaa kawotettan polettana gakkanaashin, taani naa77anttuwaa hegaa miikke” yaagiis.
17Yaagidi Yesuusi burccukkuwaa ekkidi, Xoossaa galatidi, “Heite; hagaa burccukkuwan de7iyaagaa shaakkidi uyite.
18Aissi giikko, taani inttessi odais; Xoossaa kawotettai yaana gakkanaashin, hachchippe doommada woiniyaa eessaa uyikke” yaagiis.

19Qassi oittaa ekkidi, Xoossaa galatiis; he oittaa menttidi, etassi immidi, “Hagee intteyyo imettida ta ashuwaa; hagan tana hassayite” yaagiis.
20Kahuwaa mirggidoogaappe guyye baggan, kaseegaadan burccukkuwaa etassi immidi, hagaadan yaagiis; “Hagee inttessi gukkiya ta suuttan maacettida ooratta maachchaa.
21“SHin be7ite; tana aattidi immana bitanee tanaara masoofiyan issippe mees.
22Aissi giikko, taani Asa Na7ai, Xoossai ba qofaa qachchidoogaadan bais; shin tana aattidi immana uraassi aayye7ana” yaagiis.
23Bantta giddoppe hegaadan oottanau ooni qoppidaakko, issoi issuwaa oichchidosona.
24Qassi bantta ubbaappe ooni gitakko bantta giddon palamettidosona.
25Palamettin Yesuusi eta yaagiis; “Ha sa7an de7iya kawoti bantta asaa godatoosona. Eta haariyaageeti kehiyaageeta geetettoosona.
26SHin intteppe gitatiyaagee intte ubbaappe guuxxiyaagaa mala gidanaappe attin, intte hegaadan hanoppite; inttena haariyaagee inttessi ashkkaradan hano.
27Qumaa maanau uttiyaagee giteeyye qumaa sinttau aattiyaagee gitee? Qumaa maanau uttidaagee gita gidennee? SHin taani intte giddon qumaa sinttau aattiya ashkkara mala.
28“Qassi taani paacettiyo wode tana yeggibeennaageeta.
29Ta kawotettan taani qumaa miyo sohuwan intte maana malanne, uyana mala, qassi tammanne naa77u Israa7eela zaretu bolli pirddiiddi, araatatun uttana mala, ta Aawai tana sunttidoogaadan, taani inttena sunttais” yaagiis.
31Godai, “Simoonaa, Simoonaa, akeeka; asai gisttiyaa harqqiyoogaadan, Seexaanai inttena harqqanau Xoossaa woossin, Xoossai ero giis.
32SHin taani ne ammanoi bayenna mala, neessi Xoossaa woossaas; neeni taakko simmiyo wode, ne ishantta minttetta” yaagiis.
33Simooni, “Godau, taani nenaara qasho keettaa baanau, qassi nenaara haiqqanaukka giigaas” yaagiis.
34SHin Yesuusi, “PHeexiroosaa, taani neeyyo odais; hachchi qammi, kuttoi waassanaappe kase, neeni tana eriyoogaa heezzutoo kaddana” yaagiis.
35Yesuusi ba erissiyo ashkkaratussi, “Korjjoi woi qarcciiti woi caammi bainnan taani inttena kiittido wode, inttessi paccidabi de7ii?” yaagiis. Yaagin eti, “Aibinne baawa” yaagidosona.
36Yesuusi eta, “SHin ha77i korjjoi woi qarcciiti de7iyoi ooninne ekki efo. Bisoi bainna urai ooninne ba maayuwaa baizzidikka issi biso shammo.
37Aissi giikko, taani inttessi odais; Xoossaa maxaafan xaafettida tabai polettiyo gishshau, ‘Hagee mooranchchatuura paidettiis’ geetettidi xaafettidaagee tanan polettanau bessees” yaagiis.

