Text copied!
CopyCompare
Bab-Dummad-Garda-Islidikid - Hebreos

Hebreos 8

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Nabir. Emi anmar egi-sunmakdanikidi, anmar sogdanido, dule-irwa-Bab-Dummadse-goled-bur-dummad an nikamarye. A-dule, Bab-Dummad-ologana-argan-nuedsik nibneggi sigdapye.
2We-dule, Bab-Dummad na ese-goled-neg-islidikid-sobsadgi, dule gwen a-neg-sobsasulidgi, arbaedid.
3Ar bela dule-irwa-Babse-goled-bur-dummagan nugsaleged, Bab-Dummadga-ibmar-ukega, degi, Bab-Dummadga-ibmar-ogumakar-ukega, nugsaleged. Amba deyobmodo, Jesucristo Bab-Dummadga ibmar ukmogargebed.
4Ar Jesús we-napneggi-gudiina, dule-irwa-Bab-Dummadse-goledga guosulinad. Ar ade, anmar bato we-napneggi dule-irwa-Babse-gormalad Moisés-Igar-Maidba Bab-Dummadga-ibmar-ukmalad nikamalad.
5Neg-Islidikidgi, dule-irwa-Babse-gormalad-e-arbamaladi, Bab-Dummad-neggi-ibmar-imaklegedyobsulid. Unnila nibneggined-e-wilubgan gued. A-ular, Moisés Bab-Dummadse-goled-neg-sobesokargu, Bab-Dummad Moisésʼga sogsagusad: “Nue be dako, be imakoedi, igi yarbirgi bega e-dakleged oyolesa, a-sunnagwad be imakoed.”
6Ar emigindi, Jesús dule-irwa-Babse-goled-e-arbaedi, dule-irwa-Babse-gormalad-baigan-e-arbaedba bur-nuedid. Ar ade, Jesucristo, Igar-Bini-megisad-irwa-gwisguega nug-imaklesad. We-Igar-Binid igar-seredba bur-nuedid. Ar we-Igar-Binid Bab-Dummad-yoedse-ibmar-bur-birigined-ukoye-sogsadba megisad.
7Ar gebe-igar-megisad bela unnitiba-maina, bar a-sorba we-igar-baid abelegosulinad.
8Ar Bab-Dummad, dulemar geg e-igar-idu-megisadba nue-nana-daksasoggu, Bab-Dummad sogsad: “Ani an soged, ibagan danikoed, Israel-dulemarbo, degi, Judá-dulemarbo, igar-binid an mesoed.
9E-dadganbo-Igar-Mesisadyobi, an igar mesosulid. Deunni, Egipto-yalagi an e-dadgan-onosgu, anbo Igar Mesisgusad. Amar anbo-Igar-Mesisadgi gwen nanassurmarsoggu, a-ular, a-dulemar an indaksasunnad.” Jeremías 31:31-32 Deyob Bab-Dummad soged.
10“Degisoggu, a-ular, a-ibagan-sorbali, Israel-dulemar-ebo an weyob igar mesoed: E-gwage-ulubgi an-igar an ega nasikoed, e-binsaedgi an-igar an ega narmakoed. Ani an e-Bab-Dummadga guoed, emar an-dulaga gumarmogoed.
11Bar dule, dule-baid odurdakosulid, e-gwenad-odurdakosurbalid, ega sogosulid: ‘Bab-Dummad be amimala.’ Ar bela burwiganase, degi, serganse-bakale, an-amimaloed.
12E-isgumalad bela an ega elioed, isgussulidyob an dakoed. Bipisaale bar an e-isgusadgi binsaosulid.”
13Bab-Dummad Igar-Binidye-sogedgi, sognaido: Igar-idualed seredgusye. Ar Igar-Seredye-sogedi, we-igar-sered bato e-bergued warmakdanisundo.