Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Luqaasa

Luqaasa 15

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Issi gallassi, giiraa shiishshiyaageetinne nagaranchchati Yesuusabaa siyanau daroti akko shiiqidosona.
2Parisaawetinne higgiyaa tamaarissiyaageeti, “Hagee nagaranchchatuura dabbotees; etaara mees” yaagidi, Yesuusa bolli zuuzummidosona.
3Zuuzummin Yesuusi etassi ha leemisuwaa odiiddi,
4“Intteppe issi uraassi xeetu dorssi de7iyoogee etappe issinna geelladan bayiyaabaa gidikko, uddufun tammanne uddufunaa buuran yeggi bayidi, issinno demmana gakkanaashin koyanau beennee?
5He bayida dorssiyo demmido wode ufaittidi, ba hashiyan tookkees.
6Tookkidi soo ehiidi, ba laggetanne ba shoorota issippe xeesees; xeesidi, ‘Taani ta bayida dorssiyo demmido gishshau, tanaara ufaittite’ yaagidi, etassi odees.
7Taani intteyyo odiyoogee aibee giikko, hegaadan nagaraappe simmana koshshenna uddufun tammanne uddufun xillotun ufaittanaappe ba nagaraappe simmiya issi nagaranchchan saluwan de7iyaageeti ufaittana.
8“Woikko tammu bootta shilinggee de7iyoora geelladan, issi shilinggee bayikko, xomppiyaa xomppada, ba keettaa pittada demmana gakkanaashin, minttada koyennaara oonee?
9Demmido wode, a ba laggetanne ba shoorota issippe xeesada, ‘Taani ta bayida shilinggiyaa demmido gishshau, tanaara ufaittite’ yaagana.
10Taani inttessi odais; hegaadan Xoossaa kiitanchchati nagaraappe simmiya issi nagaranchchan ufaittana” yaagiis.
11Qassikka Yesuusi hagaadan yaagiis; “Issi bitaniyaassi naa77u naati de7oosona.
12Etappe kaaloi ba aawaa, ‘Ta aawau, neessi de7iyaabaappe tana gakkiyaagaa shaakkada hamma’ yaagin, aawai baassi de7iyaabaa ba naa77u naatussi shaakkiis.
13“Guutta gallassaappe guyyiyan, kaalo na7ai ba miishshaa ubbaa shiishshi ekkidi, haaho dere biis. Hegan miishshaa ohettaa mooridi, ba miishshaa laaliis.
14Ayyo de7iyaabai ubbai wuriichchidoogaappe guyyiyan, he biittan wolqqaama koshai gelin, i tuggatiis.
15He dere asaappe issuwaakko biidi, ‘Tana neessi ashkkara oottarkkii?’ yaagin, bitanee ba gudunttaa wudiyaa heemmanau dembbaa a yeddiis.
16Gudunttaa wudee miyo harqquwaa maanaukka amottiis; shin ayyo ainne immidai baawa.
17“Ba mooruwaa hassayidi, ‘Qumai xoonidi sa7an attiyo ta aawaa oosanchchati aappuna shin, tana hagan namisai worii?
18Denddada ta aawaakko baada, “Ta aawau, taani Xoossaakka nenakka naaqqaas.

19Hagaappe sinttan ne na7a geetettanaukka bessikke; tana ne ashkkaratuppe issuwaadan wottarkkii” gaana’
20yaagidi denddidi, ba aawaakko yiis. “I biron haahuwan de7ishin, a aawai a be7idi, ayyo mishettiis; woxxi qoommidi, a yeriis.
21“Na7ai, ‘Ta aawau, taani Xoossaakka nenakka naaqqaas; hagaappe sinttan ne na7a geetettanaukka bessikke’ yaagiis.
22“SHin a aawai ba ashkkarata hagaadan yaagiis; ‘Ubbaappe lo77iya maayuwaa eesuwan ehiidi, a maizzite; a kushiyan migiduwaa a gediyankka caammaa wottite.
23Modhdho mirgguwaa ehiidi shukkite; moos, ufaittoos.
24Aissi giikko, hagee ta na7ai haiqqiis; shin paxiis; qassi bayiis; shin beettiis’ yaagin, ufaissaa doommidosona.
25“Baira na7ai gaden de7iyaagee yiidi, soo matiyo wode, karaabiyaanne yettaa siyiis.
26Ashkkaratuppe issuwaa xeesidi, ‘Hegee aibee?’ yaagidi oichchiis.
27Oichchin ashkkarai, ‘Ne ishai saro yiido gishshau, ne aawai modhdho mirgguwaa ayyo shukissiis’ yaagiis.
28“Baira na7ai hanqqettidi, soo gelennan ixxin, a aawai kare kiyidi, a woossiis.
29SHin i ba aawaa hagaadan yaagiis; ‘Hagaa keena laittaa neessi daro oottaas; neeni giidobaa polennan mulekka aggabeikke; ta laggetuura ufaittana mala, taassi harai atto issi deeshsha marakka imma erakka.
30SHin hagee ne na7ai, ne miishshaa shaaramuxa maccaasan wurssidaagee yin, ayyo modhdho mirgguwaa shukkadasa’ yaagiis.
31“Yaagin aawai a, ‘Ta na7au, neeni ubba wode tanaara de7aasa; tabai ubbaikka neessa.
32SHin hagee ne ishai, haiqqidaagee paxido gishshaunne bayidaagee beettido gishshau, nuuni miiddi uyiiddi ufaittana koshshees’ yaagiis” giidi Yesuusi yootiis.