Text copied!
CopyCompare
Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament - Levítico

Levítico 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Itzun bantz, nintzun jilon tzaj Kataj Ryos tetz Moisés, tul yi mantial tetz molbil ib tu Kataj. Itzun taltz:
2“Chamwe' cu'n cyakil yi e' atanum, yi e' xonl Israel, nin alaj yi xtxolbile'j scyetz: ”Cyakil axwok yil cxu'l wok tan toye'n itx'ixwatz tzinwutz, tajwe'n cu'n yi cho'n tz'el tzaj ita'n ẍchixo'l wacẍ nka ẍchixo'l cne'r.
3”Ko at jun yi na taj toy jun wacẍ tetz xtx'ixwatz, yi spat-xok tircu'n, tajwe'n cu'n yi mam, nin yi qui'c mu'ẍ tal yana'sil. Nin tajwe'n yil toy swetz tetz cu'n talma'. Nin cho'n tz'opon ita'n swutz yi puertil yi pe'mil yi mantial tetz molbil ibaj.
4Tajwe'n yil tak'e'n yi aj oyinl yi k'ab twi' yi wacẍ yi spat-xok, bantz incuyul paj yi jun aj oyinla'tz.
5Ej, nin te yi nsken wi't je' tk'ol yi k'ab twi' yi wacẍa'tz, ba'n tzun tz'oc jak' kultz ta'n. ”Ma yi e' xonl Aarón yi e' cu'n pale', ba'n cho'c tan suke'n nin yi ẍch'el swetz, nin tan kojle'n nin tibaj nin xlajak yi patbil tx'ixwatz, yi cho'n at nicy'al yi wutzk'anil yi mantial tetz molbil ibaj.
6Ej, ba'n tzun tz'oc yi aj oyinla'tz tan telse'n cyakil yi stz'uml yi tetz xtx'ixwatz, nin tan ẍek'le'n cu'n yi wankil yi txuca'tz.
7Inti yi e' pale', ba'n lcyak'e'n k'ak' wi yi altar, yi patbil tx'ixwatz, nin ba'n chinuque'n yi si' tibaj yi k'ak'a'tz.
8Kalena's tzun lje' txoli'n yi e'chk piẍa'l yi wacẍa'tz yi nsken ẍek'xij tibaj yi si'. Ncha'tz sbne' yi wi' tuml cyakil yi ẍepu'il, ba'n lje' tak'le'n wi k'ak'.
9Ma te yi ntaxk oc wi k'ak', tajwe'n yil tz'oc yi aj oyinl tan xtx'ajle'n te'j yi lasu' tu yi cux yi wacẍ. Kalena's tzun tz'oc yi pale'-tz tan pate'n tircu'n, yi jun oya'tz. Na ni'cu'n chi i'tzk jun cumir yi na oylij swetz yi wi'nin c'o'cal tzinwutz, nin yi wi'nin na chintzatzin te'j.
10”Ma kol tz'eltzaj yi tx'ixwatz ita'n ẍchixo'l cne'r, nka ẍchixo'l chiw, tajwe'n yi i'tz jun mam yi qui'c mu'ẍ tal yana'sil.
11Ej nin cho'n tz'oc jak' kul, tzinwutz yi in Jehová yi iRyosil, te yi jalaj xlaj yi altar yi na xmayinin je'n tzi'n. Tajwe'n tzun yil cho'c yi e' pale', tan xtxitle'n nin yi ẍch'el yi jun oya'tz wi yi patbil tx'ixwatz nin ncha'tz xlajak.
12Kalena's tzun tz'oc piẍe'n cu'ntz. Nin tajwe'n tz'oc yi pale' tan nuc'leje'n yi chi'baja'tz tibaj yi si' yi at wi altar. Nin ncha'tz sbne' i' te yi wi', tuml until yi lasu'. Tircu'n jepon nuq'uij wi altar.
13Te yi ntaxk je' wi altar, tajwe'n yil tz'oc yi aj oyinl, tan xtx'ajle'n yi lasu' tuml yi cux yi jun oya'tz. Tz'ocopon tzun jun pale'-tz tan tocse'n k'a'kl tircu'n, tetz jun oy yi wi'nin c'o'cal tzinwutz, nin yi wi'nin na chintzatzin te'j.
14”Ma jalu', ko i'tz jun tal ch'u'l yi spat-xok tetz oy, tajwe'n cu'n yil xcon jun tal xmucuy, nka jun tal ne'ẍ slu'k.
15Nin tajwe'n yi cho'n tz'oc yi pale' tan banle'n yi munl swutz yi patbil tx'ixwatz. Tajwe'n bajx skinlen wi' yi tal txuca'tz, kalena's tzun lyutz'nin yi ẍch'el le jalaj xlaj yi patbil tx'ixwatz. Ba'n tzun tz'octz tan pate'n yi tal txuca'tz wi altar.
16Poro te yi ntaxk oc yi pale' tan pate'n, tajwe'n yil tz'el yi xpatzqui'y ta'n, tuml cyakil yi at le c'u'l, nin cho'n mben tcy'al xlaj len yi patbil tx'ixwatz, kale na molxe't yi tza'j.
17Ncha'tz, ba'n che' stz'ame'n yi xicy' tan katzle'n yi tal txuca'tz. Poro qui'c cuj tan cwe'n cobsal junawes. Kalena's tzun tz'octz tan pate'n tibaj yi si' yi at wi yi patbil tx'ixwatz, tetz jun oy yi wi'nin c'o'cal tzinwutz, nin yi wi'nin na chintzatzin te'j.