Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long tokples Motu - APOSETOLO EDIA KARA

APOSETOLO EDIA KARA 28

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ai na vada a roho mauri, bena a diba una motumotu ladana na Melita.
2Motumotu taudia ese heabi-dae karana dia maraḡi e hanamolaimai; idia ese lahi e haraia bona e abimai dae, badina be medu bona keru ese e alamaiva.
3Paulo ese au haida e gogo, lahi ai e ato kau ai, gaigai ta siahu amo e vero lasi, imana ai e hetau dae.
4Motumotu taudia ese hari gaigai na imana ai e itaia, bena e hereva heheni, eto, Momokani, ina tau na ala-ala tauna; ena be gadobada amo vada e roho mauri, to Kara Maoromaoro na se uramu baine mauri.
5A ia ese gaigai e davea dobi lahi lalonai, dika se davaria.
6Idia ese e itaia tao, tauna baine gudu eiava baine hekida diho, baine mase taku readia. A nega daudau e itaia tao, ienai dika ta se vara; bena lalodia e ha-idau, eto ia na dirava ta readia.
7Una gabu amo padana dia daudau be motumotu lohiabadana ta, ladana Publio, ena tano. Ia ese e abimai dae, dina toi ena vadivadi ai e halaomai, mai gaiho-namona ida.
8Hari Publio tamana na e hekure; ia na mai ena gorere, tauna e siahu bona rara e kukuva. A Paulo ese e igoa ita, e ḡuriḡuri, bena imana na ia latanai e ato kau, e hamauria.
9Gabeai gorere taudia haida una motumotu ai ma ema, bena ia ese e hamauridia.
10Bena idia ese e hanamomai badabada, bona a ḡui kau negana ai lakwamai na lagatoi ai e uda.
11Hua loi vada ela, bena Alesandria lagatoina ta ai a ḡui kau: una lagatoi toana be Hekapa Memerodia. Ia be lahara negana ai una motumotu ai e nohova.
12Surakuse ai a heau kau, dina toi unuseni ai a noho.
13Unu amo badibadina amo a heau, Regio ai a heau kau, dina ta unuseni ai, bena diho e toa, dina iharuana ai Puteoli ai a heau kau.
14Unuseni ai varavara haida ida a hedavari; bena idia ese e dogomai tao, dina hitu idia ida a noho. Unu amo ai na a raka lao, Roma ai a kau.
15Varavara unuseni ai ese harimai e kamonai, bena vada ema, hanua maraḡidia ai, ladadia Apio Foro bona Taverono Toi, ai ida a hedavari. Paulo ese e itadia, bena Dirava e hanamoa; bona lalona vada e goada.
16Roma ai a kau, bena idia ese Paulo e kahua nege, sibona baine noho, a tuari tauna ta ese baine gimaia.
17Dina toi vada ela, ia ese Iuda ikwaradia taudia e boiridia, ia ida bae hedavari. Idia na e hebou, bena ia ese e hereva henidia, eto, Varavaragu e, ena be taunimanima asina hadikadia bona seneda edia kara danu asina hadika, to Ierusalem ai e ḡuigu, Roma taudia imadia ai e atogu kau.
18Idia ese e nanadaigu, bena e urava bae ruhagu nege, badina be mase badina ta egu ai asie davaria.

19A Iuda taudia e gwau-gwau; taunabunai lau ese Kaisara ladana na hatoa, ia vairanai baina gini nato; ḡau tamona, lau na asi egu hahebade ta, egu bese taudia basina habadelaidia.
20Badina binai na boirimui; baina itamui bona baina hereva henimui nato; badina be Israel ena helaro dainai ini e ḡuigu toma.
21Idia ese e haere henia, eto, Oi herevamu revarevadia Iudea amo asia davari; varavaramai ta danu sema, emu kara dika eiava sivaraimu dikana ta se gwauraia.
22A ai na a uramu oiemu lalo-hadai baia kamonai, badina be dibamai ina orea na gabu idoidiai e gwaua tubu.
23Taunabunai, idia ese dina ta e gwauraia hidi; bena una dina ai hutuma bada na ena ruma ai e hebou. Bena daba ai ela bona adorahi ai ia ese Dirava ena basileia e harorolaia, bona Iesu herevana Mose ena taravatu bona peroveta taudia edia buka amo e gwauraia hedinarai.
24Bena haida ese ena hereva e abia dae, a haida ese e dadaraia;
25lalodia na dia tamona. Bena e karoho. A karohodia ai Paulo ese ina hereva tamona ma e hamaorolaidia, eto, Hereva momokani na Lauma Helaḡa ese Isaia, peroveta tauna, ena amo seneda e gwaurai henidia,
26eto, Aola, ina bese taudia dekedia, baoto, Kamonai be ba kamonai, to lalomui basie parara, Ita be ba ita to basio diba;
27Badina be ina bese taudia lalodia na duduhu, Taiadia na kukudima, Matadia vada e hakapu; Matadia amo bae ita na garina, Taiadia amo bae kamonai na garina, Lalodia bae parara na garina, Bae helalo kerehai, bena baina hamauridia, na garina.
28Taunabunai, do ba diba, Dirava ena haahemauri na bese idau-idau taudia dekedia vada e siaia lao; idia na do bae kamonai.
29Ia na unu e gwau toma, bena Iuda taudia na dauha ela, ena hereva e helalolai-badava.
30Laḡani rua ia sibona davana e heni rumana ai e nohova, ia dekena ela taudia iboudiai e abidia dae,
31Dirava ena basileia herevana e harorolai henidiava, bona Lohiabada Iesu Keriso sivaraina e hadibalaidiava, mai goadana ida. Bona tau ta ese se gwaua tubu.