Text copied!
CopyCompare
Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament - Génesis

Génesis 15

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Itzun bantz yi nsken bajij cyakil e'chk takle'na'se'j, nintzun jilon Kataj tetz Abram le wutzicy'. Itzun taltz: —Abram, quil cxob te yi mbi sbajok tzawe'j, na in colol awetz. Ej nin swak'e' jun balaj oy tzatz.
2Talol tzun Abram tetz Jehová, yi Cawl tetz: —Ilu' Kataj, ilu' Cawl wetz, chumbalaj nin yi jun oya'tz yi na tzanu' tan suki'n swetz, poro qui'c ltak' swetz na na tilu' yi qui'c jun tal ẍutuj incy'ajl. Yi nink ltak'u' jun tal incy'ajl, tetz klo' i' sbne' cyakil yi inme'bi'l. Ma na yi jun yil scambok te'j i'tz Eliezer, yi martoma' squibaj e' inmos, i' awer nak tu', na i' jun aj Damasco. Nin i' jun esclaw tu', stzun Abram tetz Ryos.
4—Qui', nk'e'tz jun awer nak scambank yi ame'bi'l na yi jun yil tetzaj cyakil ame'bi'l i'tz jun mero acy'ajl, stzun Ryos.
5Tele'n tzaj tzun tcy'al Kataj yi Abram xe tal pach, yi mantial tu', itzun taltz: —Il nin e'chk tx'uml yi ate' tcya'j. Cya'l jun yi nink xcye' tan tajle'n, na jun c'oloj cunin e'. Cha'tz cunin ẍchibne' tajlal araxonl. Cya'l jun xcye'k tan cyajle'n, stzun Ryos bantz.
6Tocsal tzun Abram cyakil yi mbi cu'n tal Ryos tetz. Ej nin tantu' yi tocsal, wi'nin tzun stzatzine'n Ryos te'j. Cha'stzun te jale'n yi balajil i' swutz Ryos.
7Bene'n tzun tlol Ryos tetz Abram: —I ina'tz in Jehová. Ej nin i ina'tz yi jun yi ncẍe'lsan tzaj le ama'l Ur, chicwent e' caldeo, tan wuk'ol yi ama'le'j tzatz.
8—Ta', ilu' Cawl wetz, ilu' Kataj Jehová. Poro cuyu' impaj, ¿ẍe'n tz'el intxum tetz yi kol swetzaje' cyakil yi ama'le'j?
9Stza'wel tzun Ryos tetz: —Cy'ajwe'tzaj jun tal ne'ẍ wacẍ, nin jun chiw, nin jun tal ne'ẍ cne'r tan ox yob yi jujun. Ej nin cy'aj tzaj jun tal slu'k tu jun tal ne'ẍ plomẍ.
10Saje'n tzun tcy'al Abram yi e' txuca'tz swutz Kataj Ryos. Ej nintzun e' cu' cabsal, nin cu tk'ol jalajchak wuxtx'otx'. Ej nin swutz yi jalaja'tz, cu tk'ol jalajtz. Ma yi slu'k tu tal ne'ẍ plomẍ, qui e' cu' cabsaltz.
11Itzun yi e' ku's nintzun e' baj cu'ultz tan bajse'n klo' chiwankil e' txuca'tz. Poro nin oc Abram tan chilaje'n len.
12Ma yi cwe'n yup, nsken tzun k'e'xij i', nin saj jun chin watl te'j. Nin chin tz'o'tz nin tunin tzun bantz xlaj. Nintzun saj jun chin xo'w te'j.
13Bene'n tzun tlol Kataj tetz: —Tajwe'n yil tz'el atxum tetz yi xtxolbile'j. Ẍchinajank araxonl ẍchixo'l jun tx'akaj awer nak tetz cyaj cient yob. Chocopon araxonl tetz chimos yi e' awer naka'tz nin ẍchibuchlok cya'n.
14Poro swak'e' chicaws yi e' awer naka'tz tan paj yi chocopon yi e' araxonl tetz chimos. Poro yil tz'ak yi cyaj cient yoba'tz cya'n, chelepon liwr, nin chin ric nin ẍchibne'.
15Ma aẍ awetz Abram, yil cẍtijin cu'n, tzatzin cu'n lẍquim nin cẍa'j scye'j k'ajtzun ataj, tu k'ajtzun atxu'.
16Yi sken wi't icy' cyajix wekl araxonl ẍchipakxok junt tir le ama'le'j. Quil chu'l chan, na txe'n opon k'ejlal yil jepon tamp yi ẍch'onal yi quil yi e' wunak yi najlche' tzone'j, yi e' amorreo, stzun Ryos bantz.
17Itzun yi toque'n ak'bal, chin tz'o'tz nin tu nin bantz. Nintzun ẍchaj tib jun ẍwok' yi wi'nin na juquin sib tul, tu jun k'ak'. Ja chixon nicy'al yi chiwankil yi e' txuca'tz yi cabsa'nche' tan Abram.
18Ya'stzun yi bixewe't yi trat Ryos te'j Abram. Ej nin je yol Ryose'j: —Cyakil yi luware'j swak'e' scyetz yi e' araxonl. Xe'tok tzaj stzi' a' cwent Egipto, nin tz'elepon jalen lilen tzi'n, stzi' yi nim a' yi na bi'aj Eufrates.
19I'tz chiluwar yi e' ceneo tu e' cenezeo nin scyuch' e' cadmoneo,

20nin chiluwar e' hitita nin e' ferezeo scyuch' e' rafaíta,
21e' amorreo tu e' cananeo nin e' gergeseo, scyuch' yi e' jebuseo. Tircu'n yi e'chk ama'la'tz swak'e' scyetz araxonl, stzun Ryos bantz.