Text copied!
CopyCompare
Bab-Dummad-Garda-Islidikid - Hebreos

Hebreos 10

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ar Moisés-Igar-Mesisad ibmar-nuegan-danikoed-sunnadsulid, unnila ibmar-nuegan-danikoed-e-burbagan gued. A-ulale, dule-Bab-Dummadse-warmakmalad ibmar-dula birga-irba-uklegedgi geg inniki-nanaega imaked.
2Ar ibdula-oburgwileged dulemar-isgued bela eliena, ibmar-dula-ukleged bar uklessulirdo. Ar dule bar-binsassuliled, an-ulubgi isgued naideeye.
3Emigindi, we-ibmar-oburgwileged birga-irba isgusmaladgi-anmar-insaega imakdisunnad.
4Ar moli-bebe-nikad-machered-e-abe, degine, sibadmar-e-abe geg isgued elied.
5A-ulale, Cristo we-napnegse-nonigu, Bab-Dummadga soged: “Bega-ibdula-uklemalad, gwen be abessulid, bega-ibmar-gwag-gullemalad-ukleged gwen be abessurbalid. Emidi, anga be san guakwaa uksad.
6Bega-ibdula-ogumakar-uklegedi, isgued-eliega ibdula-uklegedi, gwen-nabir-ito be-imaksasulid.
7A-ulale, an sogdesunnad: ‘Bab-Dummad, be-gardagi angi-narmakar-maiyob an danisun. Bab-Dummad be-sogedba-ibmar-imakega an danikid.’ ”
8Cristo gebe-iduar Bab-Dummadga sogsagusad: “Ibdula-ukleged, ibmar-gwag-gullemalad-ukleged, ibdula-ogumakar-ukleged, degi, isgued-eliega ibmar-dula-uked gwen be abingabi gussulid. Amar yeer-ito gwen be-imaksasulid.” Salmo 40:6 (Ar weyob Moisés-Igar-Maidba ukoye sogmai-inigwer gwen be abessulid.)
9A-sorbali, Cristo sogdebalid: “Bab-Dummad, emigi an danikid, be-sogedba be-ibmar-imakbied an bega imakega danikid.” Salmo 40:7-8 Weyob sogsagu, Bab-Dummad-Gebe-Igar-Megisad, ibmar-dula-ega-ukleged osulossunnad. Igar-Binid a-anar mesissunnad.
10Agi anmar Bab-Dummad-sogedba degisadegu, Jesucristo-na-burgwega san-irgwenna-uksadgi gwage-swilidik gunonisunnad.
11Ar bela dule-irwa-Bab-Dummadse-gormalad bane-bane e-arbaed-imakdidaed, degi, gannar-gannar ibmar-dula-ukleged ukdidaed, ar degite, geg isgued osuloged.
12Ar Cristoʼdi unnila irgwenna degisadegu, isgued-ular burgwega na san uksagusad. Ar emigindi, Cristo Bab-Dummad-argan-nuedsik sigidapsunnad.
13Agine Cristo edarbesisunnad, Bab-Dummad bela e-isdarmalad e-urbali-gudiguega imaked.
14Ar Cristo unnila na irgwenna burgwega-san-uksadgine, unniguar degisadegu Bab-Dummadgadga-gunonimalad-gwage swilidik imaknonikid.
15Bab-Dummad-Burba-Isligwaled amba anmarga oyomogad, we napiraye. Ar gebegi Bab-Dummad-Gardagi sognaid:
16“Bab-Dummad soged: ‘A-ibagan-sorbali, Israel-dulemar-ebo an weyob igar mesoed: E-gwage-ulubgi an-igar an ega nasikoed, e-binsaedgi an-igar an ega narmakoed.’ ”
17Degine, Bab-Dummad sogbalid: “Ar e-isgumaladi, isgussulidyob an dakoed, bipisaale bar an e-isgusadgi binsaosulid.”
18Ar isgued bato osulolesale, geg bar isgued-ular ibmar-dula ukleged.

