Text copied!
CopyCompare
Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament - Génesis

Génesis 45

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Itzun yi tbital Ẍep yi xtxolbila'se'j qui nin tzun xtx'ajtz, nintzun taltz scyetz yi e' aj Egipto yi ate' xe ca'l. “Cale'nwok tzone'j.” Itzun yi cyele'n, nin yi chicyaje'n cyen Ẍep chichuc scyuch' yi e' stzicy, nintzun tal i' yi bintzi scyetz yi i i'a'tz yi quitz'un.
2Xe'te'n nin ban Ẍep tan o'kl. Chin wi' nintzun bantz ninin quibit yi e' aj Egipto yi ate' chinaka'jil. Bene'n nintzun ban lo'on yi stziblala'tz nin ncha'tz tbit faraón yi mbi cu'n bajij xe ca'l Ẍep.
3Je yol Ẍepe'j yi tlol yi bintzi scyetz e' stzicy: —I ina'tz in Ẍep yi ititz'un, ¿Itz'e't pe' tal intaj? Yi quibital yi e' stzicy Ẍep yi xtxolbila'se'j, qui't nin tzun a'w yol cya'n tan paj yi cyele'n tunin yabtz te'j.
4Bene'n tzun tlol Ẍeptz scyetz: —¡Ẍkantzajwok tzinwutz! Nintzun e' ben chiẍkansal quibtz. —I ina'tz in Ẍep. Kitz'un kutzicy kib tzituch'. ¿Qui pe' na cxnachon wok te'j, yi sajle'n ic'ayil in scyetz yi e' aj pyaj yi at cyulbil tzone'j Egipto?
5Poro qui na waj yil cxbisunwok ta'n, nka yil jal oyintzi' tzixo'lwok tan paj. Ryos txumul tetz yi xtxolbile'j tan wule'n chan tzone'j, bantz kaclaxe'n.
6Ja wi't kil cob yob we'j. Ej nin at tzaj nin o't yob yi qui't kil cosech.
7Poro Ryos nnu'lsan tzone'j yi ntaxk cxu'l itetz tan qui kasotze'n tuml kaxonl. Tan jun chin milawr ja kaclax ta'n.
8Ryos nnu'lsan tzone'j. Nk'e'tz axwok nnu'lsan. Nin Ryos no'csan tetz ak'ol tajtza'kl faraón. Ncha'tz i' nno'csan tetz wi'tz martoma' tibaj cyakil ca'l faraón. Ej nin tantu' yi banl talma' Ryos na chincawun tibaj cyakil Egipto, stzun Ẍep bantz.
9Itzun yi tlol i' yi xtxolbila'se'j nintzun taltz scyetz yi e' stzicy: —Or quilo'kwok, nin cun alwok tetz intaj. Je yol Ẍep yi cy'ajlu'e'j: “Ryos nno'csan tetz ajcaw tzone'j Egipto. Ma jalu' ba'n tz'ulu' tzone'j Egipto tan najewe'nu'. Ej nin lok tz'ulchanu'.
10Ba'n naje'u' le jun ama'l yi na bi'aj Gosén, tuml yi e' cy'ajlu', nin yi e' mamu' scyuch' cyakil yi e' tawunu'. Ba'n tz'ulu' tan najewe'n le ama'l Gosén bantz naka'j skaxo'l sbne' tuch'u'.
11Yil chinaje'u' tul yi jun ama'la'tz, swak'e' chiwa'u' bantz qui chitijolu' q'uixc'uj, scyuch' yi e' yi xomche' te'ju', na yi jun we'j yi na tzan at tzaj nin o't yob tan ticy'e'n,” cxchijwok tz'an tetz intaj.
12I bin jalu' axwok stiw te inyole'j yi ja wal tzitetz. Ncha'tz yi witz'un Benjamín i' stiw sbne' te inyole'j.
13Alwok cyen tetz intaj yi ẍe'n wutane'n tu yi ink'ej yi at tzone'j Egipto. Nin alwok cyen tetz, cyakil yi mitilwok tzone'j. ¡Quilo'k binwok jalcu'n, nin cy'ajwok tzaj yi tal intaj! stzun Ẍep bantz scyetz.
14Bene'n tzun Ẍeptz tan k'ale'n Benjamín yi titz'un, nin ok'tz. Ncha'tz ban Benjamín nin bentz tan k'ale'n tzaj Ẍep nin e' ok' cu'ntz chicabil.
15Ncha'tz ban i' scye'j yi e' mas stzicy nin ben i'-tz tan chik'ale'n nin tan stz'uble'n xak chitzi'. Yi baje'n yi xtxolbila'se'j kalena's tzun e' nimsaj chic'ul yi e' stzicy tan yol tetz Ẍep.
16Bene'n nintzun ban lo'on yi stziblal, nin tbit faraón yi i'tz yi e' stzicy Ẍep yi cobox yaja'tz yi e' opon. Nintzun tzatzin faraón scyuch' yi e' mast ajcaw yi ate' jak' ca'wl i', te yi xtxolbila'se'j.
17Itzun tal faraón tetz Ẍep: —Al nin scyetz yi e' awutzicy yi ba'n cho'c tan chiwekle'n chiburu' nin ba'n cha'j Canaán le chitanum.
18Ej nin ba'n chipakxij junt tir tu itaj nin cyakil ixonl. Ba'n lwak' jun chinajbil te yi tx'otx' yi mas balaj tzone'j Egipto. Ba'n tzun baj yi e'chk takle'n balaj cya'n yi na jal tzone'j.