38Erissiyo ashkkarati, “Godau, hagan naa77u bisoti de7oosona” yaagin Yesuusi, “Hegee gidana” yaagiis.
39Yesuusi katamaappe kiyidi, haroodeegaadan Dabira Zaite Deriyaa kiyiis. Qassi erissiyo ashkkaratikka a kaallidosona.
40He sohuwaa gakkidi, “Paaciyan intte gelennan attana mala, Xoossaa woossite” yaagiis.
41SHuchchaa olin gakkiyo sohuwaa keenaa etappe haakki biidi gulbbatidi
42Xoossaa, “Ta Aawau, neeni koyiyoobaa gidikko, ha burccukkuwaa taappe digga; shin neeni koyiyoobai hanoppe attin, taani koyiyoobai hanoppo” yaagidi woossiis.
43Saluwaappe yiidi minttettiya kiitanchchai ayyo beettiis.
44Ba wozanaa giddon mishettidi, daro minttidi woossees. I cawattiyo cawai sa7an xokkiya suutta milatees.
45Woosaappe denddidi, ba erissiyo ashkkaratukko guyye biis. Biidi eti daro qarettido gishshau, daafuridi xiskkidaageeta demmidi,
46“Aissi xiskkeetii? Paaciyan gelennan attana mala, denddidi Xoossaa woossite” yaagiis.
47I biron hegaa haasayishin, asai yiis. Tammanne naa77u erissiyo ashkkaratuppe issi Yihudaa giyoogee he asaa kaalettiiddi, Yesuusa yeranau akko shiiqiis.
48SHin Yesuusi a, “Yihudaa, neeni tana Asa Na7aa yerada aatta immai?” yaagiis.
49Yesuusaara de7iya erissiyo ashkkarati hegaa be7ido wode a, “Godau, nuuni eta bisuwan shocanee?” yaagidosona.
50Etappe issoi qeese ubbatu halaqaa ashkkaraa shocidi, a ushachcha haittaa qanxxi oliis.
51SHin Yesuusi, “Aggite” yaagidi, a haittaa bochchidi pattiis.
52Hegaappe guyyiyan, Yesuusi baakko yiida qeese halaqata, Beeta Maqidasiyaa wotaaddarata azaziyaageetanne cima asaa hagaadan yaagiis; “Tana pangga kessidi, pangga oiqqiyoogaadan oiqqanau bisonne dulla oiqqidi yiidetii?
53Taani Beeta Maqidasiyan gallassi gallassi inttenaara de7iyo wode tana oiqqibeekketa; shin hagee intte wodenne xumaa wolqqaa wode” yaagiis.
54Yesuusa qachchidi, qeese ubbatu halaqaa soo ekki efiidosona. Qassi PHeexiroosi haahuwan kaalliis.
55Eti dirssa giddon tamaa eettidi, issippe uttidaashin, PHeexiroosikka eta giddo gelidi, utti bayiis.

56Issi ashkkariyaa PHeexiroosi tamaa achchan uttidaagaa be7idaara tishshi ootta xeellada, “Hageekka aara issippe de7ees” yaagaasu.
57SHin PHeexiroosi, “Ha mishiree, taani a erikke” yaagidi kaddiis.
58Guuttaa gam77ishin, issoi PHeexiroosa be7idi, “Neenikka etaara issippe de7aasa” yaagiis. SHin PHeexiroosi, “Hagoo, taani etaara issippe de7ikke” yaagiis.
59Hara bitanee issi saate gidiyaagaa keenaappe guyyiyan, “Ha bitaneekka Galiila asa gidiyo gishshau, aara de7iyoogee tuma” yaagidi minttidi odiis.
60SHin PHeexiroosi, “Hagoo, neeni giyoobai aibakko taani erikke” yaagiis. I biron haasayishin, sohuwaarakka kuttoi waassi aggiis.
61Godai guyye simmidi, PHeexiroosa xeelliis. Xeellin PHeexiroosi Godai bana, “Neeni hachchi kuttoi waassanaappe kase, heezzutoo tana kaddana” giidoogaa hassayiis.
62PHeexiroosi kare kiyidi, mishettidi yeekkiis.
63Yesuusa oiqqida asati shocoosonanne a bolli qilliiccoosona.
64A aifiyaa goozidi, “Nena dechchidai oonee? Ane hananabaa yoota” yaagidi a oichchidosona.
65Qassi a hara daro cashshaa cayidosona.
66Wonttin dere cimati, qeese halaqatinne higgiyaa tamaarissiyaageeti issisaa shiiqidi, Yesuusa bantta shiiqidosaa efiidi,
67“Kiristtoosi nenee? Nuussi oda” yaagidosona. SHin i yaagidi zaariis; “Taani inttessi odikko, tana ammanekketa.
68Qassi taani inttena oichchikko odekketa; woi tana qashuwaappe birshshekketa.
69SHin taani Asa Na7ai, ha77ippe doommada, wolqqaama Xoossaappe ushachcha baggaara uttana” yaagiis.
70Eti ubbai Yesuusa, “Yaatin neeni Xoossaa Na7ee?” yaagidosona. Yaagin i zaaridi, “Intte tana, ‘Neeni Xoossaa Na7aa’ giyoogaa tumaa geeta” yaagiis.
71Eti, “Nuuni nu huuphiyan a doonaappe siyida; simmi hagaappe sinttan nuna ai markka koshshii?” yaagidosona.