Text copied!
CopyCompare
Bab-Dummad-Garda-Islidikid - Hebreos

Hebreos 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Bab-Machi baliwiturmarba bur dule-dummadsoggu, a-ulale, anmar nue-ibmar-itosmaladgi nue-alakwaa nagumalargebed. Adi, melle anmar Bab-Machi-e-Igar-Nuedgi bangumai gumalagar.
2Ar epenne gayaburba baliwiturba-soglesad, napiragwadid. A-ulale, dulemar-isgusad, Bab-Dummadba ibsassurmalad, napiragwadba odurdaklemai gusdo.
3Degisoggu, we-abonoleged-dummad an baisur dakmalale, ¿igi anmarde sabsur-odurdaklegedgi wakinmalosunna? Geg anmar wakinmalad. We-abonoleged gebegi Bab-Jesús-inse sogsagusad, geb we-gayaburba-itosmaladi, anmarga sogsamarmogad, we napiraye.
4Degine, Bab-Dummad anmarga na oyosad, ibmar-wilubgan-imaklegedgi, dule-geger-ibmar-daked-imaklegedgi, degine, ibmar-dakledisurmalad-akar-akar-imaklegedgi, degi, e-Bab-Burba-Isligwaled na e-sogedba gurgin-burbarmalad-nuegan-uksadgi, anmarga oyosad.
5Napneg-binid-danikoedgi an sunmakdanimaladgi, Bab-Dummad a-napneg-seega gwen baliwiturmar-nug-imaksasulid.
6Dule-gwensak Bab-Dummad-Gardagi sogsagusad: “¿Wede, dule ibusunna, egi be binsanonigu? ¿Wede, dule ibusunna, be akwenonigu?
7Ar dule baliwiturmarba wis yaisaale be imaksad. Napneggi, dummadga-guega, gangued-yeerdakleged bela-bela-nikuega be nug-imaksad. Degi, nug-dummarba-nikuega be imaksabalid. Bela e-argan-yaurgi ibmar-obinnilesad-akwega be we-dule imaksabalid.
8Bela ibmarmar-bukwad dule-urbaligwa be urbisad.” Salmo 8:4-6 Bela-ibmarmar dule-urba-ambikusgua, gwen ibsoggwensaar dule-urba ambikussurdeeye soglesulid. Degi-inigwele, emi amba deyob daklesulid.
9Jesús dulega-gunonikidba, baliwiturba wis yaisaar gusad. Emisgindina, anmar Jesús daked e-burgwisadbali, Bab-Dummad ega gangued-yeerdakleged uksa, degi, nug-dummarba-nikuega imaksabali. Deyobi, Bab-Dummad dulemargi-nabir-binsaedba burgwedgi naibid-dummad-itogega Jesús-imaksad, adi, bela dulemar-anar burgwegar.
10Bab-Dummad deyob Jesúsʼgi-imaksadi, ega ibnuedid. Ar Bab-Dummadgi bela ibmar danikid, degi, bela ibmar Bab-Dummadgad gubalid. Degisoggu, Bab-Dummad na e-gangued-yeerdakleged e-mimmigan-eba-nikumogaga, imaksad. Bab-Dummad, Abonoged-Dule-wilegega imaksad, adi, ibmar-naibid-imaksadba, nabir dulemar-abonogedga guegar.
11Ar dule-gwage-swilidik-saedi, degine, dule-gwage-swilidik-guedi, ar ebobela bab-wargwengi danikid. A-ulale, Jesucristo bingesuli, dule-eba-nanaimaladse, an-gwenadye goled.
12Jesús, Bab-Dummadga soged: “An-gwenadganga an begi sunmakoed, an-gwenadgan-danar-ambikued-abargine, namakedgine an be-nug-odummogoed.”
13Deginbali, Jesús sogbalid: “Andi, Bab-Dummadgi benguosulid.” Isaías 8:17 Degi, sogbalid: “Wegi an Bab-Dummad-mimmigan-anga-uksadmala an gudiid.”
14We-mimmigan-sanar-gwalulemaladyobi, we-Jesús, sanar gwalulesmogad. Adi, na e-burgwisadgi burgwed-igar-semaid-e-dummad obelogegar. We-burgwed-e-dummadde, nia-sailad-Satanásʼye nugad.
15Jesús e-burgwisadba burgwed-dobedba-wiledimalad, onosad.
16Ar Jesús baliwitur-bendakega nonisulid. Jesús, Abraham-wagan-bendakega nonikid.
17Degisoggu, a-ulale, Jesús e-gwenadmar-sunnaa gunonikid. Adi, dulemar-nue-wiledakdii guegar, degi, Bab-Dummad-asabin dule-irwa-Bab-Dummadse-goled-bur-dummad gwen galakussuli guegar. Jesús deyob gunonikid, adi, dulemar-isgudimalad-e-isgued, na e-burgwisadgi ega eliegar.
18Ar Jesús na e-sunnad wilubdakledigusadgi-wilessoggu, a-ulale, sunna wilubdaklegedgi dulemar-bendakmosunnad.