19Degisoggu, gwenadgan, igar-nued, igar-dula-dule-imaked, Jesucristo Bab-Dummad-neggi-mor-naid anmarga egasye. We sogledo, Jesucristo na e-sangi anmarga igar egasye.
20Abali, anmar Nega-Nued-Ise-Islidikidse Jesucristo-abeba dobsuli-doge gussunnad.
21Deginbali, anmar Bab-Dummad-e-neggi dule-irwa-Bab-Dummadse-goled-bur-dummad an nikamarbalid.
22A-ulale, gwagegi-innikigwadgi Bab-Dummadse an namarsun. Nue-Jesúsʼgi-bensulidgi, galagwensuli-ulubgi-binsaed-bela-elilesadgi, degi, dii-swilidikidgi nue-san-enuklesadgi, Bab-Dummadse an namarsun.
23Anmar bensulidgi Bab-Dummad anmar-abonogoye-an-sogdimaladgi nue-nanamarsun. Ar ade, anmar-abonogoye-sogsadi, dule-innikigwadid na e-sogsadba ibmar imakedsegad, anmar-yardakosulid.
24Degisoggu, anmar binsamarsun igi anmar saergebe, adi, na muchub-muchub na gatik sabgumalagar, degi, na ibmar-nuegan imakmarbaligar.
25Melle dulemar-baigan-damaladyobi, bular danakwaa onmaksuli be gumalo. Bur na be muchub-muchub ogannobukwa be gumar, adi, gatik Bab-Dummadba nanamalagar. Bab-Dummad-ibagan warmakdani be dakarmalar, bur bule be onmakbukwa gumalo.
26Anmar igar-napiragwad-wisid-sorba yamo isgudele, gannar isgued-eliegala Bab-Dummadga-ibmar-uked bar-nikasulid.
27Deyob anmar isgusale, unnila sabsur-odurdakleged, degine, Bab-Dummad-e-isdarmalad-soo-gwabunye-siidgi-odurdaklegoedi, an edarbedimarsunnad.
28Dule-warbo, igi, warbaa sognonikile, we-dule Moisés-Igar-Mesisadgi-annasye, we-dulega burgwed-igar megoed, wiledaklegodeeye soglesulid.
29Ar dule Bab-Dummad-Machigi annasale, degine, e-abe-igar-nabosad-mesisadgi annasale, degi, a-abe, abe-isganaga-imaksale, degi, Bab-Dummad-Burba-Isligwaled-nabir-dulemargi-binsamaidgi-dodogele, a-dule, bur bule, ¿odurdaklegosur be insae? Bur bule odurdaklegoe.
30Ar anmar Bab-Dummad-wisid, na e-sunnad sogsagusad: “Ar buged-mai-imakleged angadid, anse berguoed.” Deuteronomio 32:35 Degine, sogbalid: “Bab-Dummad na e-dulamarga igar nabogoed.”
31Dule Bab-Dummad-Dula-Maid-e-sabsur-odurdaked itogele, we, beedse nunmaked-dummaddo.
32Idu-ibagan-nasmalad nue be insamalana, deun, a-ibagangine, bemar Bab-Jesús-Igar gwallu-meegwadyob-abingasmalad-sorba, nue-galitonai be gusmalad, degi, bemar naibi-itodimalad-abin gandik gwisgusmalad.
33Imbagwenale, dulemar-abargi bemargi sabsur-sunmaklesad, degine, emar-wagab bemar sabsur-imaklesmarbalid. Imbagwenale, emar-sabsur-naibi-gunaimaladyalaba bemar gwichigusmarmogad.
34Deginbali, dulemar-esgaryagi-mellesimalad bemar wiledaksamarbalid, degine, bemar weligwar-itogedgine, bemar-ibe-ibmar-sulearmargu, igi-barsaye be sogsamalad. Ar bemar wisid, nibneggine bur ibmar-nued, ibmar-geg-bergued be nikamalad.
35Degisoggu, melle Bab-Dummadgi bensuli nanamalo, ar ade, bemar wisid, bemarga bur-ibmar-dummad uklegoed.
36Bur-gatik alamaknai bemar imakergebed, adi, Bab-Dummad-sogedba be ibmar-imaksad-sorba, Bab-Dummad-ibmar-ukoye-sogsad be abingamalagar.

37Bab-Dummad E-Gardagi soged: “Ar ade, ichenapid, dule-danikoye-sogsad, danikoed, emiskwaa danikoed.
38Dule-gwage-swilidikiddi Bab-Dummadgi-bensulidgi gudii guoed. Ar we-dule gannar sorsik-naderdi, gwen weligwar an-imakosulid.”
39Ar anmardi, anmar-sanburba-yoggumalaga gannar-sorsik-naed-dulesurmalad. Anmardi, Jesucristoʼgi-bensulidba anmar-sanburba abonolemaloed-dulemalad.