Text copied!
CopyCompare
Bab-Dummad-Garda-Islidikid - Hebreos

Hebreos 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Bab-Dummad, dikasurgus na E-gayaburba-barsogmaladba akar-akar anmar-babganga sunmakdanikid.
2Emisgwasaardi, Bab-Dummad na e-Machiba anmarga sunmaksad. Bab-Dummad bela ibmar na e-Machigadga-guega imaksad, degine, na e-Machiba bela napneg-naid, degine, nibneg-naid nasiksabalid.
3Bab-Dummad-e-Machi Bab-Dummad-gangued-yeerdakleged nikamogad. Bela Bab-Dummadga-guedi, E-Machi deyob gumogad. Degine, Bab-Dummad-Machi na e-gayaburba-gandik-nikadba, bela ibmar semaid. Bab-Dummad-Machi anmar-isgued-uruknonigu, nibneggi Bab-Dummad-ologana-argan-nuedsik sigidapsunnad.
4Bab-Dummad-Machi, baliwiturmarba bur dule-dummadga gunonikid, ar ade, gusgu baliwiturmarba bur nug-dummarba-nika danikid.
5Ar bipisaale Bab-Dummad baliwitur-gwensakga gwen weyob sogsasulid: “Be an-machi gued, emi-ibagi, an be-babga gunonikid.” Salmo 2:7 Deginbali, Bab-Dummad baliwitur-gwensakga gwen sogsasurbalid: “Ani an be-babga guoed. Bee be, an-machiga gumogoed.”
6Bab-Dummad na e-Machi-wargwenna-gued we-napnegse-odenonigu, a-nikdi sogsagusad: “Bela Bab-Dummad-baliwiturmar we-dule-nug odummomarsun.”
7Baliwiturmargindi, Bab-Dummad sogsagusad: “Bab-Dummad, e-baliwiturmar burwayob imaked, degi, e-maigandi, soo-gwabunye-gwichiyob imakbalid.”
8Bab-Dummad, na e-Machinikdi soged: “Bab-Dummad, be-negsemaid degisadeguoed. Be-negsemaid igar-maidba be imaked.
9Igar-innikigwad-imaked be yeer-itodaed, igar-isganadi be isdar-daked. A-ulale, Bab-Dummad be-Bab-Dummadi, be-aimar-baiganba be-susad. Be-Bab-Dummad, ina-wawadikidgi be-wawamaksad, weligwar-ito be-imaksad.”
10Degine, Bab-Dummad e-Machinik sogbalid: “Be, Dule-Dummad, we-napneg-naid gebesailaunni be nasiksad. Degi, nibneg-naid be-argangi be nasiksabalid.
11We-napnegdina berguoed, nibnegmoga bergumogoed. Bedina berguosulid. Igi mormar serguddae, deyobi, bela nibneg, degi, napneg, sergudoed.
12Be dule-mor-dummad-obipirmakeyobi we-napneg, nibneg imakoed. Degine, dule mor-baid-ogwaeyobi, be we-napneg, nibneg be ogwamogoed. Ar bedi gwen gwagmaisulid, be-birgamardi gwen berguosulid.”
13Ar bipisaale Bab-Dummad baliwitur-gwensakga gwen weyob sogsasulid: “An argan-nuedsik be sige, be-isdarmalad an bela ogalakuedse be sige.”
14Bela baliwiturmar-Bab-Dummadga-arbamaladi, burbaled gumalad. Bab-Dummad dulemar-abonolemaloed-bendakega, a-baliwiturmar barmialid.