19Ncha'tz al nin scyetz yi ba'n chicy'ajnin cobox care't tan ticy'le'n tzaj itaj scyuch' chinajal.
20Ej nin al nin scyetz tan qui sotze'n chic'u'l tan quicy'le'n tzaj yi e'chk chime'bi'l na cyakil cu'n yi e'chk takle'n balaj yi at tzone'j Egipto, cyetz sbne', stzun faraón bantz.
21I nintzun cyuleja'tz yi e' cy'ajl Israel. Toque'n tzun Ẍep tan tak'le'n e'chk care't scyetz, nin yi chiwa' yi tajwe'n tetz chibe'.
22Ej nin ncha'tz tak'le'n jujun lmuj be'ch cyetz. Ma tetz Benjamín tak' o' lmuj be'ch tetz tu ox cient piẍ sakal.
23Ej nin tetz yi taj Ẍep e' ben tabnal lajuj buru' yi cy'a'n len yi e'chk takle'n yi mas balaj yi na jal Egipto. Ncha'tz e' bent lajujt buru' yi cy'a'n triw tu pam tu yi mas takle'n yi ba'n xcon tetz wa' yi taj tul yi tiemp yi xonk tbe' tan tule'n Egipto.
24Itzun yi chijatxol quib Ẍep scyuch' yi e' stzicy nintzun taltz scyetz: —Cheb cuntu' cxbenwok nin qui na waj yil cxo'yintzink wok tbe'.
25Aje'n nintzun e' bantz nin e' opontz tu chitaj jalen Canaán.
26Itzun yi cyopone'n nintzun cyaltz tetz Jacow yi chitaj: “Ta', itz'e't Ẍep. Ej nin i' yi wi'tz ajcaw tetz Egipto,” che'ch tzun bantz. Itzun yi tbital Jacow, qui nintzun a'w yoltz ta'n, nin qui nin tocsaj i' chiyoltz.
27Poro yi cyoque'n tan xtxole'n cyakil cu'n yi xtxolbil yi tal Ẍep scyetz nin yi tilol i' yi e'chk care't yi ntak' Ẍep tan ticy'le'n nin i' tu yi najal jalen Egipto, nintzun ul yos tuch'. Ej nin tocsaj chiyol yi e' cy'ajl.
28Itzun taltz: “¡Ma jalu' na wocsaj yi itz'e't incy'ajl! Nchimben bin tan tilwe'n yi ntaxk chinquim,” stzun Israel bantz.